کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

322,000 تومان

تعداد صفحات

230

شابک

978-622-378-172-8

نویسنده:

فهرس ت
عنوان صفحه
فصل او ل ………………………………………………………………………………… 13
آلودگ یها و مفاهیم مرتبط با آ ن …………………………………………………………… ۱۳
انواع آلودگی ه ا …………………………………………………………………………….. ۱۴
۱- آلودگی هوا ……………………………………………………………………………… ۱۴
۲- آلودگی آ ب ……………………………………………………………………………… ۱۵
۳- آلودگی خا ک …………………………………………………………………………… ۳6
۴- آلودگی صوت ی ………………………………………………………………………….. ۴۲
۵- آلودگی رادیواکتی و ……………………………………………………………………… ۴۳
-6 آلودگی گرمایی یا حرارت ی ……………………………………………………………… ۴9
۷- آلودگی نوری …………………………………………………………………………… ۵۰
-8 آلودگی بصری یا بینای ی ………………………………………………………………… ۵۲
-9 آلودگی شخصی ………………………………………………………………………… ۵۳
۱۰ – آلودگی مواد مُغَذ ی …………………………………………………………………… ۵۴
۱۱ – آلودگی لیترینگ یا آشغال ی …………………………………………………………… ۵۵
ارتباط آلودگی ها به همدیگ ر ………………………………………………………………. ۵۷
آلایند ههای آ ب …………………………………………………………………………….. ۵۷
آلودگی هو ا …………………………………………………………………………………. ۷۵
آلودگی خا ک……………………………………………………………………………….. 8۴
فصل دو م ……………………………………………………………………………….. 95
انواع آلایند ههای آلی و فلزی ……………………………………………………………….. 9۵
آلایند ه ……………………………………………………………………………………… 96
آلاینده های شیم یای ی ……………………………………………………………………… 96
تقس ی م بند ی مواد آلوده کننده بر مبنا ی حالت ف ی ز ی ک ی ……………………………….. 96
تقس ی م بند ی مواد آلوده کننده بر مبنا ی اثرات ف ی ز ی ولوژ ی ک ی …………………………. ۱۰۰
آلودگی صنع ت ی …………………………………………………………………………… ۱۰۴
کنترل آلا ی نده ها ی صنعت ی ………………………………………………………….. ۱۰6
آلودگ ی صنعت ی آب …………………………………………………………………… ۱۰۷
فاضلاب صنعت ی…………………………………………………………………………… ۱۱۳
آلاینده های آلی پایدار …………………………………………………………………… ۱۱6
فصل سوم ………………………………………………………………………………. 119
ساختار آلایند هها از نظر شی میای ی………………………………………………………… ۱۱9
انواع آلایند ههای آلی ……………………………………………………………………… ۱۲۰
کربن مونوکس ی د ………………………………………………………………………….. ۱۲۰
کربن دی اکسی د ………………………………………………………………………….. ۱۲۵
آلاینده فلزی ……………………………………………………………………………… ۱۳۲
اثر فلزات سنگین بر محیط زیست ……………………………………………………….. ۱۳۲
سرب …………………………………………………………………………………. ۱۳۲
کاد میوم …………………………………………………………………………………… ۱۳۷
سلن ی وم ……………………………………………………………………………….. ۱۴8
آرسن ی ک ……………………………………………………………………………… ۱۵۷
رو ی ………………………………………………………………………………….. ۱۷۳
کروم ………………………………………………………………………………….. ۱۷9
فصل چهارم …………………………………………………………………………… 187
مخاطرات آلایند هها برای محیطزیست …………………………………………………… ۱8۷
اثرات آلودگی زمین ………………………………………………………………………. ۱88
۱-اثرات بر آب و هوا ……………………………………………………………………… ۱88
باران اس ی د ی ………………………………………………………………………….. ۱88
اثر گلخانه ا ی ………………………………………………………………………….. ۱9۲
۲- انقراض گونهه ا ………………………………………………………………………… ۱99
۳- فزونی زیستی …………………………………………………………………………. ۲۰۲
۴- اثرات بر روی تنوع زی ستی ……………………………………………………………. ۲۰۳
اثرات مخرب آلودگی زمین ……………………………………………………………….. ۲۰۴
۱- اثرات ش ی م ی ا یی بر زندگ ی …………………………………………………………. ۲۰۴
۲- اثرات مخرب برا ی زم ی ن ………………………………………………………….. ۲۰۵
۳- فرسا ی ش زم ی ن ……………………………………………………………………. ۲۰6
۴- گسترش آلودگ ی ………………………………………………………………….. ۲۰۷
۵- خطر سلامت ی برا ی مردم …………………………………………………………. ۲۰8
-6 تأث ی رات اجتماع ی …………………………………………………………………. ۲۰9
نتا یج آلودگی هو ا …………………………………………………………………………. ۲۰9
نتا یج آلودگی آ ب …………………………………………………………………………. ۲۱۳
فصل پنج م …………………………………………………………………………….. 219
جم عبندی و نتیج هگیر ی …………………………………………………………………. ۲۱9
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………….. 227
منابع فارس ی ……………………………………………………………………………… ۲۲8
منابع غیر فارس ی …………………………………………………………………………. ۲۲9

