کتاب مدیریت مالی نوین (مدیریت خدمات مالی و بانکی)

کتاب مدیریت مالی نوین (مدیریت خدمات مالی و بانکی)

50,000 تومان

کتاب مدیریت مالی نوین (مدیریت خدمات مالی و بانکی)

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول ………………………………………………………………………………..13
مفاهیم و کلیات ……………………………………………………………………………۱۳
خدمات مالی
……………………………………………………………………………….۱۴
انواع خدمات مالی
…………………………………………………………………….. ۱6
ضرورت استفاده از خدمات مالی
………………………………………………………. ۱7
خدمات ثبت شرکت
……………………………………………………………………
خدمات آموزشی مالی
………………………………………………………………….
انواع خدمات حسابداری از نگاه نوع ارائه خدمت
………………………………………
انواع خدمات حسابداری از بُعد موضوع
…………………………………………………
انواع خدمات مالیاتی و قانونی موسسات حسابداری و مالی
……………………………
خدمات مالی و حسابداری
…………………………………………………………….. 26
خدمات مالی اختصاصی برای شرکتها
………………………………………………….
خدمات مالی و حسابداری
………………………………………………………………….29
آخرین دسته بندی های خدمات حسابداری
……………………………………………….29
ویژگی های خدمات بانکی
…………………………………………………………………29
مقایسه خدمات بانکهای ایرانی و خارجی
………………………………………………….۳۱
( 🙂
CRMمدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………… ۳۵
آمیخته بازاریابی خدمات بانکی
……………………………………………………….. ۳6
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
……………………………………………………… ۳۸
تهیه صورتهای مالی
…………………………………………………………………. ۴۰
صورت سود و زیان
……………………………………………………………………. ۴۱
ترازنامه
………………………………………………………………………………… ۴2
انواع داراییها و بدهیها
……………………………………………………………………۴۴
اجزای حقوق صاحبان سهام
…………………………………………………………… ۴7
صورت جریان وجوه نقد
……………………………………………………………….. ۵۱
دسته بندی جریانهای نقدی در طبقات مختلف……………………………………… ۵۱
تفاوت بین صورت جریان وجوه نقد با سایر صورت های مالی
………………………… ۵2
استهلاک
………………………………………………………………………………. ۵۳
تاثیر استهلاک بر صورت های مالی
…………………………………………………… ۵۳
مراحل تهیه صورت جریان وجوه نقد
………………………………………………….. ۵۴
محاسبات روش مستقیم
………………………………………………………………. ۵۵
مراحل تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم
…………………………… ۵7
درک نسبتهای نقدی
………………………………………………………………… ۵۸
اظهارنامه مالیاتی
…………………………………………………………………………..
مالیات چیست؟
………………………………………………………………………..
منابع مالیاتی در ایران
………………………………………………………………….
مالیات بر دارایی
………………………………………………………………………. 62
مالیات بر درآمد
……………………………………………………………………….. 62
سال مالیاتی چیست؟
………………………………………………………………….
خود اظهاری چیست؟
………………………………………………………………….
تشریفات اخذ مالیات از طریق خوداظهاری
……………………………………………. 66
رسیدگی به اسناد و مدارک مودی
…………………………………………………….. 66
تحقیق از طریق تحصیل اطلاعات از دوایر دولتی
……………………………………… 66
تنبیهات و جرائم مالیاتی شامل چه مواردی می شود؟
………………………………… 67
محاسبه مالیات به شیوه علیالراس
……………………………………………………. 67
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
………………………………………………………………. 69
اداره امور مالیاتی
………………………………………………………………………
هیأت حل اختلاف مالیاتی
…………………………………………………………….. 72
شورای عالی مالیاتی
…………………………………………………………………… 72
دیوان عدالت اداری
……………………………………………………………………. 72
چه زمانی اظهارنامههای الکترونیکی مالیاتی بررسی می شود؟
………………………..
مراحل ۵گانه ثبت نام الکترونیک اظهارنامه مالیاتی
…………………………………..
دفاتر قانونی در تسلیم اظهارنامه……………………………………………………….
برنامه حسابرسی و حسابداری
…………………………………………………………. 76
مقایسه رویکرد سیستمی و محتوایی
…………………………………………………..
انواع حسابرسی
………………………………………………………………………… 79
گزاره های مدیریت(ادعاهای مدیریت)
………………………………………………… 79
هدف های کلی برنامه حسابرسی دارایی ها
…………………………………………… ۸۰
روش های اثبات مانده حساب های دارایی ها توسط حسابرسان
……………………… ۸۰
