کتاب فضای مجازی و تربیت

کتاب فضای مجازی و تربیت

80,000 تومان

ناموجود

کتاب:

فضای مجازی و تربیت

 

نویسنده:

زهرا یدالهی

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 17
ویژگی‌ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت 17
آموزش و پرورش دوره متوسطه اول 19
تحول تربیتی 24
راهکارهای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت 25
شبکه اجتماعی 31
ظهور آسیب‌های نوپدید در شبکه‌های اجتماعی 32
تاریخچه شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران 33
آسیب‌های روانی شبکه‌های اجتماعی مجازی 34
آسیب‌های سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی 35
فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی 35
کارکردهای شبکه‌های اجتماعی 38
کارکردهای منفی شبکه‌های اجتماعی مجازی 38
کارکردهای مثبت شبکه‌های اجتماعی مجازی 38
آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی در فضای خانواده 42
اعتیاد به اینترنت 43
نظریات مختلف در تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر کاربران 43
نظریه کاشت 43
نظريه استفاده و رضايت‌مندی 45
نظریه ساخت‌یابی 46
مطالعات 48
فصل 3 57
روش مطالعه 57
فصل 4 65
تحلیل و تجزیه داده¬ها 65
فصل 5 79
نتیجه‌گیری 79
منابع 83