کتاب مدیریت پروژه و ساخت

کتاب مدیریت پروژه و ساخت

74,200 تومان

کتاب مدیریت پروژه و ساخت

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 7
فصل اول )تعاریف ( …………………………………………………………………….. 15
مفهوم پروژه و مدیریت پروژه ……………………………………………………………… ۱۶
مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………… ۱۶
۱. شروع …………………………………………………………………………………… ۲۱
۲. برنام هریزی ……………………………………………………………………………… ۲۱
۳. اجرا …………………………………………………………………………………….. ۲۲
۴. نظار ت ………………………………………………………………………………….. ۲۲
سیستم برنامه ریزی پروژه: ……………………………………………………………….. ۲۳
کنترل پروژ ه ………………………………………………………………………………. ۲5
برنامه ریزی و کنترل پروژ ه ……………………………………………………………….. ۲۶
مدیریت زمان پروژه …………………………………………………………………… ۲7
برآورد هزینه و برنامه ریزی بودجه ……………………………………………………. ۲8
آغاز و پایان پروژه ……………………………………………………………………… ۳۰
بازبینی نقش تخصصی تعاریف در دستورالعمل های مد لسازی اطلاعات ساختما ن ……… ۳۲
دستورالعمل هایی برای نقشه ه ای ویژه ………………………………………………. ۳8
فصل دوم(مدیریت مالی پروژه( ……………………………………………………… 41
مدیریت مالی پروژه ……………………………………………………………………….. ۴۲
تفاوت مدیریت مالی با برنام هریزی مالی …………………………………………………… ۴۴
ورودی های این فرآیند ……………………………………………………………….. ۴5
ضوابط اجرائی سازمان …………………………………………………………………. ۴۶
ممیزی های داخلی و خارجی مال ی ……………………………………………………….. ۴8
ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه ………………………………………….. ۴9
ریسک مالی ……………………………………………………………………………….. ۴9
تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی …………………………………………………. 5۱
روش های انجام تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی ………………………………… 5۲
اصول مدیریت ریسک ……………………………………………………………………… 5۳
مدیریت خطر پروژه های عمرانی ………………………………………………………. 5۴
مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی ……………………………………………….. 5۶
پیشین ه …………………………………………………………………………………….. 58
مدیریت ریسک ………………………………………………………………………… 58
مدل بلوغ ریسک ………………………………………………………………………. ۶۱
مدیریت دانش …………………………………………………………………………. ۶۲
عوامل موفقیت پروژه مدیریت ……………………………………………………………. ۶۴
موفقیت در پروژه و موفقیت در مدیریت پروژه ………………………………………… ۶5
موفقیت در مدیریت پروژه – چشم انداز چند سطح …………………………………… ۶7
جلوه های سطح شبکه نمونه کارها ……………………………………………………. ۶9
7۰ ……………………………………………….. Eigenvector نزدیکی شبکه پروژه و
اثرات سطح پروژه………………………………………………………………………….. 7۲
اندازه و مدت زمان پروژه ……………………………………………………………… 7۲
به تعویق انداختن پروژه ……………………………………………………………….. 7۳
سطح برون س پاری پروژه ………………………………………………………………. 75
اثرات سطح مدیر پروژه ……………………………………………………………….. 7۶
اثرات سطح تیم ……………………………………………………………………….. 78
اندازه تیم ………………………………………………………………………………….. 78
پراکندگی تخصیص تیم …………………………………………………………………… 79
تنوع سلسله مراتبی تیم …………………………………………………………………… 8۱
جمع آوری نمونه و داد ه …………………………………………………………………… 8۱
اثرات سطح پروژه ……………………………………………………………………… 8۶
اثرات سطح مدیر پروژه ……………………………………………………………….. 87
اثرات سطح شب که در تیم و نمونه کارها ………………………………………………. 88
فصل سوم )فناوری های نوین ساخت( ……………………………………………… 93
مدل توانمندی های مدیر پروژه در ساخت و ساز …………………………………………. 95
شایستگی های مدیران پروژه ………………………………………………………….. 9۶
تجزیه و تحلیل داده ه ا ……………………………………………………………………. 97
عملی ساختن تئوری مدیریت خط ا ……………………………………………………….. 98
پروژه محور بودن صنعت ساخ ت ………………………………………………………… ۱۰۳
اهمیت ارتباطات مؤثر ……………………………………………………………….. ۱۰۳
کاست یهای شیوه سنتی مدیریت ارتباطات پروژ ه ……………………………………….. ۱۰۴
صدمه فراوان به محیط زیست …………………………………………………………… ۱۰۴
هزینه زیا د ……………………………………………………………………………….. ۱۰۴
زمانبر بود ن ……………………………………………………………………………… ۱۰۴
