کتاب طراحی معماری مراکز خرید

کتاب طراحی معماری مراکز خرید

285,600 تومان

تعداد صفحات

204

شابک

978-622-378-236-7

نویسنده:

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدم ه …………………………………………………………………………………………… 7
فصل او ل …………………………………………………………………………………….. 15
مفهوم مراکز خری د ……………………………………………………………………………… ۱۶
تاریخچه مراکز تجاری …………………………………………………………………….. ۱7
تاریخچه مراکز تجاری در جها ن ………………………………………………………………. ۱7
تاریخچه مراکز تجاری در ایرا ن ……………………………………………………………….. ۱9
گونه شانسی مراکز خرید ………………………………………………………………….. ۲۳
گونه شانسی مراکز خرید در جها ن ……………………………………………………………. ۲۳
شاپینگ سنت ر ………………………………………………………………………………. ۲7
طراحی مراکز خری د …………………………………………………………………………… ۲9
فصل دو م …………………………………………………………………………………… 33
عناصر اصلی فرایند طراحی فضاهای داخل ی …………………………………………………… ۳5
شناخت ……………………………………………………………………………………. ۳5
برنامه ریزی ……………………………………………………………………………….. ۳۶
رفتار مصر فکننده و معماری مراکز خری د …………………………………………………….. ۳8
فضای بیرونی یک مرکز خرید با متریال های نوی ن……………………………………………. ۳9
موارد مورد بررسی در پارامترهای کالبد ی …………………………………………………….. ۴۰
پارامترهای مورد بررسی در طراحی نما مجتمع تجار ی ………………………………………. ۴۱
طراحی نما ………………………………………………………………………………… ۴۲
طراحی نما مجتمع تجار ی ……………………………………………………………………. ۴5
انواع نمای ساختمان های تجاری از نظر متریال …………………………………………… ۴۶
فصل سو م ………………………………………………………………………………….. 57
ضواب طراحی مجتمع تجار ی ………………………………………………………………… 58
جلب عناصر تجارت ……………………………………………………………………….. 58
دسترسی مشتریان ………………………………………………………………………… 58
سرویس دهی ……………………………………………………………………………… 59
ویژگی های فضاها …………………………………………………………………………. 59
محوطه های میان ی ……………………………………………………………………………. 59
بازارچه ه ا ………………………………………………………………………………………. ۶۰
سرویس ه ا……………………………………………………………………………………… ۶۲
استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری ………………………………………………… ۶۲
ضواب پارکینگ تجار ی ………………………………………………………………………… ۶۳
سرانه پارکینگ …………………………………………………………………………….. ۶۴
انواع پارکینگ ها ………………………………………………………………………….. ۶۴
استاندارد جهانی پارکینگ تجار ی ……………………………………………………………… ۶۶
استاندارد جهانی رمپ در پارکین گ …………………………………………………………….. ۶۶
ظرفیت پارکینگ ها ……………………………………………………………………….. ۶7
کفپو ش ………………………………………………………………………………………… ۶8
سقف پارکینگ تجار ی …………………………………………………………………………. ۶8
سیستم تهویه پارکینگ تجاری ……………………………………………………………. ۶9
ویژگی های ظاهری پارکینگ ……………………………………………………………… ۶9
رنگ بند ی ……………………………………………………………………………………… ۶9
نورپرداز ی ……………………………………………………………………………………… 7۰
امنیت در پارکینگ تجار ی ……………………………………………………………………. 7۱
امکانات پارکینگ ………………………………………………………………………….. 7۳
تجهیزات پارکینگ ………………………………………………………………………… 7۳
امکانات رفاهی پارکینگ تجار ی ………………………………………………………………. 7۴
امکانات ساختاری پارکین گ …………………………………………………………………… 75
گیت پارکینگ تجاری ……………………………………………………………………… 77
تاثیر پارکینگ تجاری روی فروش مراکز خری د ……………………………………………….. 78
مثال هایی از بهترین و موفق ترین پارکینگ تجاری ………………………………………. 79
ضواب تعداد پارکینگ تجار ی ………………………………………………………………… 8۰
تامین پارکینگ تجار ی ………………………………………………………………………… 8۰
درآمد پارکینگ های استاندارد ایران ………………………………………………………. 8۰
ظرفیت پارکینگ ها در ایران ……………………………………………………………… 8۱
دربهای ورود ی ………………………………………………………………………………… 8۱
شرای استاندارد کریدور …………………………………………………………………… 8۲
ظرفیت کریدو ر ………………………………………………………………………………… 8۳
ساماندهی بخش های فروشگا ه ……………………………………………………………….. 8۴