فصـل دوم………………………………………………………………………………. 85
مدیریت مالی ………………………………………………………………………………۸۵
مدیریت مالی؛ تعاریف و مفاهیم
……………………………………………………………۸6
تاریخچه مدیریت مالی
……………………………………………………………………..۸7
اهداف مدیریت مالی
……………………………………………………………………
عملکردهای مدیریت مالی
……………………………………………………………..
تعریف مدیریت مالی
………………………………………………………………….. 92
مدیر مالی
………………………………………………………………………………….
مهارتهای اصلی مدیران مالی
……………………………………………………………..
وظایف مدیر مالی
………………………………………………………………………….
اهداف مدیریت مالی
……………………………………………………………………….96
وظایف واحد مدیریت مالی
…………………………………………………………………99
تامین مالی
………………………………………………………………………….. ۱۰۰
انواع افزایش سرمایه
………………………………………………………………………۱۰۱
انواع روشهای تامین مالی
………………………………………………………….. ۱۰7
سیاست تقسیم سود و اهمیت آن
…………………………………………………… ۱۱7
حقوق صاحبان سهام
………………………………………………………………… ۱۱۸
حقوق صاحبان سهام در ترازنامه
…………………………………………………….. ۱۱9
فواید ترازنامه در شناخت حقوق صاحبان سهام
……………………………………… ۱2۰
انواع سهام
…………………………………………………………………………… ۱2۱
گزارشگری مالی……………………………………………………………………… ۱2۵
تئوری های تقسیم سود
……………………………………………………………… ۱29
تعریف گزارشگری مالی
……………………………………………………………… ۱۳7
اهداف گزارشگری مالی
…………………………………………………………………..۱۳۸
فصـل سوم………………………………………………………………………………141
انواع بانکداری…………………………………………………………………………….۱۴۱
مفهوم بانکداری
…………………………………………………………………………..۱۴2
تاریخچه بانکداری
………………………………………………………………………..۱۴2
تعریف بانک و بانکداری
…………………………………………………………………..۱۴۳
بانک تجاری
………………………………………………………………………………۱۴۵
بانکها در اقتصاد
……………………………………………………………………. ۱۵۱
بانکداری خرد
……………………………………………………………………….. ۱6۰
بانکداری تجاری
……………………………………………………………………… ۱6۳
تاریخچه بانکداری اختصاصی
………………………………………………………… ۱6۵
خدمات بانکداری اختصاصی
…………………………………………………………..۱66
تعریف بانک سرمایه گذاری
…………………………………………………………. ۱69
انواع بانکداری در ایران
…………………………………………………………………..۱۸2
فصـل چهارم…………………………………………………………………………… 221
مقایسه خدمات مالی و بانکی…………………………………………………………….22۱
تفاوت بانک ها و موسسات مالی
………………………………………………………….22۳
چگونه ضمانت نامه بانکی بگیریم؟
………………………………………………….. 226
صندوق اجاره ای
…………………………………………………………………….. 22۸
بانک کارگشایی
……………………………………………………………………… 2۳۰
عقد مضاربه
………………………………………………………………………….. 2۳۱
عقد سلف
…………………………………………………………………………………2۳۵
عقد اجاره به شرط تملیک
……………………………………………………………….2۴۵
جعاله برای اجرای طرح
…………………………………………………………………..2۵۱
تعمیر مسکن……………………………………………………………………………..2۵۵
تسهیلات خرید خودرو
…………………………………………………………………..26۰
طرح های سرمایه گذاری
……………………………………………………………. 26۳
گواهی سپرده مدتدار
………………………………………………………………. 269
سرمایه گذاری بلند مدت
……………………………………………………………. 272
سرمایه گذاری کوتاه مدت
…………………………………………………………… 27۳
خدمات ارز بازرگانی
………………………………………………………………………276
تسهیلات صندوق توسعه ملی
……………………………………………………….. 2۸۱
ضمانت نامههای ارزی
……………………………………………………………………292
انواع ضمانت نامههای بانکی
…………………………………………………………. 29۳
سویفت
………………………………………………………………………………. 299
فصـل پنجم…………………………………………………………………………… 325
نقش تکنولوژی در خدمات مالی و بانکی…………………………………………………۳2۵
تکنولوژی و خدمات مالی
……………………………………………………………. ۳26
تاثیرگذارترین فناوری ها برای ارائه خدمات مالی و حسابداری
……………………… ۳2۸
مزایای استفاده از فناوری های نوین مالی
…………………………………………… ۳۳2
بانکداری الکترونیک
…………………………………………………………………. ۳۳۴
اهمیت بانکداری الکترونیک
…………………………………………………………. ۳۴۰
سرویسهای تسهیل کننده عملیات پرداخت
………………………………………… ۳۵۸
منـابع و مآخـذ ……………………………………………………………………….383
منابع فارسی ……………………………………………………………………………..۳۸۴
منابع غیر فارسی
…………………………………………………………………………۳۸