کتاب عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کتاب عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

149,000 تومان

تعداد صفحات

101

شابک

978-622-378-433-0

فهرست
عنوان صفحه

فصل 1 9
مقدمه 9
تاکید بر رشد عقلانی 9
عقب ماندگی آموخته شده 11
علل افت تحصیلی دانش‌آموزان 13
مطالعه صحیح 16
انگيزه مهم‌ترين عامل موفقيت دانش آموزان 18
عوامل ايجاد انگيزه‌هاي تحصيلي 21
فصل 2 27
ارتباط درس با زندگي 27
فضای مناسب در خانواده برای موفقیت دانش آموزان 36
نقش تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : 40
بخش اول 41
بخش دوم 44
فصل 3 49
تاثیرات جو آموزشی در دانش آموزان 49
تعریف از مقررات 51
تأثیر از خانواده جمعیت شناسی 52
تأثیر مدرسه 54
اقلیم اجتماعی 59
موفقیت مربیان 60
موفقیت دانش آموزان 62
ادراکات معلم 62
دانش آموز محور آموزشی تمرین ها 65
یادگیری اجتماعی – عاطفی 69
فصل4 75
محیط های آموزشی 75
ارتباط مدرسه 78
ارتباط مدرسه و دستاورد علمی 79
مدرسه پس از کووید-19 81
بررسی اجزاء مدرسه 85
ویژه تحصیلات دانش آموزان و کارایی علمی 86
عوامل یادگیری کلاس های درس 92
توسعه حرفه ای و تغییر نقش معلم 93
فواید و اهمیت از مدرسه 95
ذهن آگاهی و مراقبه 97
منابع و مآخذ 99

 

فصل 3

تاثیرات جو آموزشی در دانش آموزان

جو آموزشی کنونی ایجاب می کند که دانش آموزان دستاوردهای خود را نشان دهند و این منحصراً از طریق ارزیابی های استاندارد اندازه گیری می شود. در مدینه در سال2010 گزارش شده است که بسیاری از مربیان به آنچه ارزیابی می شود معتقد نیستند در واقع این باعث موفقیت مدارس آنها می شود. مدیران در مطالعات احساس کردند که انجام “کار درست” برای دانش آموزان  با فراهم کردن یک محیط امن برای معلمان با اجازه دادن به آنها برای آموزش کلاس درس آنها میتواند تاثییرات مثبتی برای دانش آموز داشته باشد. همچنین دریافتند که بسیاری از پاسخ دهندگان اصلی ایده های مشخصی در مورد چگونگی استفاده از ارزیابی داده ها برای بهبود یادگیری دانشجو دارند.

به گفته پاپهام در سال 2004 ” در آموزش، عملکرد آزمون دانش آموزان ما نقطه محوری سیستم پاسخگویی است. وی به مفهوم سواد ارزیابی و پرداخت اثرات بالقوه آن بر پیشرفت دانش آموزان و معلمانی را که واجد شرایط لازم نیستند ارزیابی سواد مهارت یکسان دانست”. سواد ارزشیابی مجموعه ای از مهارت ها و دانش است که به مربیان اجازه می دهد در مورد روایی، پایایی و کاربرد مناسب در مورد آزمایش، نتایج و مطابقت دستورالعمل آنچه کمتر به از نیاز به ارزیابی سواد درک شده نظر می رسد نظر دهند. نگرش معلم به سمت ارزیابی در تحقیقات تجربی بسیار کمی در مورد این موضوع وجود دارد. مطالعه ایی جدید که در نیوزلند و کوئینزلند، استرالیا در مورد ارزشیابی و نگرش معلم تعریف شده به عنوان روشی که معلم با آن تعامل می کند، به آن پاسخ می دهد و ارزیابی را درک می کند. به گفته این محقق، باورها و رفتارهای مرتبط با ارزیابی ضروری و بسیار مهم هستند. او به این نتیجه رسید که معلمان ارزیابی را در چهار مورد روبرو مشخص می کنند: 1- بهبود از یادگیری 2- مسئوليت دانشجو 3- پاسخگویی مدرسه  4- بی ربط بودن