 

 

آمار آلودگی رادیواکتیو

به گفته کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای ایالات متحده[1] بیش از ۸۰ درصد آلودگی رادیواکتیو ناشی از منابع طبیعی است در حالی که ۱۸ درصد مربوط به برخورد و تماس بشر با طبیعت (اشعه ایکس، داروی هسته ای و محصولات) می باشد. گاز رادون مسئول ۵۵ درصد آلودگی رادیواکتیو طبیعی است. تنها ۰٫۵ درصد از آلودگی های رادیواکتیو ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو از نیروگاه های هسته ای و آزمایش تسلیحات هسته ای است. ایزوتوپ های رادیواکتیوی رسوبی در جو می توانند تا ۱۰۰ سال در هوا باقی بمانند.

اثرات آلودگی رادیواکتیو

آلودگی رادیواکتیو بسیار خطرناک است و مایهی نگرانی جدی در برنامه ی هستهای جهان امروز است. به ادامه ی مطلب بروید تا نگاهی اجمالی نسبت به تأثیرات آلودگی رادیواکتیو به دست آورید.

آلودگی هسته ای زمانی به وجود میآید که فرآورده های جانبی یک فعل و انفعال هسته ای، چه ساخته ی دست بشر باشد و چه طبیعی، در محیط زیست و یا در مجاورت مناطق مسکونی بشری رها گردند. نیروگاه های هسته ای و ایستگاه های تحقیقاتی مهمترین عوامل سهیم در زباله های رادیواکتیو ساخته ی دست بشر هستند. این امکانات موجب پیدایش یک فعل و انفعال هسته ای (معمولاً شکافت) به منظور تولید انرژی (الکتریسیته) و یا انجام تحقیقات میشوند. هنگامی که یک اتم سنگین یک سوخت هسته ای مانند اورانیوم، دست خوش شکافت هسته ای میگردد، منجر به ایجاد دو هسته ی دختر میگردد، که هر کدام به نوبه ی خود رادیواکتیو هستند. این فرآورده های جانبی قابل استفاده ی مجدد نیستند و از این رو باید دور ریخته شوند. وارد سازی این فرآورده ای جانبی رادیواکتیو موجب ایجاد آلودگی میگردد.

آلودگی رادیواکتیو به خاطر افزایش استفاده از سوخت هسته ای به سرعت در حال تبدیل شدن به دغدغه ای بزرگ است. فرآورده های رادیواکتیو فعل و انفعالات هسته ای بدون هر گونه اقدامات پیش گیرانه ای در جهت جدا سازی اجزای مضر آنها که میتواند موجب آلوده گردیدن هوا، خاک و آب شود، دور ریخته میشوند. بخش عظیمی از زباله های رادیواکتیو از محل رآکتورهای اتمی به کار برده شده در نیروگاه های اتمی برق و بسیاری از دیگر مقاصد به دست میآیند. امکان دارد تا این امر در طول فرآیندهای استخراج و پالایش مواد رادیواکتیو نیز اتفاق بیافتد.

