کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
فصل او ل ………………………………………………………………………………… 13
آلودگ یها و مفاهیم مرتبط با آ ن …………………………………………………………… ۱۳
انواع آلودگی ه ا …………………………………………………………………………….. ۱۴
۱- آلودگی هوا ……………………………………………………………………………… ۱۴
۲- آلودگی آ ب ……………………………………………………………………………… ۱۵
۳- آلودگی خا ک …………………………………………………………………………… ۳6
۴- آلودگی صوت ی ………………………………………………………………………….. ۴۲
۵- آلودگی رادیواکتی و ……………………………………………………………………… ۴۳
-6 آلودگی گرمایی یا حرارت ی ……………………………………………………………… ۴9
۷- آلودگی نوری …………………………………………………………………………… ۵۰
-8 آلودگی بصری یا بینای ی ………………………………………………………………… ۵۲
-9 آلودگی شخصی ………………………………………………………………………… ۵۳
۱۰ – آلودگی مواد مُغَذ ی …………………………………………………………………… ۵۴
۱۱ – آلودگی لیترینگ یا آشغال ی …………………………………………………………… ۵۵
ارتباط آلودگی ها به همدیگ ر ………………………………………………………………. ۵۷
آلایند ههای آ ب …………………………………………………………………………….. ۵۷
آلودگی هو ا …………………………………………………………………………………. ۷۵
آلودگی خا ک……………………………………………………………………………….. 8۴
فصل دو م ……………………………………………………………………………….. 95
انواع آلایند ههای آلی و فلزی ……………………………………………………………….. 9۵
آلایند ه ……………………………………………………………………………………… 96
آلاینده های شیم یای ی ……………………………………………………………………… 96
تقس ی م بند ی مواد آلوده کننده بر مبنا ی حالت ف ی ز ی ک ی ……………………………….. 96
تقس ی م بند ی مواد آلوده کننده بر مبنا ی اثرات ف ی ز ی ولوژ ی ک ی …………………………. ۱۰۰
آلودگی صنع ت ی …………………………………………………………………………… ۱۰۴
کنترل آلا ی نده ها ی صنعت ی ………………………………………………………….. ۱۰6
آلودگ ی صنعت ی آب …………………………………………………………………… ۱۰۷
فاضلاب صنعت ی…………………………………………………………………………… ۱۱۳
آلاینده های آلی پایدار …………………………………………………………………… ۱۱6
فصل سوم ………………………………………………………………………………. 119
ساختار آلایند هها از نظر شی میای ی………………………………………………………… ۱۱9
انواع آلایند ههای آلی ……………………………………………………………………… ۱۲۰
کربن مونوکس ی د ………………………………………………………………………….. ۱۲۰
کربن دی اکسی د ………………………………………………………………………….. ۱۲۵
آلاینده فلزی ……………………………………………………………………………… ۱۳۲
اثر فلزات سنگین بر محیط زیست ……………………………………………………….. ۱۳۲
سرب …………………………………………………………………………………. ۱۳۲
کاد میوم …………………………………………………………………………………… ۱۳۷
سلن ی وم ……………………………………………………………………………….. ۱۴8
آرسن ی ک ……………………………………………………………………………… ۱۵۷
رو ی ………………………………………………………………………………….. ۱۷۳
کروم ………………………………………………………………………………….. ۱۷9
فصل چهارم …………………………………………………………………………… 187
مخاطرات آلایند هها برای محیطزیست …………………………………………………… ۱8۷
اثرات آلودگی زمین ………………………………………………………………………. ۱88
۱-اثرات بر آب و هوا ……………………………………………………………………… ۱88
باران اس ی د ی ………………………………………………………………………….. ۱88
اثر گلخانه ا ی ………………………………………………………………………….. ۱9۲
۲- انقراض گونهه ا ………………………………………………………………………… ۱99
۳- فزونی زیستی …………………………………………………………………………. ۲۰۲
۴- اثرات بر روی تنوع زی ستی ……………………………………………………………. ۲۰۳
اثرات مخرب آلودگی زمین ……………………………………………………………….. ۲۰۴
۱- اثرات ش ی م ی ا یی بر زندگ ی …………………………………………………………. ۲۰۴
۲- اثرات مخرب برا ی زم ی ن ………………………………………………………….. ۲۰۵
۳- فرسا ی ش زم ی ن ……………………………………………………………………. ۲۰6
۴- گسترش آلودگ ی ………………………………………………………………….. ۲۰۷
۵- خطر سلامت ی برا ی مردم …………………………………………………………. ۲۰8
-6 تأث ی رات اجتماع ی …………………………………………………………………. ۲۰9
نتا یج آلودگی هو ا …………………………………………………………………………. ۲۰9
نتا یج آلودگی آ ب …………………………………………………………………………. ۲۱۳
فصل پنج م …………………………………………………………………………….. 219
جم عبندی و نتیج هگیر ی …………………………………………………………………. ۲۱9
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………….. 227
منابع فارس ی ……………………………………………………………………………… ۲۲8
منابع غیر فارس ی …………………………………………………………………………. ۲۲9

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

1 دیدگاه برای کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

  1. رضا

    عالی

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.