براون نتیجه گرفت که نگرش معلم نسبت به ارزیابی ها بود مثبت چه زمانی را نتایج بود استفاده شده برای مدرسه مسئوليت و چه زمانی بهبود یادگیری و پاسخگویی دانش آموز با تکوینی همراه بود، نه خلاصه ارزیابی در مطالعه مشابهی، براون، کندی، فوک، چان و یو (2009) هنگ کنگ را مورد توجه قرار دادند که نگرش معلم نسبت به ارزشیابی نتایج این مطالعه کمی با براون (2004) متفاوت بود. در هنگ کنگ معلمان گزارش شده است داشتن بزرگتر باور که ارزیابی برای پاسخگویی دانش آموزان مثبت بود. نتایج برای بهبود یادگیری و مدرسه مسئوليت را تطبیق و همچنین به تازگی براون، در سال (2011) با بررسی نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی، اعم از جمعی و تکوینی و موفقیت دانش آموز این مطالعه به این نتیجه رسید که رابطه بین نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی و افزایش یادگیری دانش آموزان می تواند حلقه مفقوده در بهبود مدرسه باشد سیاست های هدف از این مطالعه بررسی روابط احتمالی بین معلمان بود نگرش ها و رفتارهای خود گزارش شده در مورد ابزار سنجش و رشد تحصیلی دانش آموزان در ریاضیات و خواندن که توسط همان ابزار ارزیابی اندازه گیری می شود. هدف ثانویه برای ارزیابی باورهای معلمان و رفتارهای خود گزارش شده هنگامی که معلمان بر اساس انتخاب گروه بندی می شوند جمعیت شناسی به عنوان مثال، این مطالعه انواع سوالات زیر را در نظر گرفت. انجام داد نگرش ها و رفتارهای خود گزارش شده معلمان در سطوح پایه و یا مدارس متفاوت است؟ انجام داد نگرش ها و رفتارهای خود گزارش شده معلمان زمانی که گروه ها بر اساس آن ایجاد می شوند متفاوت است وضعیت از مدرسه اهمیت این مطالعه چند بعدی است و می توان آن را با اثربخشی مرتبط دانست. تلاش های پاسخگویی کلید اصلاح و بهبود مدارس افزایش دانش آموزان است دستاورد بررسی نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار قرار داد توسعه حرفه ای توسعه حرفه ای هدفمند برای معلمان بر اساس معلمان و مدرسه جمعیت شناختی اطلاعات می تواند ترویج از ارزیابی نتایج بیشتر تاثير گذار استفاده کرد.

تعریف از مقررات

 • تست تطبیقی: “در این پارادایم، آزمون با دشواری سوالات مطابقت و اداره می شود به کارایی مانند دانشجو طول کشیدن تست برای هر یک دانشجو این مزایا و این پارادایم تست تطبیقی شامل افزایش کارایی تست هایی که چالش برانگیز هستند اما برای هر دانش آموز ناامید کننده نیستند”
 • ارزیابی: “برای تعیین اهمیت، اندازه یا ارزش”
 • ارزیابی: ” عمل یا نمونه، مثال از ارزیابی”
 • نگرش: “سازمان نسبتاً پایدار از باورها در اطراف یک شی مستعد کننده یکی به پاسخ که در مقداری یا موقعیت”
 • باور: “هر کدام ساده پیشنهاد هوشیار، آگاه یا ناخودآگاه استنباط کرد از جانب چی شخص می گوید یا میکند”
 • ارزیابی تکوینی: «ارزیابی تکوینی با هدف تقویت توسعه و بهبود در یک فعالیت مداوم”
 • “حد واسط درجات: سوم، چهارم و درجه پنجم”
 • “معیارهای پیشرفت تحصیلی (MPA): ارزیابی ایجاد و توزیع شده توسط انجمن ارزیابی شمال غرب این ارزیابی در دو بخش برای این کار انجام می شود مطالعه: ریاضی و خواندن این دو ارزیابی به نفر دوم تا پنجم مقطع تحصیلی دانش آموزان داده می شود “
 • “معیارهای پیشرفت تحصیلی برای پایه های ابتدایی (MPG): ارزیابی ایجاد شده و توسط انجمن ارزیابی شمال غرب توزیع شده است این ارزیابی به دو صورت انجام می شود    بخش های این مطالعه: ریاضیات و خواندن این دو ارزیابی به مهد کودک و اول مقطع تحصیلی دانش آموزان”
 • “درجات اولیه: مهد کودک کلاس اول و دومین مقطع تحصیلی”
 • “واحد راوش (RIT): نوعی از مقیاس نظریه پاسخ آیتم که اجازه می دهد تا اندازه گیری مقیاس که ارتباط بین دانش آموزان دستاورد و تست مورد مشخصات آی تی است”
 • “ارزیابی جمعی: ارزیابی برای ارزیابی اینکه آیا نتایج شیء موجود است یا خیر ارزیابی شده همچنین معرفی شده به مانند ارزیابی از یادگیری (برنامه، مداخله، شخص و غیره) به اهداف اعلام شده دست یافت”
 • ارزش: “نسبت فامیلی ارزش سودمندی یا اهمیت”

