کتاب فلور گیاهان علفی منوجان

کتاب فلور گیاهان علفی منوجان

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

کتاب فلور گیاهان علفی منوجان

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۳۳
فصـل اول 71
کلیات ……………………………………………………………………………….. ۳3
موقعیت ایران در تقسیمات جغرافیای گیاهی جهان
………………………………. ۳3
منطقهی خزری
………………………………………………………………..۳9
منطقهی ایرانی و تورانی
……………………………………………………….۳8
منطقهی زاگرسی
………………………………………………………………۲۱
منطقهی خلیج و عمانی
………………………………………………………..۲۱
فرم رویشی یا ردهبندی ریختشناسی گیاهان
…………………………………….. ۲۳
گونههای اندمیک (بومزاد)
…………………………………………………………. ۲۲
گونههای نادر
………………………………………………………………………. ۲۱
معرفی منطقهی مورد مطالعه
……………………………………………………….. ۲۱
استان کرمان
………………………………………………………………………. ۲۱
ناهمواریهای استان و نحوهی شکلگیری آنها
……………………………….۲۰
شهرستان منوجان
…………………………………………………………………..۲6
موقعیت جغرافیایی
…………………………………………………………….۲6
ویژگیهای جغرافیایی
………………………………………………………….۲9
فیزیوگرافی
……………………………………………………………………..۲9
دما و بارندگی
………………………………………………………………….۱۱
منابع آب
……………………………………………………………………….۱۲
بادها
……………………………………………………………………………۱۲
ژئومورفولوژی
…………………………………………………………………..۱1
خاکشناسی
……………………………………………………………………۱3
پوشش گیاهی ………………………………………………………………….۱8
هدف مطالعه
………………………………………………………………………… ۰۳
اهداف کلی
………………………………………………………………………… ۰۲
فصـل دوم 34
تاریخچهی گیاهشناسی در ایران…………………………………………………….. ۰۱
سابقهی جمعآوری گیاهان در ایران
……………………………………………….. ۰۱
مروری بر سابقهی نگارش فلور برای ایران
…………………………………………. ۰9
سابقهی مطالعات گیاهشناسی منطقه
……………………………………………….. ۰8
فصـل سوم 17
مواد و روشها………………………………………………………………………..
شناسایی منطقهی مورد مطالعه
……………………………………………………
جمعآوری نمونههای گیاهی
………………………………………………………..
وسایل مورد نیاز
………………………………………………………………..
زمان و نحوهی جمعآوری
………………………………………………………
پرس کردن نمونهها
………………………………………………………………..
شناسایی نمونههای گیاهی
…………………………………………………………
وسایل مورد نیاز
………………………………………………………………..
فصـل چهارم 11
نتایج…………………………………………………………………………………. 11
معرفی نمونههای گیاهی خودروی در منطقهی منوجان
…………………………… 11
فهرست خانوادهها
………………………………………………………………….۳3۲
فهرست گونهها همراه با خانوادهها
…………………………………………………۳3۱
فهرست الفبایی گونهها
…………………………………………………………….۳33
فصـل پنجم 787
بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………….۳9۳
پیشنهادات
…………………………………………………………………………..۳8۰
منـابع و مآخـذ 791
منابع فارسی…………………………………………………………………………۳81
منابع غیرفارسی
……………………………………………………………………..۲۱۳

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر