کتاب منسوجات سنتی ایرانی در نقاشیهای معاصر ایرانی

کتاب منسوجات سنتی ایرانی در نقاشیهای معاصر ایرانی

179,200 تومان

تعداد صفحات

126

شابک

978-622-378-134-6

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………. 9
فصـل اول 15
کلیات …………………………………………………………………………………۱6
اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه
……………………………………………….۱6
پیشینهی مطالعه
……………………………………………………………………. ۱۷
روششناسی
…………………………………………………………………………. ۱8
اهداف مشخص مطالعه
………………………………………………………………. ۱8
سؤالات
………………………………………………………………………………. ۱8
فرضیهها
…………………………………………………………………………….. ۱8
فصـل دوم 19
بررسی طرح و نقش البسه و منسوجات ترکمنها در آثار آنه محمد تاتاری ………… ۱9
بررسی تصویر شماره ۲۱
……………………………………………………………..۱
بررسی تصویر شماره ۲5
……………………………………………………………..۲
بررسی تصویر شماره ۲9
……………………………………………………………..۳
بررسی تصویر شماره ۳۳
……………………………………………………………..۴
بررسی تصویر شماره ۳6
………………………………………………………………5
بررسی تصویر شماره ۴۰
……………………………………………………………..6
بررسی تصویر شماره ۴۲
……………………………………………………………..۷
بررسی تصویر شماره ۴۴
……………………………………………………………..8
بررسی تصویر شماره ۴8
……………………………………………………………..9
بررسی تصویر شماره 5۱
……………………………………………………………۱۰
بررسی تصویر شماره 56
…………………………………………………………….۱۱
بررسی تصویر شماره 58
……………………………………………………………۱۲
بررسی تصویر شماره 6۲…………………………………………………………….۱۳
بررسی تصویر شماره 66
…………………………………………………………….۱۴
بررسی تصویر شماره ۷۰
……………………………………………………………۱5
فصـل سوم 73
تحلیل و بررسی کاربرد طرح و نقش البسه و منسوجات اقوام ایرانی در آثار نقاشانی
همچون منصور قندریز، جعفر روحبخش، رضا رخشانی و حسین احمدینسب
……… ۷۳
بررسی تصویر شماره ۷5
……………………………………………………………۱6
بررسی تصویر شماره ۷9
……………………………………………………………۱۷
بررسی تصویر شماره 8۲
……………………………………………………………۱8
بررسی تصویر شماره 8۴
……………………………………………………………۱9
بررسی تصویر شماره 8۷
……………………………………………………………۲۰
بررسی تصویر شماره 9۰
……………………………………………………………۲۱
بررسی تصویر شماره 9۲
……………………………………………………………۲۲
بررسی تصویر شماره 96
…………………………………………………………….۲۳
بررسی تصویر شماره 99
……………………………………………………………۲۴
بررسی تصویر شماره ۱۰۳
…………………………………………………………..۲5
بررسی تصویر شماره ۱۰۷
…………………………………………………………..۲6
بررسی تصویر شماره ۱۱۰
…………………………………………………………..۲۷
بررسی تصویر شماره ۱۱۴
…………………………………………………………..۲8
بررسی تصویر شماره ۱۱۷
…………………………………………………………..۲9
بررسی تصویر شماره ۱۲۰
…………………………………………………………..۳۰
فصـل چهارم 123
نتیجهگیری………………………………………………………………………….۱۲۴
منـابع و مآخـذ 127
منابع فارسی…………………………………………………………………………۱۲۷
منابع تصاویر
…………………………………………………………………………۱

 

 

 

«مرضیه زارع كه دانشجوي رشته ي پژوهش هنر از دانشگاه تهران مي باشد در پایان نامه ي خود 1380 با عنوان «لباس به مثابة اثر هنري» به بررسي لباس به عنوان یک اثر هنري مفهومي مستقل در نمایشگاه­هاي ایراني و بررسي ضعف این حوزه از هنر در ایران بعلت عدم شناخت كافي هنرمندان مورد مطالعه در تقلید ناقص و سطحي آن ها از آثار لباس مفهومي در غرب پرداخته و عدم ارتباط موثر هنرمندان با مخاطب و محدودیت در شیوة ارایة آثارشان نتیجه گیري كرده است و به طور کلی عقیده بر این است که طراحی لباس به معنای امروزی، در قرن نوزدهم توسط چارلز فردریكورث آغاز شد.

او نخستین طراحی بود که نشان خاص خودش را بر روی پوشاکی که طراحی و تولید می کرد، می دوخت».

در ابتدا به توصیف مبانی نظری به روش توصیفی مفهومی و در ادامه به تحلیل آثار هنر انتخابی پرداخته خواهد شد. دامنه‌ی مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و با استفاده از روش­های کیفی، عناصری را که می­توانند به ارائه پاسخی مناسب به سؤالات منجر شوند، استخراج و بررسی خواهد شد. پیش از انفکاک تدریجی بخش‌هایی از ایران، کشورهایی که امروزه با نام‌های تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان شناخته می‌شوند، جزیی از پهنة وسیع سرزمین ایران بوده‌اند. امروزه در مناطق مذکور، پوشاک سنتی زنان در مقایسه با ایران امروز، از هویت ایرانی بیشتری برخوردار است، به نحوی که پوشاک سنتی زنان تاجیک، ترکمن، آذربایجانی و افغان را می‌توان نمونه‌هایی زنده از پوشاک سنتی اقوام ایرانی دانست.

در این کتاب، بر اساس آرای محققان در خصوص مد، سنت و هویت و به منظور دریافت شاخصه‌ها و ویژگی‌های پوشاک اصیل زنان ایران، پوشاک سنتی زنان در چهار کشور مذکور با روشی استقرایی و قیاسی، بررسی ‌شده و بر این اساس، ویژگی‌های پوشاک زنان در این مناطق به منظور یافتن مؤلفه‌هایی از پوشاک اصیل زنان ایرانی تبیین شده است. بر اساس تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری‌هایی مبنی برچگونگی عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی در پوشاک زنان و نیز اصول واحد در طراحی و ساختار لباس ایشان در این حوزه ارائه شده است.

 

روش‌شناسی

این مطالعه به صورت کتابخانه ای به طرح سابقه اي از روابط متقابل بین نقوش البسه و منسوجات سنتی و هنرمندان تجسمي معاصر مي پردازد.

 

اهداف مشخص مطالعه

شخصی نمودن نحوه کاربرد طرح و نقش البسه و منسوجات ایرانی در آثار هنرمندان معاصر

 

سؤالات

طرح و نقش البسه و منسوجات سنتی ایرانی در آثار هنرمندان معاصر ایران چه کاربردی پیدا کرده است؟

 

تعداد صفحات

126

شابک

978-622-378-134-6