کتاب طراحي، مدل‌سازي، انتخاب ماده و تحليل پروتز زانو

کتاب طراحي، مدل‌سازي، انتخاب ماده و تحليل پروتز زانو

62,000 تومان

طراحي، مدل‌سازي، انتخاب ماده و تحليل پروتز زانو465

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
فصـل اول 51
کلیات ……………………………………………………………………………….. ۱5
شناخت عمل تعویض مفصل زانو
……………………………………………………..۱6
شناخت عمل تعویض مفصل لگن
…………………………………………………… ۱۱
قانون وولف
…………………………………………………………………………..
قانون داوی
…………………………………………………………………………..
انواع پروتزها و اندامهای مصنوعی
……………………………………………………
پروتز زانو
……………………………………………………………………………
پروتز لگن
…………………………………………………………………………..
پروتز شانه
…………………………………………………………………………. 65
پروتز دندان
………………………………………………………………………… 65
پروتز ستون فقرات
…………………………………………………………………..66
پروتز آرنج
…………………………………………………………………………..
پروتز بیولوژیک
…………………………………………………………………….. 69
پروتز آسیب
……………………………………………………………………….. 69
فصـل دوم 15
مبانی نظری …………………………………………………………………………. ۷۱
محور مکانیکی و محور آناتومی
……………………………………………………… ۷۷
تنشهای تماسی هرتز
………………………………………………………………. ۷4
استحکام سطح
……………………………………………………………………….
مدل سایشی آرچارد
…………………………………………………………………. 44
مدل آرچارد به بیان دیگر
…………………………………………………………….46
بررسی رفتار سایشی پلیمر مفاصل مصنوعی…………………………………………
خاصیت ترشوندگی
…………………………………………………………………..
سطوح پرانرژی و کمانرژی
………………………………………………………….
بیومواد به کار رفته در ساخت پروتزها
………………………………………………. 56
ویژگیها و خواص بیوموادها
……………………………………………………….. 54
انواع بیوموادها
……………………………………………………………………… 55
بیوموادهای فلزی
………………………………………………………………….. 55
تیتانیوم
………………………………………………………………………..56
آلیاژهای تیتانیوم
………………………………………………………………56
بیوموادهای غیرفلزی
………………………………………………………………. 59
خواص مکانیکی بیوموادهای رایج در ساخت پروتزها
………………………………
خواص مکانیکی پلیاتیلن
………………………………………………………
خواص مکانیکی بیومواد سرامیکی
……………………………………………..66
خواص مورد انتظار از آلیاژ تیتانیوم به کار رفته در پروتز زانو
…………………..66
سایش سطوح تماسی متفاوت روی یکدیگر
…………………………………………64
مطالعات
……………………………………………………………………………….
مطالعات انجامشده در زمینهی تعویض مفصل و مدلسازی ریاضی آن
…………….
مطالعات انجامشده در زمینهی آلیاژهای تیتانیوم
…………………………………. ۳۱
مطالعات انجامشده در زمینهی پلیاتیلن
………………………………………….. ۳۷
مطالعات انجامشده در زمینهی مدلسازی سهبعدی کامپیوتری و آنالیز المان محدود
پروتز زانو
…………………………………………………………………………… ۳4
هدف این مطالعه
…………………………………………………………………….
فصـل سوم 31
روششناسی………………………………………………………………………….
بازسازی سهبعدی استخوان ران و ساق پا بهوسیلهی نرمافزار میمیکس
……………. 94
نحوهی استخراج استخوانهای ران و ساق ………………………………………… 95
مقیاس هانسفیلد
…………………………………………………………………… 99
طراحی و شبیهسازی پروتز زانو در نرمافزار کتیا
……………………………………..۱6
تحلیل المان محدود پروتز در نرمافزار آباکوس
……………………………………..۱۵6
مدلسازی فرآیند تحلیل المان محدود پروتز
……………………………………..۱۵6
بارگذاری روی پروتز
……………………………………………………………….۱۵9
فصـل چهارم 555
نتایج و بحث…………………………………………………………………………۱۱۱
نتایج حاصل از آنالیز عددی
…………………………………………………………۱۱6
نتایج حاصل از تحلیل المان محدود با نرمافزار آباکوس
…………………………….۱۱6
فصـل پنجم 521
نتیجهگیری………………………………………………………………………….۱6۳
پیشنهادها
…………………………………………………………………………..۱6۱
منـابع و مآخـذ 5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.