کتاب عوامل انسانی در جرایم سایبری و امنیت سایبری

کتاب عوامل انسانی در جرایم سایبری و امنیت سایبری

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
دیباچه ………………………………………………………………………………… 0
فصل اول 51
کلیات ……………………………………………………………………………….. ۲1
مبحث اول؛ جامعهی دیجیتال، جرم دیجیتال و عامل انسانی …………………….. ۲1
جامعهی دیجیتالیشده ………………………………………………………… ۲1
دیجیتالیسازی و جرم …………………………………………………………. ۲2
نقش عامل انسانی ……………………………………………………………… ۲۳
مبحث دوم؛ دربارهی کتاب ………………………………………………………… ۲9
هدف …………………………………………………………………………… ۲9
رویکرد انسانمحور …………………………………………………………….. ۲9
سازمانها ………………………………………………………………………. ۲9
روشها ………………………………………………………………………… ۲0
مبحث سوم؛ واژگان و موضوعات مورد مطالعه …………………………………….. ۱۱
اصطلاحات …………………………………………………………………….. ۱۱
موضوعات ……………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم 51
بزهکاری و جرایم سایبری …………………………………………………………… ۱1
مبحث اول؛ بزهکاران سایبری )افراد( ………………………………………………. ۱1
گستره و قلمرو بزهکاری ……………………………………………………….. ۱1
جمعیتشناسی بزهکاران سایبری ……………………………………………… ۱2
چرایی و چگونگی بزهکاری افراد ………………………………………………. ۱9
مبحث دوم؛ شبکههای جرایم سایبری …………………………………………….. ۷۳
منشأ و رشد …………………………………………………………………… ۷9
ساختار ………………………………………………………………………… ۰۱
مکانهای ملاقات جرایم سایبری ……………………………………………… ۰۲
بازارهای جرایم سایبری ……………………………………………………….. ۰۷
اعتماد …………………………………………………………………………. ۰۰
مشارکت گروههای جنایات سازمانیافتهی کلاسیک …………………………. ۰1
جنبهی آفلاین جرایم سایبری ………………………………………………… ۰۳
فصل سوم 94
بزهدیدگان …………………………………………………………………………… ۰0
مبحث اول؛ ماهیت، گستره و تأثیر بزه سایبری بر افراد …………………………… ۰0
مبحث دوم؛ طبیعت، وسعت و تأثیر بزه سایبری بر سازمانها ……………………. 1۲
مبحث سوم؛ گزارش جرایم سایبری ……………………………………………….. 1۷
مبحث چهارم؛ عوامل خطر ……………………………………………………….. 11
مبحث پنجم؛ انعطاف………………………………………………………………. 1۳
فصل چهارم 15
پیشگیری از جرایم سایبری ………………………………………………………….. 2۲
مبحث اول؛ کاربران نهایی …………………………………………………………. 2۱
مبحث دوم؛ فوق کنترلهای جدید …………………………………………………. 2۰
مبحث سوم؛ نظام عدالت کیفری ………………………………………………….. 22
مبحث چهارم؛ تحقیقات جنایی بینالمللی ………………………………………… 2۳
مبحث پنجم؛ مداخلات پیشگیرانه ………………………………………………… 20
مبحث ششم؛ گزینههای جایگزین برای اعمال قانون ……………………………… ۳۲
مبحث هفتم؛ مداخلات در بازارهای جنایی ………………………………………. ۳۱
مبحث هشتم؛ مشارکتهای عمومی خصوصی …………………………………….. ۳۰
مبحث نهم؛ پیشرفتهای آینده …………………………………………………… ۳1
فصل پنجم 77
نتیجهگیری و رهنمودها برای پژوهشهای آتی …………………………………….. ۳۳
مبحث اول؛ موضوعات دشوار ………………………………………………………. ۳9
تحقیقات طولی ……………………………………………………………….. ۳9
جنبهی آفلاین جرایم سایبری ………………………………………………… ۳9
رقم سیاه جرایم سایبری ……………………………………………………… ۳0
تمام طیف جرایم سایبری …………………………………………………….. ۳0
مبحث دوم؛ مرتکبین………………………………………………………………. 9۲
مشخصات مرتکبین جرایم سایبری ……………………………………………. 9۲
شبکههای اجتماعی جرایم سایبری …………………………………………… 9۲
حرفههای جنایی مجرمین سایبری ……………………………………………. 9۱
مشخصههای شبکههای جرایم سایبری ……………………………………….. 9۱
نقش مکانهای ملاقات جنایی ………………………………………………… 9۱
یافتن شرکای قابلاعتماد ……………………………………………………… 9۷
مبحث سوم؛ بزهدیدگان ……………………………………………………………. 9۰
تمایل به گزارش جرایم سایبری ……………………………………………… 9۰
عوامل مربوط به افزایش احتمال بزهدیدگی …………………………………… 9۰
نقش خطیر کاربران نهایی ……………………………………………………. 91
مبحث چهارم؛ پیشگیری از جرایم سایبری ………………………………………… 92
کارکرد نظام عدالت کیفری در یک جامعهی دیجیتال ……………………….. 92
مداخلات مؤثر ………………………………………………………………… 92
مداخلات جایگزین مؤثر ………………………………………………………. 9۳
نقش مشارکتکنندگان خصوصی ……………………………………………… 9۳
نقش فراکنترلگرها ……………………………………………………………. 99
منابع و مآخذ 94
منابع فارسی …………………………………………………………………………. 90
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………….. 0۲