کتاب طراحی برج باغ مسکونی با رویکرد حفظ و احیای باغ‌های قصردشت شیراز

کتاب طراحی برج باغ مسکونی با رویکرد حفظ و احیای باغ‌های قصردشت شیراز

40,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.05 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………….. 9
فصل اول ………………………………………………………………………………. 15
مروری بر ادبیات موضوع ………………………………………………………………… ۱۵
مسکن و مجتمع مسکونی ……………………………………………………………….. ۱6
تعاریف مسکن ……………………………………………………………………………. ۱6
مسکن نیاز اولیه بشر ……………………………………………………………………. ۱۷
مسکن به عنوان سرپناه …………………………………………………………………. ۱8
مسکن بعدی از زندگی انسان …………………………………………………………… ۱9
مبانی مسکن ……………………………………………………………………………. 2۰
مفهوم خانه …………………………………………………………………………………. 2۰
تعاریف خانه ………………………………………………………………………………… 2۰
خانه و مسکن از ورای مع نا شناسی و تأویل …………………………………………….. 2۱
در ادبیات فارسی ………………………………………. 2۴ » خانه « بررسی اعتقادی مفهوم
سکون ت ………………………………………………………………………………….. 2۴
سرپناه …………………………………………………………………………………… 2۷
محیط مسکونی …………………………………………………………………………. 29
الف- محیط اجتماعی… ………………………………………………………………………. 31
ب( محیط کالبدی …………………………………………………………………………….. 32
تحول معماری مسکن ایرانی و تأثیر شیوه زندگی بر آن ……………………………….. ۳۷
احساس تعلق و مالکیت …………………………………………………………………. ۳8
سلسله مراتب تعلق نسبت به مکان ………………………………………………………. ۴۰
اهداف مسکن …………………………………………………………………………… ۴۱
خانه؛ نهاد سکونت ………………………………………………………………………. ۴2
خانه؛ مفاهیم و معناها ………………………………………………………………….. ۴۴
خانه؛ نقشها و کارکردها …………………………………………………………………. ۴۷
کوشک در باغ ایرانی ……………………………………………………………………. ۵۰
کوشک در باغ …………………………………………………………………………… ۵۱
پیوستگی فضایی کوشک نُه قسمت ی و باغ ………………………………………………. ۵۱
بررسی حیاط به عنوان مقیاسی خردتر از باغ …………………………………………… ۵2
عوامل معماری و محیطی در میزان رضایت مندی ساکنان …………………………….. ۵۴
تأثیر متقابل طبیعت و معماری ………………………………………………………….. ۵6
مهمترین اثرا ت فضای سب ز در شهرها …………………………………………………… ۵۷
کارکرد بصری و زیباشناختی فضا ی سب ز ……………………………………………….. ۵۷
باغ ………………………………………………………………………………………. ۵8
باغ ایرانی ……………………………………………………………………………….. ۵8
گستردگ ی د ی د ……………………………………………………………………………… ۵9
محور ها ی آب ……………………………………………………………………………… 6۰
هندسه مستط ی ل ی ………………………………………………………………………….. 62
تقارن ……………………………………………………………………………………….. 62
مرکز ی ت …………………………………………………………………………………….. 6۳
باغ سازی پلکان ی ایرانی ………………………………………………………………….. 6۴
ارتباط هنر و طبیعت و مردم …………………………………………………………….. 6۵
طبیعت و باغ در نگاه ایرانیان ……………………………………………………………. 6۷
احیا و بازسازی …………………………………………………………………………… 68
نمونه های موردی ……………………………………………………………………….. 69
باغ تخت شیراز …………………………………………………………………………… 69
سنگاپور ……………………………….. ۷۰ ،(Pickering) هتل رویال پارک در پیکرینگ
در م یلان، ایتالیا …………………………………………. ۷2 Boso Verticale برجهای
۷۴ ……………………………. برج زیست محیطی در میدان سه فرهنگ، مکزیک، 2۰۰۷
پارک مرکزی از ژان نوول در سیدن ی …………………………………………………… ۷۷
نتیجه گیر ی …………………………………………………………………………….. 8۰
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 83
روش مطالعه…………………………………………………………………………….. 8۳
روش تحقی ق ……………………………………………………………………………. 8۴
روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… 8۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………….. 8۵
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………. 8۵
پرسش نامه ………………………………………………………………………………. 86
جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 89
یافته های پژوهشی ……………………………………………………………………… 9۰
نتا ی ج آمار توص ی ف ی ………………………………………………………………………… 9۰
یافتههای استنباطی …………………………………………………………………….. 92
نتایج حاصل از پرسشنامه ………………………………………………………………. 98
جمع بندی ……………………………………………………………………………… 99
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 101
شناخت بستر طراحی و برنامه فیزیکی ………………………………………………… ۱۰۱
شهر شیرا ز ……………………………………………………………………………… ۱۰2
موقعیت جغرافیایی شیراز ……………………………………………………………… ۱۰۴
عوامل طبیعی، عوارض زمین و توپوگرافی ……………………………………………… ۱۰8
ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………………………………… ۱۰8
بارندگی ………………………………………………………………………………… ۱۰9
تابش …………………………………………………………………………………… ۱۱۰
باد ……………………………………………………………………………………… ۱۱۱
رطوبت نسب ی …………………………………………………………………………… ۱۱2
معرفی بستر طراح ی ……………………………………………………………………. ۱۱۳
موقعیت قرارگیری سایت ………………………………………………………………. ۱۱۳
ابعاد سا یت ……………………………………………………………………………… ۱۱۳
دسترسیهای سایت …………………………………………………………………….. ۱۱۴
همجواریهای سایت …………………………………………………………………….. ۱۱۵
وضعیت موجود سایت ………………………………………………………………….. ۱۱6
تحلیل عوامل اقلیمی …………………………………………………………………… ۱۱6
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….. ۱2۰
پارکها و فضای سبز …………………………………………………………………….. ۱2۴
ریزفضاها ……………………………………………………………………………….. ۱26
فصل چهارم …………………………………………………………………………. 129
طراحی و فرایند طراحی ……………………………………………………………….. ۱29
بررسی عوامل کارکردی ………………………………………………………………… ۱۳۰
مکانیاب ی و لکهگذاری سایت …………………………………………………………… ۱۳۱
روند شکل گیری پلان و سازمانده ی فضا یی …………………………………………… ۱۳2
سازه و تأسیسات طرح …………………………………………………………………. ۱۳6
روند شکل گیری فرم )طراحی( ………………………………………………………… ۱۳6
سازه و تأسیسات طرح …………………………………………………………………. ۱۴۱
سازه ……………………………………………………………………………………. ۱۴۱
تأسیسات ………………………………………………………………………………. ۱۴۱
منابع و مآخذ………………………………………………………………………. 143
منابع فارسی ……………………………………………………………………………. ۱۴۴

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.05 × 0.5 سانتیمتر