کتاب نهال علی

کتاب نهال علی

نویسنده: فاطمه نادری
ویراستار: سامان محمدی

 

یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود.
در یک روستای سر سبز و خوش آب و هوایی که خانههایی با حیاطهای
زیبا که گوشه گوشهاش را درختان انگور و گل یاس پر کرده بود و یک
حوض آبی با ماهیهای قرمز که تابستانها هندوانه داخل آن زیباییاش
را تکمیل میکرد.