زباله های رادیواکتیو موجب ایجاد تابش های رادیواکتیو و هم چنین گسیل کردن فرآورده های رادیواکتیو میشوند. رادیواکتیویته از دست دادن خود به خودی انرژی به وسیله ی یک اتم ناپایدار در شکل فرآورده های مختلف هسته ای (تشعشع) است. این امر کمک مینماید تا اتم به شکلی نسبتاً پایدارتر دست یابد. این از دست رفتن خود به خودی که با نام تحلیل رادیواکتیو نیز شناخته میشود تا زمانی ادامه پیدا مینماید که اتم به شکلی پایدار (غیر رادیواکتیو) دست یابد.

دلیل این که تشعشع به عنوان یک خطر محسوب میگردد این است که از مقدار انرژی لازم برای یونیزه کردن یک اتم پایدار به وسیله ی جدا کردن یک الکترون از آن برخوردار است. در صورتی که تابش یونیزه کننده وارد جسم یک موجود زنده گردد، مولکول ها موجود در جسم آن را یونیزه مینماید. این امر موجب شکل گیری تعداد زیادی از رادیکال های آزاد میگردد که با اجزای حیاتی جسم مورد نظر واکنش نشان میدهند و با شکل دهی ترکیباتی جدید به جای آنها اثرات آنها را خنثی مینماید. این امر میتواند منجر به سرطان گردد.

سه نوع اصلی گسیل های مواد رادیواکتیو عبارت هستند از: پرتو آلفا، پرتو بتا و پرتو گاما. از میان این سه پرتو، اثر ذرات آلفا (که در واقع یک اتم هلیوم است) کمترین و اثر پرتوهای گاما بیشترین است. ذرات آلفا را میتوان تنها با استفاده از یک صفحه‌ی کاغذ (و یا در یک فاصلهی کافی، حتی با استفاده از هوا!) مسدود نمود، در حالی که حفاظت از ذرات گاما مستلزم صفحات سربی ضخیم است. با این وجود، از آن جایی که آنها میتوانند در تماس مستقیم با اندامهای داخلی و مایعات مهم بدن مانند خون قرار گیرند، جذب شدن و یا تزریق ذرات آلفا میتواند مرگ بار باشد. تشعشع تنها به هنگامی آسیب رسان خواهد بود که در تماس با بدن قرار گیرد. در صورت که بتوان از آن جلو گیری نمود، “وجود” میزان کمی رادیواکتیویته آسیب رسان نخواهد بود.

آثار آلودگی رادیواکتیو

اثرات سوءِ زباله‌های رادیواکتیو

بر روی محیط زیست

هنگامی که خاک به وسیلهی مواد رادیواکتیو آلوده شده باشد، مواد آسیب رسان به گیاهانی که در آن پرورش داده می‌شوند منتقل میگردند. این امر منجر به بروز جهش ژنتیکی شده و بر روی عمل کرد طبیعی گیاه تأثیر گذار خواهد بود. امکان دارد تا برخی از گیاهان پس از قرار گرفتن در معرض چنین شرایطی نابود گردند، در حالی که ممکن است تا برخی دیگر دانه هایی ضعیف را به وجود آورند. خوردن هر قسمتی از گیاه آلوده، در درجه ی اول میوه ها، موجب بروز خطراتی جدی برای سلامت می گردد. از آن جایی که گیاهان بنیاد تمامی زنجیره های غذایی هستند، آلودگی آنها میتواند منجر به رسوب رادیواکتیو به سر تا سر شبکه ی غذایی گردد. به طور مشابه، هنگامی که زباله ی رادیواکتیو به منابع آب راه پیدا کند، این امر میتواند تمام شبکه ی غذایی آبی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

هر دو آلودگی رادیواکتیو خاکی و آبی میتوانند منتهی به مصرف انسان گردند. از آن جایی که انسانها در رأسش شکارچیان قرار دارند، انباشتگی مواد رادیواکتیو در آخرین مرتبه ی زنجیره ی غذایی به نهایت خود خواهد رسید.

