کتاب نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهری

کتاب نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهری

70,000 تومان

ناموجود

کتاب:

کتاب نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهری

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 13

مفهوم شهر. 14

تعاریف مختلف شهر. 15

روند شهرنشینی در تاریخ ایران. 18

شهر اسلامی. 27

شهر مدرن صنعتی – خدماتی. 30

رشد شهری پراکنده Urban Sprawl 33

الگوهای شهری- ژئومورفولوژکی. 34

توصیف الگو. 35

دیدگاه ها و الگوها 42

دیدگاه برنامه ریزی.. 42

دیدگاه عملکردی.. 42

دیدگاه هنجاری.. 43

دیدگاه ژئومورفولوژیکی. 43

دیدگاه آشفتگی. 45

دیدگاه ارگانیک.. 46

تقسیم بندی الگوی شهری.. 46

توزیع منطقه‌ای الگوی شکل شهرها 47

نرخ رشد جمعیت و الگوی شکل شهرها 47

وسعت محدوده شهری و الگوی شکل شهرها 47

تراکم شهری و الگوی شکل شهرها 48

الگوها نظریه ها و مدل های توسعه شهری.. 49

الگوهای شهری.. 49

مدل های جدید در مورد الگوهای شهری.. 54

عوامل موثر بر پراکندگی شهری.. 55

رشد هوشمند شهری.. 55

شهر حاشیه ای.. 56

تهیه الگوهای توسعه شهری.. 57

فصـل دوم. 63

نوشهرگرایی. 64

مفهوم برنامه ریزی و انواع آن. 65

مفهوم برنامه ریزی.. 65

انواع برنامه ریزی.. 67

انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 68

تعاریف برنامه ریزی شهری.. 71

منظور از برنامه ریزی شهری و منطقه ای.. 72

وظایف برنامه ریزی شهری.. 75

شهرسازی.. 79

برنامه ریزی شهری.. 79

طراحی شهری.. 80

جمع بندی بررسی تفاوت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری.. 82

منطقه بندی شهری یا Z O N I N.. 83

سرانه ها در شهرسازی.. 108

استانداردهای فضای سبز. 111

سرانه فضای سبز در برخی شهرهای ایران. 113

طراحی شهری در ایران. 114

قوانین ساخت و ساز شهری.. 117

نحوه ی استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه ی سکونت.. 117

قوانین ساخت و ساز شهری ضوابط زیر بنایی املاک.. 124

طرح تفصیلی جدید. 125

طرح آماده سازی.. 127

ارزیابی طرح آماده سازی زمین در ایران. 127

فصـل سوم. 143

تعریف مديريت شهري-تعريف UMIC از مديريت شهري.. 144

مدیریت شهری در ایران. 145

سطوح مدیریت شهری و وظایف هر بخش… 146

تعاریف شهرداری.. 156

ویژگی های شهرداری.. 157

تاریخچه شهرداری.. 157

وظایف شهرداری ها در جهان. 158

اهم وظایف شهردار 159

مبانی مدیریت مالی شهرداری.. 160

منابع درآمد شهری.. 161

اموال شهرداری ها 161

مبانی اداری شهرداریها 161

تاریخچه شورای شهر. 162

مدیر شهری.. 163

وظائف مدیر شهری.. 163

منـابع و مآخـذ. 167

منابع فارسی. 168

منابع غیر فارسی. 170