تعیین مسیر حرکت مشتر ی ………………………………………………………………….. 85
چیدمان قفسه ها ……………………………………………………………………………… 85
عناصر معماری داخلی مناسب …………………………………………………………….. 87
ویترین ها ……………………………………………………………………………………… 87
معرفی انواع ویترین های ف روشگاه ها ……………………………………………………… 9۳
ویترین بسته ………………………………………………………………………………….. 9۳
ویترین با ز …………………………………………………………………………………….. 95
ویترین دیجیتالی و متحر ک …………………………………………………………………… 95
پله برقی …………………………………………………………………………………… 9۶
پلکان ه ا ……………………………………………………………………………………….. 9۶
نقاله مسافرتی …………………………………………………………………………………. 97
آسانسو ر ……………………………………………………………………………………….. 97
مسائل مورد توجه در طراحی مراکز خرید …………………………………………………. 98
نمای داخلی مرکز خری د ……………………………………………………………………… ۱۰۰
مصال ح ………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
نورپردازی مجموع ه …………………………………………………………………………… ۱۰۱
روشنایی عموم ی ……………………………………………………………………………… ۱۰۱
جذب نگاه ه ا …………………………………………………………………………………. ۱۰۲
روشن ساختن سطح اجنا س …………………………………………………………………. ۱۰۲
برانگیختن مشتر ی …………………………………………………………………………… ۱۰۳
مشخ کردن نوع فعالی ت …………………………………………………………………… ۱۰۳
تقویت حس مشتریا ن ………………………………………………………………………… ۱۰۴
موسیقی ………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
تهویه مطبوع …………………………………………………………………………….. ۱۱۰
کاربرد رنگ و کارهای هنری …………………………………………………………….. ۱۲۰
رنگ ها و تاثیرات آنه ا ………………………………………………………………………… ۱۲۱
علامت گذاری های و طرح های گرافیکی ……………………………………………………. ۱۲9
تعیین رواب اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ……………………………….. ۱۲9
خدمات رفاهی کارکنان در فروشگاه های بزرگ …………………………………………. ۱۳8
مکانهای عموم ی ……………………………………………………………………………… ۱۳8
فضاهای ارتباطی افقی )راهروها ( …………………………………………………………….. ۱۳8
فضاهای مورد نیاز و استاندارده ا ……………………………………………………………… ۱۴۰
فضاهای فرهنگی ا تفریحی ………………………………………………………………….. ۱۴۰
سالن آمفی تئاتر )سینما تئاتر ( ………………………………………………………………. ۱۴۰
فضاهای تفریح ی ……………………………………………………………………………… ۱۴۱
نکات مهم در طراحی کافی شاپ مرکز خری د ………………………………………………… ۱۴۲
دکوراسیون داخل ی ……………………………………………………………………………. ۱۴۶
فضاهای تجاری ………………………………………………………………………….. ۱۴8
شناخت سیستم های سازه ای …………………………………………………………… ۱5۴
عوامل موثر دیگر در طراحی ساختمان های بلند …………………………………………….. ۱5۶
طراحی ساز ه …………………………………………………………………………………. ۱۶۱
سیستم های سازه ای متداول در ساختمان های بلند فولاد ی ……………………………….. ۱۶۱
سیستم های سازه ای متداول در ساختمان های بلند بتنی ……………………………… ۱۶5
سیستم قاب لوله ای …………………………………………………………………….. ۱۶7
مقایسه سیستم های سازه ای ……………………………………………………………. ۱۶8
نظام پ وشش سقف ……………………………………………………………………….. ۱7۰
نظام پوشش دیوارها ……………………………………………………………………… ۱7۳
انتخاب سیستم سازه ای …………………………………………………………………. ۱7۶
ارزیابی سیستم های سازه ا ی ………………………………………………………………… ۱7۶
ارزیابی سیستم سقف ……………………………………………………………………. ۱78
ارزیابی سیستم دیوار …………………………………………………………………….. ۱79
فصل چهار م ……………………………………………………………………………….. 181
بررسی نمون ههای مورد ی …………………………………………………………………….. ۱8۲
مرکز خرید پالادیوم ……………………………………………………………………… ۱8۲
مرکز خرید آرمی تاژ گلشن مشهد ………………………………………………………… ۱9۰
بولینگ و بازی های کامپیوتر ی ………………………………………………………………. ۱9۳
لاله پارک تبریز ………………………………………………………………………….. ۱95
منابع و مآخ ذ…………………………………………………………………………….. 199
منابع فارسی ………………………………………………………………………………….. ۲۰۰
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………….. ۲۰

تعداد صفحات

204

شابک

978-622-378-236-7