بر روی انسانها

تأثیر آلودگی رادیواکتیو بر روی انسانها میتواند از سطح خفیف تا کشنده متغیر باشد؛ میزان بزرگی اثرات سوء به مقدار بسیار زیاد به سطح و مدت قرار گرفتن در معرض رادیواکتیویته بستگی دارد. سطح پایین قرار گیری در معرض مواد رادیواکتیو تنها میتواند اثری سطحی را در بر داشته باشد و موجب سوزش خفیف پوست گردد. اثرات قرار گیری طولانی اما کم شدت در معرض مواد رادیواکتیو عبارت هستند از حالت تهوع، استفراغ، اسهال، ریزش مو، کبودی به علت خون ریزی زیر پوستی و غیره.

قرار گیری طولانی مدت در معرض مواد رادیواکتیو و یا قرار گرفتن در معرض مقادیر بالایی از تشعشع میتواند اثرات بسیار جدی تری را بر روی سلامت ایجاد نماید. پرتوهای رادیواکتیو میتوانند موجب بروز صدماتی جبران ناپذیر بر روی مولکول ها DNA گردند و میتوانند منجر به بروز عوارضی کشنده شوند. قرار گیری طولانی مدت در معرض پرتوهای رادیواکتیو موجب میگردد تا تعداد زیادی از مولکول های درون بدن به صورت رادیکال های آزاد یونیزه گردند. رادیکال های آزاد موجب پیش رفت رشد سلولهای سرطانی، یعنی تومور میگردند. افرادی که به شدت در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار دارند از ریسک بالایی در جهت مبتلا شدن به بیماری سرطان برخوردار هستند.

سلولهای به شدت رو به رشد و یا در حال تقسیم، به مانند پوست، مغز استخوان، روده ها و غدد جنسی از حساسیتی بیشتری نسبت به گسیل های رادیواکتیو برخوردار هستند. از طرف دیگر، آن دسته از سلولهایی که دست خوش تقسیم سریع سلولی میشوند، مانند سلولهای استخوانی و سلولهای عصبی به سادگی مورد آسیب قرار نمی گیرند.

بیماری های سرطان پوست، سرطان ریه و سرطان تیروئید برخی از انواع شایع سرطان هایی هستند که به وسیله ی تشعشعات رادیواکتیو به وجود می آیند.

هم چنین اثرات جهش ژنتیکی به نسل های آینده نیز انتقال پیدا می نمایند. به عبارت دیگر، در صورتی که والدین در معرض تشعشعات هسته ای قرار گرفته باشند، فرزند آنها چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ ذهنی دست خوش نقص عضوهای مادر زادی شدیدی می گردد. این موضوع به شکلی فاجعه بار در مورد هیروشیما و ناکازاکی به تصویر کشیده شده است، جایی که اثرات پس از تشعشعات هسته ای تا نسل ها بعد انتقال پیدا کرد و هزاران کودک با نا به هنجاری های جسمانی و عقب افتادگی ذهنی به دنیا آمدند. تشعشع هم چنین موجی از سرطان را با خود به همراه آورد؛ این منطقه هنوز هم (پس از گذشت بیش از 65 سال) از میزان بسیار بالاتری از موارد سرطان و نا به هنجاری های مادر زادی به نسبت دیگر نقاط کشور ژاپن برخوردار است.

هیچ گونه محدوده ی امنی برای تشعشعات رادیواکتیو وجود ندارد، چرا که حتی کوچکترین ذره هم تا حدودی بر روی بدن اثر می گذارد و این توانایی را در خود دارد تا بسیار خطرناک واقع گردد. با این وجود، رادیواکتیویته را میتوان با دستگاه های مختلفی مورد شناسایی قرار داد، تا بتوان بدین وسیله اقداماتی پیش گیرانه را به عمل آورد. دستگاه پرتو سنج گایگر، دستگاهی است که به طور گسترده برای آشکار سازی رادیواکتیویته به کار گرفته می شود.

تأثیرات رادیواکتیویته را میتوان بر اساس سه روش خنثی نمود.

زمان: به سرعت هر چه تمام تر از منطقه ی آلوده شده خارج گردید.

