کتاب شرکت ‌های تجاری و حقوق رقابت

کتاب شرکت ‌های تجاری و حقوق رقابت

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

شرکت ‌­­های تجاری و حقوق رقابت

 

نویسنده:

مجید سوری

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 7
مقدمه 7
فصل 2 11
حقوق رقابت 11
حقوق رقابت و سیاست رقابتی 11
سیاست رقابتی و رابطه آن با حقوق رقابت 13
مکاتب مربوط به حقوق رقابت و تبیین انواع بازار 14
مکاتب مربوط به حقوق رقابت 14
انواع بازار 20
اهداف حقوق رقابت 28
اهداف اقتصادی 29
اهداف غیراقتصادی 31
قلمرو حقوق رقابت 31
فصل 3 37
ادغام‌ها 37
ادغام و دیگر نهادهای تغییردهنده وضعیت حقوقی شرکت‌ها 43
اهداف ادغام شرکت‌ها 46
انواع ادغام از نظر ساختار اقتصادی 52
فصل 4 55
فصل 5 57
شرایط ادغام، ضمانت اجرای عدم رعایت و آثار ادغام شرکت‌های تجاری 57
شرایط و تشریفات ادغام 57
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ادغام‌ها 74
آثار ادغام شرکت‌های تجاری 76
آثار ادغام بر شرکت‌های طرف ادغام، سهامداران، کارکنان آنها و اشخاص ثالث 76
پیامدهای ادغام شرکت‌ها بر بازار 94
فصل 6 99
محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت در ادغام شرکت‌های تجاری 99
اعمال رویه‌های تجاری مخل رقابت 102
افزایش نامتعارف قیمت کالا یا خدمات در نتیجه ادغام 104
ایجاد تمرکز شدید در بازار 105
ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار 108
بروز قدرت انحصاری 109
استثناهای وارد بر ادغام‌های ضد رقابتی 111
فصل 7 113
نتیجه گیری 113
منابع و مآخذ 117