کتاب ضرورت تدوین بیمه نامه زلزله ۱

کتاب ضرورت تدوین بیمه نامه زلزله ۱

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 9
فص ل او ل ……………………………………………………………………………….. ۱5
کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱5
ب ی ان مسأله …………………………………………………………………………….. ۱7
اهم ی ت و ضرورت مطالعه ……………………………………………………………… ۲۱
شرح اصطلاحات به کار رفته ………………………………………………………….. ۲۳
فص ل دو م ………………………………………………………………………………. 25
پیش ینه تحقیق …………………………………………………………………………….. ۲5
مرور ی بر تحق ی قات انجام ی افته ……………………………………………………….. ۲7
تحق ی قات داخل کشور …………………………………………………………………. ۲7
تحق ی قات خارج از کشور ………………………………………………………………. ۳8
مبان ی نظر ی پژوهش ………………………………………………………………….. ۴۲
ب ی مه زلزله در چن د کشور جهان ……………………………………………………….. ۴۲
فص ل سوم ……………………………………………………………………………… 59
روش تحقیق ………………………………………………………………………………. 59
گام ها ی تحق ی ق ………………………………………………………………………. ۶۱
روش تحق ی ق …………………………………………………………………………… ۶۱
جامعه و نمونه آمار ی ………………………………………………………………….. ۶۲
روش نمون هگیری ………………………………………………………………………….. ۶۳
روش و ابزار جمع آور ی داده ها ………………………………………………………. ۶۳
روا یی و پا ی ا یی ابزار جمع آور ی داده ها ……………………………………………….. ۶۴
روایی ………………………………………………………………………………………. ۶۴
بررسی روایی و پایای ی ……………………………………………………………………… ۶۶
بررسی همبستگ ی …………………………………………………………………………. ۶7
روش تجز ی ه و تحل ی ل داده ها …………………………………………………………. ۶7
تحل ی ل ها ی توص ی ف ی ………………………………………………………………….. ۶9
نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف -اسم ی رنوف …………………………………. 7۳
خلاصه مطالب فصل …………………………………………………………………… 75
فص ل چهارم……………………………………………………………………………. 77
تجزیه و تحلیل داده ه ا ……………………………………………………………………. 77
تجز ی ه و تحل ی ل داده ها ……………………………………………………………….. 79
تجز ی ه و تحل ی ل استنباط ی …………………………………………………………….. 8۲
بررس ی شاخص ها ……………………………………………………………………… 8۶
شاخص اقتصاد ی ………………………………………………………………………….. 8۶
شاخص فرهنگ ی …………………………………………………………………………… 8۶
شاخص سیاس ی ……………………………………………………………………………. 87
شاخص اجتماع ی ………………………………………………………………………….. 88
فص ل پنج م ……………………………………………………………………………… 9۱
نتیجه گیر ی……………………………………………………………………………….. 9۱
نتا ی ج ………………………………………………………………………………………. 9۲
ارائه بیمه نامه زلزله ساختمان برای ایران …………………………………………………. 9۶
انواع خسارات ناش ی از زلزله …………………………………………………………… 9۶
خسارت مستقیم …………………………………………………………………………… 9۶
خسارت غیرمستقی م……………………………………………………………………….. 9۶
خسارت مال ی ………………………………………………………………………….. 97
خسارات جان ی …………………………………………………………………………. 97
شرط زمان ی ب ی مه زلزله ………………………………………………………………… 98
ذخ ی ره های فن ی در ب ی مه زلزله ………………………………………………………… 98
اهم ی ت ب ی مه اتکا یی در ر ی سک زلزله …………………………………………………… 99
مبلغ ب ی مه شده و حداکثر تعهد ب ی مه گر …………………………………………….. ۱۰۰
پوشش پا ی ه ………………………………………………………………………….. ۱۰۰
پوشش های اخت ی اری ………………………………………………………………… ۱۰۱
فرانش ی ز ………………………………………………………………………………. ۱۰۲
استثنائات ……………………………………………………………………………. ۱۰۲
متن پیشنهادی ب یمه نامه زلزله ساختمان برای ایران …………………………………… ۱۰۴
کل ی ات ……………………………………………………………………………….. ۱۰۴
شرایط عمومی بیمه نام ه ………………………………………………………………… ۱۰۶
شرایط اختصاصی بیمه نام ه ……………………………………………………………… ۱۱۱
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………… ۱۱5
منابع فارس ی …………………………………………………………………………….. ۱۱۶
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………… ۱۱7

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.