فاصله: تا جای امکان از منطقه ی آلوده گردیده فاصله بگیرید. ذرات رادیواکتیو قابلیت ویران گری خود را مدیون سرعت اولیه ی خود هستند که آنها ار قادر می سازد تا در پوست ما نفوذ نمایند. این ذرات در مسافت های دور سرعت خود را از دست می دهند و از این رو دیگر قادر نخواهند بود تا به پوست بدن نفوذ نمایند.

استحفاظ: استحفاظ در مشاغلی به کار گرفته می شود که تماس پیدا کردن با مواد رادیواکتیو امری رایج است و نمیتوان از آن جلو گیری به عمل آورد. سرب عمدتاً به عنوان یک حفاظ مواد رادیواکتیو به کار گرفته می شود.

مدیریت پسماند

خطر زباله های رادیواکتیو را می توان تا حد بسیار زیادی کاهش داد و یا حتی این که آن را کاملاً از میان برد، در صورتی که طی زمانی مناسب قبل از دفع شدن آنها را در جایی انبار کرد.

همان گونه که قبلاً هم توضیح داده شد، هر گونه مادهی رادیواکتیو دست خوش فرآیند تحلیل رادیواکتیوی میگردد تا این که یک ایزوتوپ غیر رادیواکتیو و یا یک عنصر غیر رادیواکتیو متفاوت شکل گیرد. زمان لازم برای دست یافتن به یک فرآورده ی جانبی غیر رادیواکتیو نسبت به هر عنصر رادیواکتیوی متفاوت است. تا آن زمان این مواد باید در وضعیتی جدا سازی شده نگه داری گردند، به نحوی که محیط زیست در معرض آنها قرار نگیرد.

فرآیندهای مختلفی در جهت کاهش دادن میزان رادیواکتیویته ی فرآورده های جانبی ذخیره شده به عمل در‌آورده شده اند. برخی از بهترین روش ها برای انجام این کار عبارت هستند از شیشه سازی (تشکیل دادن مخلوطی از زباله های رادیواکتیو و شیشه و نگه داشتن آنها در محفظه هایی فولادی)، استفاده ی مجدد از زباله های رادیواکتیو تا زمانی که به اندازه ی کافی بی خطر گردد (هر چند این راه کار در حال حاضر امکان پذیر نیست و هم اکنون تحقیقات در این زمینه در حال انجام هستند) و نگه داشتن سوخت هسته ای استفاده شده در بشکه های چوبی خشک پس از این که برای مدتی طولانی در حوضچه های سوخت استفاده شده به مدت حد اقل یک سال عمل آوری گردید.

۶- آلودگی گرمایی یا حرارتی[2]

آلودگی حرارتی یا گرمایی، گرمای اضافی است که در مدت زمان طولانی اثرات نا مطلوبی ایجاد می کند. زمین یک چرخه حرارتی طبیعی دارد اما افزایش بیش از حد دما را می توان نوعی از آلودگی های نادر با اثرات طولانی مدت در نظر گرفت. بسیاری از انواع آلودگی های حرارتی محدود به مناطق نزدیک به منبع خود هستند اما منابع متعددی می توانند تأثیرات گسترده تری بر مناطق جغرافیایی گسترده تر داشته باشند.

برخی از منابع آلودگی حرارتی عبارتند از:

 1. نیروگاه ها
 2. پراکندگی مراکز شهری و شهرنشینی
 3. آلودگی هوا (باعث ایجاد ذراتی می شوند که گرما را جذب می کنند)
 4. جنگل زدایی
 5. از دست دادن منابع آب (باعث تعدیل دما می شوند)
 6. اثرات آلودگی حرارتی

افزایش دما ممکن است باعث تغییرات خفیف آب و هوایی شود. تغییرات سریع آب و هوایی هم باعث آسیب پذیری بیشتر جمعیت حیات وحش و آسیب جدی به آنها شود.

آمار آلودگی حرارتی

آلودگی حرارتی را می توان نتیجه منابع مختلفی در نظر گرفت. به عنوان مثال بررسی آب ایالت ایلینویز[3] بالاترین میزان انتشار گرما در سراسر جهان را در رودخانه می سی ذاتی پی گزارش می دهد که کوره های سوزاندن زغال سنگ باعث آن شده اند. رودخانه راین آلوده ترین حوضه جهان است که ناشی از آلودگی های حرارتی در اروپا می باشد.