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اغلب با نمرات آزمون تعریف می شود. هیچ دانش آموزی قانون NCLB پشت سر نگذاشت. از کلاس سوم تا هشتم دستاوردهای علمی تشویق می‌شود، اما نتایج نه در گزارش‌های وضعیت پیشرفت سالانه کافی گنجانده‌شده است. بخش آموزشی هر ملتی ملزم به تعیین استاندارد است که همه دانش آموزان در آن بخش با آن استاندارد سنجیده می‌شوند. سپس دولت ها مجاز به تنظیم هستند و درصدهای معیاری که پله‌پله را به علامت مهارت صددرصدی می‌رساند. مناطق مدرسه و مدارسی که معیارهای تعیین‌شده را رعایت نمی‌کنند، تحریم‌های فدرال دریافت می‌کنند و اقدامات تنبیهی را همان‌طور که در قانون NCLB ذکرشده است، میتوان بیان کرد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در را قلب همه این مقننه تلاش‌ها و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دلیل بهبود ابتکارات مدرسه است، اقدامات اصلاحی مدارس و ساعت‌های بی‌شماری بحث در مورد مسئولیت‌پذیری مدارس این‌ها تلاش‌ها و دیگران دارند تبدیل شود به‌صورت عملیاتی تعریف‌شده است که در مقررات از دانش‌آموز بهبودیافته آزمودن امتیازات زیرا پیشرفت دانش آموزان مطلوب است هدف کلید عواملی که باعث پیشرفت می‌شوند بوده به‌طور گسترده مطالعه کرد.

این عوامل با دستاورد دانشجو مرتبط هستند. محققان بسیاری از این عوامل، از جمله دخالت والدین، نقش کلاس های تخصصی مانند تربیت بدنی را فرهنگ و خشونت برای نقش دانش آموزان میدانند.

 

 

 

تأثیر از خانواده جمعیت شناسی

کودکان معمولاً وارد آموزش عمومی (مهدکودک تا کلاس دوازدهم) می شوند پنج ساله هستند و تا هجده سالگی ادامه می دهند. تأثیر پنج سال اول تا حد زیادی توسط کودک خانواده جمعیت شناسی این قومیت از کودک درآمد مرحله از را والدین تحت تاثیر قرار گرفته است که میزان تحصیلات والدین، محل سکونت خانواده و بسیاری موارد دیگر همه عوامل در جمعیت شناسی کودک گنجانده شده است. برخی از محققان سعی کرده اند از این موارد استفاده کنند عواملی برای پیش بینی پیشرفت در مدارس ابتدایی و متوسطه دریافتند که جمعیت شناسی اجتماعی یا درآمد پدر و مادر بود متغیر پیش‌بینی‌کننده پیشرفت دانش‌آموزان برای نوجوانانی که تحصیلات عادی را تجربه می‌کنند دستاورد با این حال، برای دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین عوامل بسیاری از جمله خانواده سبک نظم و انضباط، جمعیت شناسی اجتماعی خانواده و مشارکت خانواده می تواند پایین را پیش بینی کند کارایی «داده‌های ما سطوح پایین‌تری از پذیرش، کنترل، مشارکت و والدین و انتظارات آنها  را برای دانش آموزان با دستاورد کم نشان می‌دهد “.

رامبرگر (1995) در مطالعه‌ای روی دانش‌آموزان راهنمایی که ترک تحصیل می‌کنند به این نتیجه رسید که برای نوجوانان، پیشینه خانواده مهم ترین پیش بینی کننده بود موفقیت دانش آموزان در مدرسه او دریافت که اکثر دانش آموزان مقطع راهنمایی که ترک تحصیل از خانواده های اقلیت و کم درآمد بودند که یکی از والدین یا هر دو آنها را ترک کرده بودند واحد خانواده در مطالعه ای برگرفته از مطالعه رامبرگر در سال 1995، جاکوبز و هاروی (2005) مورد بررسی قرار گرفت دانشجو علمی دستاورد و خانواده درگیری در مدرسه نقش مدارس آنها دریافتند که والدین مدارس با موفقیت بالاترین را داشتند سطح مطلوب و مورد انتظار تحصیلی برای کودکان این والدین انتظار داشتند فرزندانشان نه تنها پیشرفت تحصیلی بالایی داشته باشند بلکه برای تکمیل بیشتر تلاش کنند سطوح پیشرفته آموزش به گفته والدین از مدارس عالی، آن است مسئولیت کارکنان مدارس برای فراهم کردن وسایلی برای رسیدن کودکان به بهترین شکل ممکن بالقوه و به خوبی برای کار آموزش عالی آماده شوند. برخلاف پدر و مادرش کودکان در مدارس با پیشرفت تحصیلی بالا تحصیل می کنند، والدینی که فرزندانشان با پیشرفت های پایین و متوسط تحصیل می کنند مدارس گزارش کردند که آنها معتقد نبودند که موفقیت صرفاً بر اساس سطوح تحصیلی است حصول یا علمی موفقیت اینها والدین بود علاقه مند که در را مدارس نقش از کمک کردن که در شخصی رشد و شخصیت ساختمان از بچه ها یک یافته قابل توجه این بود که والدین هر سه گروه مدرسه راضی بودند تحصیلاتی که فرزندانشان دریافت کردند انتظارات شخصی توسط هر گروه از والدین برآورده شد اما به دلایل کاملا متفاوت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که موفقیت تحصیلی دانش آموزان میتوانست بودن پیش بینی کرد مستقر بر متغیرها چنین مانند خانواده زمینه آموزشی حصول توسط را والدین و مدرک از انتظار برای مدرسه موفقیت این نتایج تحقیقات قبلی گزارش شده از رامبرگر (1995) آن خانواده را تأیید می کند جمعیت شناسی و والدین در علمی دستاورد از دانش آموزان بسیار زیاد مهم است و تاثیر می گذارد هستند.

تأثیر مدرسه

وقتی دانش‌آموزان وارد مدرسه می‌شوند، همه چیز  بر موفقیت آنها تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، دقایق آموزش ریاضیات، وضعیت کارکنان اتاق ناهار، سطح مدرسه امنیت را محیط از زمین بازی و معلم مشخصات عوامل هستند که تأثیر تحصیلات علاوه بر این، را مدرسه محیط با مشخصات شخصی دانش آموزان تعامل می‌کند.

محققان تلاش کرده‌اند تا عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی می‌شوند را جدا کنند افزایش دادن مطالعات تحقیقاتی که تعداد دقایق بازی، خواندن، نوشتن، ریاضیات و کلاس‌های دیگر مانند هنر، موسیقی و مهارت‌های کامپیوتری همگی بوده‌اند.

به‌عنوان‌مثال، مطالعات رابطه بین تربیت‌بدنی و پیشرفت تحصیلی تارای (2005) در مطالعه‌ای در مورد فعالیت بدنی برنامه‌ریزی‌شده دریافت که اگرچه فیزیکی تحصیلات کلاس‌ها ممکن است دارند افزایش یافت دانش آموزان لذت بردن از را مدرسه آی تی به نمرات آزمون تحصیلی بالاتر تبدیل نشد. در یک مطالعه مشابه، Podulka Coe، Pivarnik، ووماک و ریوز (2006) دریافتند که فعالیت بدنی شدید در کلاس‌های تربیت‌بدنی نمرات را به‌صورت مثبت تحت تأثیر قرارداده است اما چنین فعالیت‌هایی تأثیری بر استانداردسازی آزمون امتیازات ندارد.

موضوع ایمنی یک موضوع مهم در هر مدرسه است. به گفته چن و ویکارت (2008)، ایمنی مدرسه بخشی از نظم یا بی نظمی مدرسه و آن “بی نظمی مدرسه و دانش آموزان” است. دستاوردهای تحصیلی همبستگی دارند” (ص 4). آنها همچنین دریافتند که حضور در مدرسه می تواند یک پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانش آموزان آنها به این نتیجه رسیدند که دانش‌آموزان از رده‌های پایین‌تر اجتماعی-اقتصادی پیشینه تحصیلی کمتر از همسالان اقتصادی- اجتماعی بالاتر به مدرسه می‌رفت. آنها همچنین دریافتند که «فرهنگ مدرسه که با حضور دانش‌آموزان سنجیده می‌شود، تأثیر مثبت مستقیمی بر دستاورد دانش‌آموزان دارد » میزان حضور کمتر نیز با مقادیر بیشتر همبستگی داشت گزارش‌شده است مدرسه خشونت و کاهش‌یافته دانشجو علمی دستاورد چن و ویکارت (2008) نتیجه گیری که مدرسه خشونت و کم حضور نرخ ها بود محصول جانبی از مدرسه فرهنگ که در

مدارس با شهری بالا فقر آنها استدلال کرد که را فقط مسیر بستن را دستاورد شکاف بین بالا و کم دستیابی به دانش آموزان برای کاهش شهری فقر است.

کاهش فقر شهری برای پر کردن شکاف پیشرفت در فراسوی حمایت شد تجزیه و تحلیل تحقیقات انجام شده توسط سیرین (2005) او می خواست مطالعه قبلی را تکرار کند در سال 1982 با تحقیقات 1990 تا 2000 تکمیل شد. مطالعات مربوط به اثرات فقر و وضعیت پایین اجتماعی-اقتصادی بر پیشرفت دانش آموزان شکاف دستاورد بین با رشد دانش‌آموزان، دانش‌آموزان دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین افزایش یافتند مسن تر سیرین (2005) به این نتیجه رسید که مشخصه کمک کننده کلیدی دارای همبستگی به دانش آموز علمی دستاورد هست خانواده اجتماعی-اقتصادی وضعیت قوی ترین است.

فراتر از یافته های اصلی، نتایج حاصل از این بررسی نیز نشان می دهد که بزرگی رابطه بین SES و عوامل پیشرفت تحصیلی به چندین مورد بستگی دارد. به طور خاص، ویژگی های روش شناختی، مانند نوع SES اندازه گرفتن و دانشجو مشخصات چنین مانند دانش آموزان درجه اقلیت وضعیت، و مدرسه مکان، میزان رابطه بین SES و دانشگاهیان را تعدیل کرد دستاورد کالداس و بنکستون (1997) تأثیرات اجتماعی-اقتصادی مدرسه دانش آموزان را در نظر گرفتند. وضعیت پیشرفت تحصیلی فردی آنها تأثیرات بالقوه ای را که همتایان در آن بازی کردند، تجزیه و تحلیل کردند موفقیت مدرسه یافته ها نشان داد که نه تنها SES خود دانش آموز بر او تأثیر می گذارد دستاورد ولی را اجتماعی-اقتصادی وضعیت از همسالان ممکن است همچنین نفوذ علمی دستاورد این محققین به این نتیجه رسیدند که تاثیر مدرسه و همتا اجتماعی-اقتصادی ممکن است ناشی از به معلمان مدارس با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین تر این معلمان ممکن است سطح علمی پایین تری داشته باشند استانداردها برای یک کل کلاس مستقر بر شخصی جانبداری که مسلم – قطعی دانش آموزان از جانب خاص دانشجو گروه ها هستند از نظر آکادمیک ضعیف این نگرش پس از آن تاثیرات را کل کلاس از دانش آموزان بر یک سطح فردی در مطالعه، زمانی که سطح درآمد دانش آموز کنترل شد، وضعیت اجتماعی و اقتصادی همسالان بر پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر منفی داشت با این حال، «اگرچه پیشینه خانوادگی همکلاسی‌ها به طور قابل‌ملاحظه‌ای تأثیر مهمی بر پیشرفت فردی دانش آموزان دارد، ممکن است به اندازه آن مهم نباشد تأثیر موقعیت اجتماعی خود دانش آموز» محققان با این نتیجه گیری کردند توصیه که را دانشجو جمعیت باید بودن توزیع شده است که کمتر نسبت به تا سی درصد از جمعیت مدرسه از سطح پایین اجتماعی-اقتصادی است پس زمینه ها مطالعاتی مانند موارد ذکر شده در بالا نشان می دهد که برای دانشجویانی که از نظر اقتصادی زندگی می کنند جوامع محروم از نظر تحصیلی در معرض خطر هستند. با این حال مطالعاتی وجود دارد که انجام داده اند ماهیت قدرتمند یک معلم موثر را نشان داد. ویژگی های موفقیت زیادی وجود دارد معلمانی که به نظر می رسد بر پیشرفت دانش آموزان تأثیر می گذارند. زمانی که پژوهش برای دانش آموزان کنترل می شود ویژگی های جمعیت شناسی معلم منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود شناخته شده است. روشی که معلم کلاس درس و فعالیت‌های کلاس را ساختار می‌دهد دانش آموزان می توانند تعیین کنند که دانش آموزان چگونه خود را موفق می دانند. میسی، اندرمن، و اندرمن (2006) دریافت که وقتی معلم بر تسلط، درک و با بهبود مهارت ها و دانش، دانش آموزان به احتمال زیاد انگیزه درونی داشتند و الگوهای یادگیری مثبت را توسعه دهید نویسندگان اشاره کردند که مقررات در هیچ کودکی باقی نمی ماند قانون پشت قانون سال 2001 (NCLB) نوع مخالف محیط را در مدارس پیشنهاد کرد. این ماهیت رقابتی NCLB و بررسی عمومی شکست با یافته های آنها متناقض است. اهداف عملکرد یا معیارهای تعیین شده توسط قانون “به طور منفی با ذاتی مرتبط هستند”.

انگیزه، به شکل انطباقی مقابله در حضور چالش و شکست (آنها) نیز هستند با تقلب بیشتر و رفتارهای مخرب در کلاس در ارتباط است که می توان كاهش دادن یادگیری فرصت ها برای همه “دانش آموزان” در نهایت، رفتارهای دانش‌آموزی مرتبط با ارزشیابی موضوع تحقیق بوده است.

شیوه های ارزشیابی معلمان دارای تأثیر بسیار خوبی است تأثیر روی اهداف شخصی دستیابی از دانش آموزان از طریق این مطالعه:

ویژگی‌های دانش‌آموز مانند خودکارآمدی و ارزیابی خشن درک شده محیط و همچنین ویژگی‌های طبقاتی مانند جنسیت طبقاتی، میانگین کلاسی خود بهره‌وری و کلاس میانگین درک شده یادگیری ارزیابی محیط را بهترین مدل برای توضیح دادن تفاوت در تسلط اهداف ارائه‌شده است.

در مطالعه مشابهی توسط van de Watering و همکاران. (2008)، دانش آموزان در بلژیک موردبررسی قرار گرفتند در مورد ترجیحات آزمون و نگرش آن‌ها نسبت به خودارزیابی این مطالعه نشان داد که یک رابطه بین روش ارزیابی ترجیحی و نتایج ارزیابی دانشجویی که در قالب روش ترجیحی ارزیابی شد و زمینه دستاورد بیشتری داشت امتیازات نسبت به زمانی که یک فرمت ارزیابی غیر ارجح در همان مطالب دانشگاهی داده می شود. آنها همچنین دریافتند که درک دانش‌آموزان از تقاضای شناختی ارزیابی معمولی نیست برای مثال، دانش‌آموزان پاسخ دادن به سؤالات چند گزینه‌ای را آسان‌تر می‌دانند، اما آن‌ها همچنین به آزمون سوالات چند گزینه ای در سطح بالاتری از شناخت فکر کرد با این حال، سوالات چند گزینه ای بیشتر در سطوح پایین شناختی قرار دارند. قطع ارتباط که در دانش آموزان’ مطالعه عاداتی که منجر به پایین تر نتایج در چندگانه انتخاب سوالات این بازرسان نیز نتیجه گیری که تست اضطراب فاکتور گرفت به را تست نتایج وجود داشت. آن ها با آزمون اضطراب بالا متعدد مورد علاقه انتخاب سوالات که داشتن یک مرحله از یقین – اطمینان – قطعیت در نتیجه، آنها یافت که ” عدم تطابق که در را ادراک از ارزیابی منجر می شود به فقیرتر نتایج ارزیابی” سیستم اعتقادی یک معلم می تواند به طور مستقیم بر دانش آموزان تأثیر بگذارد. با این حال سوال باقی می ماند که آیا نگرش معلم نسبت به یک ارزشیابی خاص می تواند به طور غیرمستقیم بر دستاورد از را دانش آموزان تأثیر بگذارد یا خیر؟ شاید این موضوع از نظر اجتماعی توهین آمیز باشد که در پرتو محیط ارزیابی در آن بحث شود سطح فدرال، ایالتی و منطقه ای از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است که چگونه معلم را برجسته کنیم نگرش ضعیف نسبت به ارزشیابی می تواند بر عملکرد دانش آموزان تأثیر منفی بگذارد. ممکن است اتفاق بیفتد یک اخلاقی موضوع مانند بر اساس تبعیض بر قومیت یا اجتماعی کلاس دارد بر فراز را سال ها آی تی ممکن است بودن ارزیابی های بسیار کمی وجود دارد که می تواند به طور مستقیم با نگرش معلمان مرتبط باشد برای تحقیق آگاهی از تأثیری که نگرش نسبت به ارزیابی می تواند بر آن داشته باشد کارایی دانش آموز ممکن است چیزی که می‌توانست کمک دور زدن دوروبر مقداری مدارس از جانب شکست.

آینده پژوهش بر این موضوع را ارتباط بین نگرش معلم به سمت ارزیابی و دانشجو پیشرفت تحصیلی می‌توانست بودن را گم‌شده ارتباط دادن که در مدرسه بهبود ابتکارات بسیاری از خانواده‌های کودکان بی‌سرپرست در مدرسه ما در موقعیت‌های «دو برابر» قرار داشتند آن‌ها با اعضای خانواده زندگی می‌کردند یا دوستان این مهم بود زیرا دانش آموزان دو برابر شده بودند” نماینده زیرجمعیت بی خانمان قابل توجه، اما جمعیت مورد مطالعه قرار نگرفته و درک نشده است” وضعیت آنها غالبا گزارش شده، و زیاد دو برابر شده است خانواده ها خود را بی خانمان نمی دانند زیرا با خانواده بزرگ زندگی می کنند همینطور، آنها ممکن است پی بردن که آنها هستند واجد شرایط برای را منابع و پشتیبانی می کند.

فدرال قانون که تعریف می کند و نمای کلی حمایت کردن برای بدون خانه دانش آموزان آی تی ایالت ها که “هر یک آموزشی دولتی آژانس باید اطمینان حاصل شود که هر یک از فرزندان یک فرد بی خانمان و هر یک از جوانان بی خانمان به یکسان دسترسی دارند همان آموزش عمومی رایگان و مناسب، از جمله پیش دبستانی عمومی آموزش، برای دیگر فرزندان و جوانان همانطور که ارائه شده است.” سازمان بهداشت جهانی در مورد دانش آموزان بی خانمان تعریف میکند”سلامتی، انظبات، و اقامت شبانه کافی” این می‌توان که در بخش ناشی از به مالی مشکلات یا هر دیگری دلیل که منجر می‌شود از دست دادن از مسکن علاوه بر را موقت صبر کن برای پرورش دادن، پروردن اهميت دادن تعیین سطح” که در ستاره آکادمی این منظور که اگر خانواده ارائه‌شده خودشان برای اثبات از نشانی ناشی از بی خانمانی، آنها به مراجعه كردن مجاز است. MVHA همچنین تصریح می کند که اگر دانش آموزان به یک پناهگاه اعزام شوند، واجد شرایط استفاده از اتوبوس هستند خارج از منطقه به طوری که آنها می توانند یک تجربه مدرسه ثابت داشته باشند. مشاوران مدرسه ما، همراه با با را والدین هماهنگ کننده و چیزی هماهنگ کننده، پشتیبانی می شود بدون خانه کودکان و آنها خانواده ها. به دانش آموزان پوشاک، کتاب، لوازم بهداشتی و مواد غذایی رایگان که توسط مدرسه و والدین تهیه می شد.

