کتاب منسوجات سنتی ایرانی در نقاشیهای معاصر ایرانی

کتاب منسوجات سنتی ایرانی در نقاشیهای معاصر ایرانی

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

کتاب منسوجات سنتی ایرانی در نقاشیهای معاصر ایرانی

ناموجود

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………. 9
فصـل اول 15
کلیات …………………………………………………………………………………۱6
اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه
……………………………………………….۱6
پیشینهی مطالعه
……………………………………………………………………. ۱۷
روششناسی
…………………………………………………………………………. ۱8
اهداف مشخص مطالعه
………………………………………………………………. ۱8
سؤالات
………………………………………………………………………………. ۱8
فرضیهها
…………………………………………………………………………….. ۱8
فصـل دوم 19
بررسی طرح و نقش البسه و منسوجات ترکمنها در آثار آنه محمد تاتاری ………… ۱9
بررسی تصویر شماره ۲۱
……………………………………………………………..۱
بررسی تصویر شماره ۲5
……………………………………………………………..۲
بررسی تصویر شماره ۲9
……………………………………………………………..۳
بررسی تصویر شماره ۳۳
……………………………………………………………..۴
بررسی تصویر شماره ۳6
………………………………………………………………5
بررسی تصویر شماره ۴۰
……………………………………………………………..6
بررسی تصویر شماره ۴۲
……………………………………………………………..۷
بررسی تصویر شماره ۴۴
……………………………………………………………..8
بررسی تصویر شماره ۴8
……………………………………………………………..9
بررسی تصویر شماره 5۱
……………………………………………………………۱۰
بررسی تصویر شماره 56
…………………………………………………………….۱۱
بررسی تصویر شماره 58
……………………………………………………………۱۲
بررسی تصویر شماره 6۲…………………………………………………………….۱۳
بررسی تصویر شماره 66
…………………………………………………………….۱۴
بررسی تصویر شماره ۷۰
……………………………………………………………۱5
فصـل سوم 73
تحلیل و بررسی کاربرد طرح و نقش البسه و منسوجات اقوام ایرانی در آثار نقاشانی
همچون منصور قندریز، جعفر روحبخش، رضا رخشانی و حسین احمدینسب
……… ۷۳
بررسی تصویر شماره ۷5
……………………………………………………………۱6
بررسی تصویر شماره ۷9
……………………………………………………………۱۷
بررسی تصویر شماره 8۲
……………………………………………………………۱8
بررسی تصویر شماره 8۴
……………………………………………………………۱9
بررسی تصویر شماره 8۷
……………………………………………………………۲۰
بررسی تصویر شماره 9۰
……………………………………………………………۲۱
بررسی تصویر شماره 9۲
……………………………………………………………۲۲
بررسی تصویر شماره 96
…………………………………………………………….۲۳
بررسی تصویر شماره 99
……………………………………………………………۲۴
بررسی تصویر شماره ۱۰۳
…………………………………………………………..۲5
بررسی تصویر شماره ۱۰۷
…………………………………………………………..۲6
بررسی تصویر شماره ۱۱۰
…………………………………………………………..۲۷
بررسی تصویر شماره ۱۱۴
…………………………………………………………..۲8
بررسی تصویر شماره ۱۱۷
…………………………………………………………..۲9
بررسی تصویر شماره ۱۲۰
…………………………………………………………..۳۰
فصـل چهارم 123
نتیجهگیری………………………………………………………………………….۱۲۴
منـابع و مآخـذ 127
منابع فارسی…………………………………………………………………………۱۲۷
منابع تصاویر
…………………………………………………………………………۱

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر