کتاب مدیریت مهندسی

کتاب مدیریت مهندسی

77,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 13

تئوری سیستم مدیریت.. 13

تعریف سیستم. 14

سیستم باز و سیستم بسته. 15

سازمان در قالب سیستم. 16

کاربرد تئوری سیستم در مدیریت.. 17

تاریخچه سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (…) 18

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) 21

تاریخچه ERP. 23

تئوری سیستم سازمان باز 28

مقدمه ای بر سازمان‌ های سیستم‌های باز 28

ویژگی‌های اصلی سازمان سیستم باز 28

دیدگاه سطوح سیستم ‌های بولدینگ.. 30

تعریف یادگیری دو حلقه ای.. 32

مكاتب منتخب دیدگاه سازمان سیستم باز 32

شمای کلی یک سازمان سیستم باز 32

تعریف دقیق نظریه اقتضایی در سازمان سیستم باز 38

رفتارهای پیوسته در سازمان های سیستم باز 40

مهندسی سیستم. 41

تعریف مهندسی سیستم ها 42

معماری سیستم. 48

معماري سيستم‌ها در مقابل مهندسي سيستم‌ها 56

مفهوم مهندسی مالی. 61

تاریخچه مهندسی مالی. 62

ابزار مهندسان مالی. 63

وظایف اصلی مهندسان مالی. 65

حوزه فعالیت مهندسی مالی. 66

کاربردهای مهندسی مالی. 67

فصـل دوم. 73

مدیریت زنجیره تامین. 74

نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین SCM.. 78

ویژگی‌های کلی یک نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین (SCM) 78

مدیریت ساخت و تولید با SCM.. 79

مهندسی تولید در SCM.. 81

مهندسی محصول در SCM.. 81

مدیریت جامع کیفیت (TQM) 102

توسعه‌ی پایدار در مدیریت کیفیت جامع. 109

به کار‌گیری اصول و فرایند‌ها-مدیریت کیفیت جامع. 110

فصـل سوم. 115

مدیریت نوآوری و فناوری.. 115

فناوری و نوآوری.. 116

فناوری.. 116

چرخه عمر فناوری.. 116

نوآوری فناورانه در یك محیط رقابتی. 117

ارزیابی نیازهای فناوری.. 118

نحوه تصمیم گیری درمورد نوآوری های فناوری.. 119

نحوه دستیابی به فناوری های نوین. 120

مدیریت منابع انسانی. 123

تعریف مدیریت منابع انسانی. 124

مدیریت منابع انسانی موفق. 127

برنامه‌ریزی و هدایت نیروی انسانی (HRP) 128

مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی.. 130

جذب و استخدام نیروهای سازمانی. 131

تجزیه و تحلیل شغل. 132

مدیریت ریسک.. 148

مدیریت منابع انسانی و ریسک.. 150

رویکردهای مدیریت ریسک.. 150

مدیریت عملکرد 150

فرایندهای سه‌گانه منابع انسانی. 153

استراتژی‌های منابع انسانی. 153

مدیریت منابع انسانی و استراتژی.. 154

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (Strategic Human Resource Management) 156

اهداف استراتژیک مدیریت منابع انسانی. 157

رفتار سازمانی در مدیریت منابع انسانی. 158

مدیریت منابع انسانی و رفتار نیروها 159

فرهنگ سازمانی. 161

مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی. 162

مدیریت منابع انسانی و ویژگی فرهنگ سازمانی. 164

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی. 164

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی. 164

جو سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ سازمانی. 165

مدیریت منابع انسانی سبز (Green HRM) 167

مدیریت منابع انسانی سبز 168

چالش‌های منابع انسانی. 169

مدیریت منابع انسانی و چالش زیست محیطی. 172

چالش‌های سازمانی. 172

چالش‌های فردی.. 174

چالش‌های جهانی شدن. 176

آینده منابع نیروی انسانی. 178

تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی. 179

مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E‌HRM) 179

بازاریابی. 181

تعریف بازاریابی. 181

چه چیزی بازاریابی نیست؟ 182

سلبریتی های معروف در بازاریابی چیست؟ 183

بازاریابی چه نیست؟ 184

بازاریابی شامل چه مواردی می‌شود؟ 186

مکان در بازاریابی چیست؟ 187

نیاز در بازاریابی چیست؟ 189

تقاضای پنهان در بازاریابی چیست؟ 191

مبادله در بازاریابی چیست؟ 193

ارزش و انواع آن. 193

ارزش در بازاریابی چیست؟ 197

معامله در بازاریابی چیست؟ 197

مفهوم بازار و صنعت در بازاریابی چیست؟ 197

فرایند بازاریابی چیست؟ 198

سیر تکاملی بازاریابی چیست؟ 199

عوامل تغییردهنده مؤثر بر آینده بازاریابی چیست؟ 206

پست‌ مدرنیسم و جنبه‌های منفی در بازاریابی چیست؟ 210

فیلیپ کاتلر 211

منـابع و مآخـذ. 217

منابع فارسی. 218

منابع غیر فارسی. 219