یکی از مهم ترین حمایت هایی که معلمان ما برای دانش آموزان خانه نشین انجام دادند این بود که یک محیط مثبت و پرورش دهنده کلاس درس منشورها هنجار بودند و جزئیات نحوه ارتباط با دانش آموزان را توضیح می دادند که در را کلاس درس اجتماعی و عاطفی یادگیری و ثبات از را کلاس درس انتظارات مهم بود معلمان ما همچنین همه دانش آموزان را در سفرهای بسیاری به مکان ها بردند دور و بر را شهر برای فرهنگی تجربیات افزایش یافته است.

 

اقلیم اجتماعی

تحقیقات دیگر به طور گسترده تر به سطح مدرسه عوامل موثر بر حضور قابل تغییر بررسی کردند. ماکسول (2016) ارتباط بین ” اقلیم اجتماعی” میان فردی روابط بین دانش آموزان، کارکنان، و خانواده ها که در را متن نوشته از حضور، را فیزیکی مدرسه محیط، و دستاورد علمی مطالعه کرد. ماکسول (2016) معتقد که را ارزش های، انتظارات و توجه که بود ارتباط برقرار کرد از طریق همه فعل و انفعالات که در مدرسه ساختمان به طور قابل ملاحظه مشارکت به را ساختمان اجتماعی اقلیم، همچنین معرفی شده به مانند اجتماعی محیط کمک می کند.

گزارش‌های بازرسی مکانیکی مدرسه و ساختمان (برای اندازه‌گیری را فیزیکی محیط)، مدرسه یادگیری محیط نظرسنجی ها (به اندازه گرفتن مدرسه اقلیم)و  مدرسه جدید دولتی گزارش کارت ها (به اندازه گرفتن حضور و دستاورد داده ها) برای اقلیم اجتماعی ، ماکسول (2016) استفاده شده دانشجو پاسخ به را نیویورک یادگیری نظرسنجی ها برای را فیزیکی ساختمان محیط، ماکسول (2016) دارای رتبه موارد چنین مانند نشتی سقف ها، لایه برداری رنگ، و تهویه که در پدید آوردن آ ساختمان وضعیت نمره. او مورد بررسی قرار گرفت چگونه را مدرسه ساختمان محیط و جو اجتماعی درک شده، از جمله انتظارات تحصیلی، دانش آموز را تحت تاثیر قرار داد دستاورد و حضور.

ماکسول (2016) همبستگی مثبتی بین ساختمان شرایط، دستاورد علمی و حضور دانش آموز یافت. او به این نتیجه رسید که مدرسه ساختمان، میکروسیستم است “به عنوان یک سیستم خرد، فعالیت هایی که در یک مدرسه توسط فضای فیزیکی اتفاق می افتد فضا و فرهنگ مدرسه شکل می گیرد” او همچنین نتیجه‌گیری کرد که بیشتر پرورش مثبت فیزیکی، بیشتر درگیر کننده جو سازنده برای یادگیری است و به عواقب مثبت، مانند غیبت پایین‌تر و بالاتر رفتن امتیازات آزمون استاندارد شده میشود.

 

موفقیت مربیان

در سال 2018 با 25 نفر در یک مدرسه بزرگ شهری در جنوب مصاحبه صورت گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی کاهش غیبت مزمن آنها با مدیران، کارکنان غیرانتفاعی و اعضای جامعه که به عنوان مربی در این سازمان کار می کردند، مصاحبه کردند مدرسه و همچنین مدیران منطقه و والدین مدیران مدارس تا حد زیادی نادیده گرفته شده بودند یا سرزنش کرد دانش آموزان برای آنها غیبت بدون در نظر گرفتن از را موقعیت که نگهداری می شود آنها از جانب مدرسه را انگیزه برای تغییر دادن بود همچنین آنها متوجه شدند که حضور مدیران با تلاش افزایش یافته است سه استراتژی ها: ستایش کردن دانش آموزان برای شرکت کردن مدرسه، فراهم آوردن موفقیت مربیان و بهبود ارتباطات خانواده، به عنوان اولین اصول به تصویب رسید. همچنین محققان دریفاتند که تنبیه شدید دانش آموزان به دلیل غیبت آنها چندان روش مناسبی نیست.

برای کارکنان مدرسه برای به اشتراک گذاشتن داده ها با خانواده ها و جامعه برای تأکید بر حضور مدرسه را محققان انجام شده مصاحبه ها با کلید سهامداران، شامل 13 مدرسه رهبران و والدین از جانب را ناحیه آنها مشاهده شده جلسات متمرکز شده است بر حضور و تجزیه و تحلیل کرد. نتیجه گیری نویسندگان که مناطق و مدارس باید فکر در باره همکاری با سازمان های اجتماعی به عنوان مربی برای استفاده از تجربه مربی و دانش هنگام تلاش برای افزایش حضور ارتباط مدرسه اعتقاد دانش آموزان به این است که بزرگسالان و همسالان با آنها همتا هستند مدرسه به یادگیری خود و آنها به عنوان فردی اهمیت می دهد. مدارس از در آینده متوجه می شوند که آنها مسئول آموزش کل کودکان در دانش آموزان در معرض خطر در یک محیط آموزشی پس از همه گیری که در آن دانش آموزان از محیط مدرسه سنتی خود جدا هستند، ضروری است که دانش آموزان اکنون در یک محیط آموزشی امن برای به حداکثر رساندن یادگیری خود احساس امنیت می کنند بالقوه و به حداقل رساندن افت یادگیری بولد (2021) استدلال کرد که «انزوا و قطع شدن دانش آموزان با تجربه قابل توجه من انتظار آنجا اراده بودن انتقالی چالش ها است » و افزود که مدارس باید برای دانش آموزانی که با مسائل جدید سروکار دارند آماده شوند.

