کتاب عوامل مؤثر بر ارتقای برند

کتاب عوامل مؤثر بر ارتقای برند

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

عوامل مؤثر بر ارتقای برند

 

نویسنده:

توفیق شفائی هرآباد

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 17
برند 17
تبلیغات 22
اهمیت تبلیغات در بانکها 23
اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکداری 24
وفاداری 26
وفاداری به برند 28
وفاداری به برند در صنعت خدمات مالی 29
رضایت مشتری 31
اعتماد به برند 31
تعهد برند 32
فصل 3 43
روش مطالعه 43
تبلیغات 48
اعتبار برند 49
ارتقای برند بانکها 50
فصل 4 73
نتیجه¬گیری 73
منابع 80