۷- آلودگی نوری[4]

آلودگی نوری روشنایی بیش از حد ناحیه ای است که مزاحم محسوب می شوند. آلودگی نوری فقط در شهرها یافت نمی شود بلکه بخش اعظم دنیای مدرن از آلودگی نوری رنج می برد.

برخی از منابع این نوع آلودگی عبارتند از:

 1. شهرهای بزرگ
 2. بیلبوردها و تبلیغات
 3. رویدادهای ورزشی شبانه و سایر سرگرمی های شبانه
 4. درخشش آسمان (هاله روشن بر مناطق شهری)
 5. خطای نوری (سرریز نور مصنوعی ناخواسته از چراغ های خیابانی و چراغ های امنیتی حیاط)

اثرات آلودگی نور

آلودگی نوری می تواند در چرخه خواب طبیعی اختلال ایجاد کند. اگر در نزدیکی مناطق مسکونی باشد، می تواند بر کیفیت زندگی ساکنان آن منطقه تأثیر بگذارد. آلودگی نوری دیدن ستارگان را غیرممکن می کند بنابراین در مشاهده نجوم و لذت شخصی نیز تداخل ایجاد می کند.

آمار بهداشت آلودگی نور

موسسه ملی بهداشت[5] نشان می دهد که آلودگی نوری ممکن است در دراز مدت اثر نا مطلوبی بر روی انسان و حیات وحش داشته باشد. قرار گرفتن در معرض فوتون های سبک که به شبکیه شما ضربه می زند می تواند باعث اختلال در ریتم شبانه روزی انسان و حیوان شود.

مطالعات نشان می دهد ۱۰ تا ۱۵ درصد از ژن های انسان توسط چرخه شبانه روزی کنترل می شوند. این اختلال در چرخه می تواند باعث مشکلات سلامتی مانند بی خوابی، افسردگی، سرطان و بیماری های قلبی عروقی شود. در یک مطالعه ای که ۱۵ سال به طول انجامیده، پرستاران شاغل در شیفت شبانه با سه بار شیفت شب در ماه افزایش ۳۵ درصدی ابتلا به سرطان روده بزرگ داشتند. در محله هایی که به شدت روشن است تا حدی که شما می توانید یک کتاب در خارج از خانه بخوانید میزان ابتلای زنان به سرطان سینه در مقایسه با زنانی که با نور مصنوعی کمی در شب زندگی می کنند ۷۳ درصد بیشتر می باشد.

آمار آلودگی نوری آسمان شب

تأثیر دیگر آلودگی نور عدم توانایی دیدن آسمان در شب است. این امر برای ستاره شناسان و هر کسی که مایل است از تماشای ستاره ها لذت ببرد، دردسر ساز است. در سال ۲۰۱۶ اطلس جدید جهانی روشنایی مصنوعی آسمان شب[6] گزارش داد که ۸۰ درصد از جهان در معرض آلودگی نوری قرار دارند. در حقیقت ۹۹ درصد جمعیت ایالات متحده و اروپا در زیر آسمانی با آلودگی نوری زندگی می کنند. بیش از یک سوم جمعیت جهان قادر به دیدن راه شیری نیستند. جالب است بدانید که ۸۰ درصد از مردمان آمریکای شمالی و ۶۰ درصد از اروپائیان هرگز راه شیری را نمی بینند.

۸- آلودگی بصری یا بینایی[7]

از دیگر انواع آلودگی می توان به آلودگی بصری اشاره کرد که چیزی بیش از دیدن یک منظره زیبایی شناختی یا منظره های نامطلوب و غیر جذاب است. این آلودگی می تواند کیفیت زندگی را در مناطق خاصی پایین بیاورد و بر ارزش های دارایی و همچنین لذت شخصی تأثیر داشته باشد.