سختی تجمیع و بازدهی پایین مدیریت ارتباطا ت ………………………………………. ۱۰5
نداشتن قابلیت جابجای ی …………………………………………………………………. ۱۰5
پراکندگی نسخ ههای مختلف اسنا د ……………………………………………………… ۱۰5
ابزارهای نوین مدیریت ارتباطات پروژه ………………………………………………….. ۱۰۶
بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ………………….. ۱۰۶
فصل چهارم( روش های مدیریت پروژه ( …………………………………………… 109
مدیریت پروژه و روش های آن چیست ؟ ………………………………………………… ۱۱۰
روش های مدیریت پروژه ……………………………………………………………. ۱۱۰
عوامل مهم در مدیریت پروژه ……………………………………………………….. ۱۱۱
روش های مدیریت پروژه و تاثیر مهندسی ارزش بر آن ها ……………………………… ۱۱۴
روش امان ی ………………………………………………………………………………. ۱۱۴
روش سنت ی ……………………………………………………………………………… ۱۱5
مدیریت اجرا بر پایه ی دستمز د…………………………………………………………. ۱۱۶
مدیریت اجرا بر مبنای مشارکت در ریسک ……………………………………………… ۱۱۶
روش کلید گردان ……………………………………………………………………….. ۱۱7
روش طرح و ساخت تواَم ………………………………………………………………… ۱۱7
روش ساخت، بهره برداری، انتقا ل ……………………………………………………….. ۱۱8
چرا استفاده از متدولوژی مدیریت پروژه مهم است؟ ………………………………… ۱۲۰
بررسی اجمالی 9 متدولوژی محبوب مدیریت پروژه …………………………………….. ۱۲۱
۱۲۱ ……………………………………………………………………….. Agile ۱- چابک
۲- اسکرام ……………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۳- کانبا ن………………………………………………………………………………… ۱۲5
۴- اسکرام بان …………………………………………………………………………… ۱۲5
۱۲۶ …………………………………………………………………………. Lean – -5 ناب
۱۲7 ……………………………………………………… Extreme Programming –۶
-7 آبشار ی ………………………………………………………………………………. ۱۲7
۱۲9 ………………………………………………………………………… PRINCE2 _8
۱۳۰ ………………………………………………………………………….. PMBOK-9
متدولوژی مسیر بحرانی ………………. ۱۳۱ – CPM – Critical Path Method -۱۰
۱۱ – زنجیره بحرانی مدیریت پروژه ……………………………………………………… ۱۳۳
۱۳۴ …………………………………. Adaptive Project Framework – APF -۱۲
۱۳۴ …….. BRM – Benefits realisation management ۱۳ – مدیریت تحقق مزایا
چگونه متدولوژی مدیریت پروژه را به درستی انتخاب کنید؟ ……………………….. ۱۳5
ارزیابی معیار انتخاب پیمانکاران پروژه و ارزیابی مناقصه ……………………………. ۱۳7
بررسی ادبیات ……………………………………………………………………….. ۱۳8
و )…( ……………………….. ۱۴۴ pert کنترل پروژه مبتنی بر کاربرد متقابل روش های
رویکردی استراتژیک برای تجزیه و تحلیل نیروی کار: ادغام علم و سرعت …………. ۱۴۶
به عنوان ابتکارات مبتنی بر پروژ ه ……………………………………… ۱5۰ IDR تحقیقات
چیست؟ ………………………………………………………………. ۱5۰ IDR تحقیق
پروژه چیست؟ ……………………………………………………………………….. ۱5۰
مدیریت پروژه چیست ؟ ………………………………………………………………….. ۱5۱
مدیریت پروژه در صنعت و محیط کتابخانه …………………………………………. ۱5۱
اجرای نظریه های سازمانی برای کنترل کلان پروژه ها ……………………………….. ۱5۲
قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار ……………………………. ۱5۴
ساخت و ساز پایدا ر ……………………………………………………………………… ۱5۶
رهبری …………………………………………………………………………………… ۱۶۰
توسعه پایدار و رهبری …………………………………………………………………… ۱۶۲
ارزیابی مهارت مدیریتی ……………………………………………………………… ۱۶۴
ارزیابی قابلیت فکری ………………………………………………………………… ۱۶۴
ارزیابی و توسعه مد ل ……………………………………………………………………. ۱۶۶
برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعت ی …………………………… ۱۶8
زمان در ساخت و ساز صنعتی ساختمان ……………………………………………. ۱۶9
برنامه ریزی ساخت و ساز صنعتی …………………………………………………… ۱7۲
برنامه ریزی کلان، تفصیلی و عملیاتی پروژه ………………………………………… ۱7۴
برنامه ریزی بودجه پروژ ه ………………………………………………………………… ۱75
کنترل کلان، تفصیلی و عملیاتی پروژه ……………………………………………… ۱7۶
گزارش ها ……………………………………………………………………………….. ۱78
نتیجه گیر ی ……………………………………………………………………………. ۱8۰
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………….. 183
منابع فارس ی …………………………………………………………………………….. ۱8۴
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………… ۱85