نیاز به دانستن این موضوع وجود دارد که چه چیزی باعث می شود دانش آموزان بیشترین احساس ارتباط را با مدارس داشته باشند و چه حوزه هایی از فرهنگ و اقلیم مدرسه به دلیل بالا یا پایین بودن دانش آموزان تحت تأثیر قرار می دهد. اتصال تحقیقات ارتباط مدرسه را با بالاترین دستاورد علمی برای دانش آموزان و توسعه متصل و حمایت کننده محیط مدرسه به آموزش و یادگیری کمک می کند، دانش آموزان را درگیر می کند و باعث پیشرفت می شود. نتایج یادگیری مثبت ایجاد یک جو اجتماعی و عاطفی مثبت پیشرفت تحصیلی را افزایش می دهد و استرس را کاهش می دهد و نگرش مثبت نسبت به بهبود آن خود و دیگران دانشجویان در وعده ممکن است با موانعی روبرو شود که توانایی یادگیری و پیشرفت آنها را مختل می کند. دانش آموزان ممکن است باید نقش والدین را در خانه خود بر عهده بگیرند زیرا والدین در خارج از خانه کار می کنند خانه این نقش ها ممکن است باعث غیبت دانش آموزان از مدرسه شود. دانش آموزان همچنین ممکن است فاقد تحصیلات علمی باشند و حمایت اجتماعی-عاطفی مربیان باید بسیاری از تعهدات اخلاقی و اخلاقی را میتوان در بهبود دانش آموز در نظر گرفت . تغییر ذهنیت برای کارکنان کلاس درس و پشتیبانی برای فراتر رفتن از برنامه درسی و تأثیرگذاری دانش آموزان’ طول می کشد.

به گفته بولد (2021)، انزوا و قطع ارتباط دانش آموزان به طور قابل توجهی این انتظار وجود دارد که دانش آموزان به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند پاسخ به ترس ها و مشکلات جدیدی که دانش آموزان ممکن است داشته باشند. گروه ها انجام به طور قابل توجهی پایین تر است نسبت به تا همتایان سفید پوست آنها گلدبرگ (2021) گزارش داد که دانش آموزان اقلیت فاقد دسترسی و منابع در طول آموزش از راه دور بودند. مانند نابرابری پیشرفت تحصیلی توصیف شده است، فرهنگ مدرسه و تلاش های اقلیمی به افزایش دادن تمام کودک تحصیلات داشته باشند مشاهده گردید یک افزایش دادن ناشی از به حمایت کننده تلاش ها لوالن و همکاران (2015) اظهار داشت: «توسعه محیط­های مدرسه ای مرتبط و حمایتی به آموزش و یادگیری کمک می­کند، دانش آموزان را درگیر می کند و یادگیری مثبت را تقویت می­کند­”.

 

موفقیت دانش آموزان

رویکردهای اتخاذ شده برای پرورش دانش آموزان بسیار متفاوت است. برای به حداکثر رساندن مشارکت دانش آموزان، مربیان باید به طور هدفمند بر تقویت روابط مثبت، توسعه درس های مرتبط و ایجاد حس تمرکز کنید استقلال در کلاس درس خود را از طریق شیوه های آموزشی دانش آموز محور برای ترویج درگیری عاطفی، رفتاری و شناختی دانش آموزان کنند. این مطالعه موردی با روش ترکیبی از دو استراتژی کلیدی برای توسعه حوزه های ذکر شده و مورد استفاده قرار میگیرد از جمله استفاده از مسائل اجتماعی شایستگی های یادگیری عاطفی برای تقویت روابط دانش آموز و معلم و استفاده از دانش آموز رویکردهای متمرکز به آموزش و یادگیری برای ایجاد ارتباط محتوا و ایجاد حس استقلال در دانش آموزان شرکت کننده تئوری عمل در این مطالعه پیشنهاد می کند که اگر دانش آموزان روابط قوی با معلمان خود دارند، احساس استقلال و کنترل در آنها دارند کلاس درس و شرکت کردن که در مبتنی بر همکاری کار کردن سپس دانشجو نامزدی افزایش خواهد یافت.

تعداد صفحات

101

شابک

978-622-378-433-0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.