آلودگی بصری

آلودگی بصری یا بینایی

منابع آلودگی بصری عبارتند از:

 1. خطوط برق
 2. مناطق ساخت و ساز
 3. بیلبوردها و تبلیغات
 4. مناطق یا اشیاء رها شده مانند مزارع خالی آلوده یا ساختمان های متروکه

اثرات آلودگی بصری

در حالی که آلودگی بصری تأثیرات سلامتی و محیطی کمی دارد اما آن یک آلودگی است که می تواند تأثیرات مضری داشته باشد. بیشترین تأثیرات روی کسانی است که در نزدیکی این نوع آلودگی ها زندگی می کنند. آلودگی بصری یک خطر محسوب می شود و هویت جامعه را تغییر می دهد. به عنوان مثال آلودگی بصری هنگام رانندگی وسیله نقلیه یا راه اندازی تجهیزات عملیاتی می تواند حواس فرد را پرت کند و منجر به تراکم ترافیک شود.

آمار آلودگی بصری

مجله علمی اروپا[8] یک مطالعه با عنوان «تأثیر عمیق تحقیر آمیز آلودگی بصری بر جامعه شهری و برون شهری : یک مطالعه انجام شده در چند مکان از بنگال هندوستان با توجه ویژه به بیلبوردهای تبلیغاتی درهم و برهم» را در ماه ژوئن ۲۰۱۵ چاپ کرد. این مطالعه به این نتیجه رسیده بود که کشورهای توسعه یافته در حال انجام اقداماتی به منظور کاهش آلودگی بصری بودند.

اثرات روانی ناشی از آلودگی بصری می توان به خستگی چشم، تحریک پذیری و حس کاهش بهداشت اشاره کرد. کاهش کیفیت زندگی افرادی که در معرض آلودگی بینایی قرار دارند. ضعف تمدن باعث کاهش و آسیب تعامل با دیگران می شود. حس زیبایی شناختی به حد کافی رشد نمی کند.

عدم توانایی کودکان برای درک زیبایی های یک محیط زیبا و دلپذیر که می تواند در توانایی آنها در ایجاد و تلاش برای ایجاد یک محیط و زندگی بهتر بازدارنده باشد.

۹- آلودگی شخصی[9]

آلودگی شخصی به آلودگی بدن و سبک زندگی فرد با اقدامات مضر گفته می شود.

از منابع این نوع آلودگی می توان به این موارد اشاره کرد:

موسسه ملی بهداشت[10] سیگار کشیدن را یک نوع آلودگی شخصی می داند.

EPA (آژانس حفاظت محیط زیست) آلودگی ایجاد شده توسط صاحبان حیوان خانگی که در تمیز کردن مدفوع سگ خود غفلت می کنند را جزو آلودگی های شخصی می داند. استفاده از کودهای شیمیایی چمن زنی به عنوان آلودگی شخصی طبقه بندی می شود. مراکز آلودگی زیست محیطی[11] مواد شیمیایی موجود در مواد شوینده و پاک کننده های خانگی را آلودگی شخصی می داند. طبق نظر EPA آلودگی شخصی انواع دارویی و محصولات مراقبت شخصی (PPCP) را شامل می شود.

اثرات آلودگی شخصی

محصولات انسانی و دامپزشکی باعث ایجاد آلاینده های زیست محیطی یافت شده در آب های سطحی و آب های زیرزمینی می شوند.

آمار آلودگی شخصی

آلودگی شخصی طبقه بندی خاص خود را دارد اما هیچ مطالعه ای درمورد ارزیابی مستقیم آلودگی شخصی صورت نگرفته است. با این حال در مورد انواع مختلف آلودگی های شخصی همانند کودهای چمن زنی موجود در گزارش های EPA در مورد آلودگی مواد مغذی ها مطالعاتی وجود دارد.

۱۰- آلودگی مواد مُغَذی[12]

طبق گزارش EPA آلودگی مواد مغذی یک چالش و یک مشکل بزرگی است که در سراسر دنیا وجود دارد. آلودگی های شخصی و یا فعالیت های انسانی متهم اصلی فسفر و نیتروژنی است که از طریق کودهای شیمیایی، تخلیه فاضلاب کارخانجات تصفیه فاضلاب، کود حیوانی، روان اب، زباله حیوان خانگی و… بیش از حد در آب و هوا تخلیه می شود. تغذیه حیوانات عامل اصلی آلودگی مواد مغذی می باشد.

