کتاب مانیفست ذره بنیادین

کتاب مانیفست ذره بنیادین

انرژی بنیادین

در تبیین زره بنیادین به‌عنوان خالق مطلق جهان هستی که انسان از بدو ظهور در پهنه کره خاکی تاکنون به دنبال حلقه مفقوده آن در کائنات می‌باشد و از دیرباز تحت عناوین مختلف فکری و عملی سعی در نیل به ماهیت وجودی این ذره بنیادین بوده و هم اکنون نیز این حلقه مفقوده با وجود پیشرفت شگرف  غیرقابل‌تصور علمی انسان همچنان مبهم و بدون پاسخ و مجهول باقی‌مانده است.