اثرات آلودگی مواد مغذی

همراه با اشکال دیگر آلودگی، آلودگی مواد مغذی بر همه مناطق آلوده و همچنین سلامت انسان تأثیر می گذارد. آب آلوده با آلودگی ناشی از مواد مغذی می تواند جلبک ها یا شکوفه های جلبکی ایجاد کند که بر سیستم های موجود آبی غلبه کند. صدف ها، آبزیان و زندگی دریایی با جذب سموم ایجاد شده توسط شکوفه های جلبک ها از آلودگی موجود در آن ها رنج می برند. خوردن صدف آلوده یا نوشیدن آب از این منابع می تواند فرد را بسیار بیمار کند و در موارد شدید می تواند منجر به مرگ او شود.

آمار آلودگی مواد مغذی

حوضه رودخانه می سی سی پی قبل از آنکه در خلیج مکزیک خالی شود، ۳۱ ایالت را پشت سر می گذارد. آلودگی مواد مغذی این حوضه، اکوسیستم این مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق گزارش EPA در ایالات متحده:

مواد غذایی یا آب شیرین ۶۰ درصد آمریکایی ها از حوضه رودخانه می سی سی پی به دست می آید.

۷۸ درصد آب های ساحلی از رشد جلبک ها رنج می برند.

۱۶۲۵۴۳ کیلومتر از رودخانه ها و نهرها، ۳۵۰۰۰۰۰ هکتار از مخازن و رودخانه ها در اثر آلودگی مواد مغذی مختل شده اند.

در ۲۰ درصد چاه های خانگی (کم عمق) سطح نیترات بالاتر از استانداردهای آب آشامیدنی ثبت شده است.

۱۱- آلودگی لیترینگ یا آشغالی[13]

لیترینگ نوعی آلودگی است که می تواند در زمره سایر انواع آلودگی از جمله آلودگی شخصی، بصری، آب و خاک قرار بگیرد. لیترینگ به هر نوع زباله یا آشغالی گفته می شود که بدون دفع مناسب دور ریخته می شود که می تواند شامل ظروف فست فودها، بطری، بسته بندی کاغذی و پلاستیک، ضایعات الکترونیکی و غیره باشد. جالب است بدانید که ۹۰ درصد لیترینگ سواحل را پلاستیک تشکیل می دهد.

نوع این آلودگی اغلب تعیین کننده تأثیری است که بر محیط زیست دارد. مثلاً برخی از آنها حاوی مواد شیمیایی مضر هستند که می توانند در داخل آب و خاک راه پیدا کنند. پلاستیک ها می توانند به حیات وحش آسیب وارد کنند چون حیوانات در کیسه های پلاستیکی گیر می کنند و می میرند و آبزیان قطعات کوچک پلاستیک شکسته را می خوررند و این قطعات در گلوی آنها گیر کرده و باعث خفگی آنها می شوند.

آمار آلودگی لیترینگ

آماری از یکی از شرکت های غیر انتفاعی آمریکا (شرکتی با نام آمریکا را تمیز نگه داریم یا Keep America Beautiful) در این مورد به چاپ رسیده است. طبق این گزارش محلات و مناطقی که در کنار جاده واقع شده اند نسبت به محلات مسکونی مجاور ۴۰ درصد آلودگی لیترینگ کمتری دارند ولی وقتی صحبت از فروشگاه ها و مناطق تجاری می شود، جاده های اطراف این فروشگاه ها ۱۱ درصد آلودگی لیترینگ بیشتری دارند.

به گزارش این شرکت درصد منابع آلودگی لیترینگ کنار جاده ای عبارتند از:

۲۳ درصد از عابران پیاده- ۵۳ درصد از رانندگان- ۱۶ درصد از بارگیری ضعیف وسیله نقلیه- ۲ درصد از وسایل نقلیه مانند قطعات خودرو، کامیون، لاستیک منفجرشده و غیره- ۱ درصد از ظروف.

تعداد صفحات

230

شابک

978-622-378-172-8

1 review for کتاب نگرشی بر آلایند ههای آلی و فلز ی و تاثیرات آنها بر محیط زیست

 1. رضا

  عالی

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.