کتاب سیاست‌گذاری علم و فناوری

کتاب سیاست‌گذاری علم و فناوری

50,000 تومان

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۷
فصل اول 13
اهمیت علم و فناوری ………………………………………………………………… ۱۳
تعریف علم …………………………………………………………………………. ۱۳
معنا ی اصل ی علم ی عن ی دانستن ……………………………………………….. ۱۶
علم در معنا ی حس ی …………………………………………………………… ۱۶
فناوری ……………………………………………………………………………… ۱۶
طبقه بند ی فناور ی بر اساس م ی زان پی چ ی دگ ی و سطح پی شرفته بودن …………. ۱8
طبقه بند ی فناور ی بر اساس حوزه ی کاربرد …………………………………… ۱9
طبقه بند ی فناور ی از منظر راهبرد ی ………………………………………….. 2۰
تار ی خچه ی فناور ی ها ی جد ی د …………………………………………………. 2۰
مرور ی بر مهم تر ی ن وقا ی ع تکامل ا ی نترنت ……………………………………… 22
تار ی خچه ی فناور ی اطلاعات و ارتباطات در ا ی ران ……………………………… 2۳
نوآوری چ یست ؟ …………………………………………………………………….. 2۶
سیاست ……………………………………………………………………………. 29
س ی است علم …………………………………………………………………… 29
س ی است فناور ی ……………………………………………………………….. ۳۱
ابزار در سیاست های علم و فناوری ……………………………………………. ۳2
مف هوم ابزار سیاستی …………………………………………………………… ۳2
توسعه ی ابزارهای س ی است ی ……………………………………………………. ۳۴
رو ی کردهای مختلف به استفاده ی ابزارها ی س ی است ی …………………………… ۳۵
رو ی کرد متفاوت برای انتخاب ابزار س ی است ی ……………………………………. ۳۶
ابزار در س ی است های علم و فناور ی ……………………………………………. ۳8
اب زارها ی س ی است ی طرف تقاضا ی نوآور ی ………………………………………. ۳8
مفهوم س ی است گذار ی فناور ی …………………………………………………. ۴۱
تاریخچ ه ……………………………………………………………………………. ۴2
الگو ………………………………………………………………………………… ۴۷
پیشرفت ……………………………………………………………………………. ۴۷
توسع ه ……………………………………………………………………………… ۴۷
فرهنگ …………………………………………………………………………….. ۴8
استراتژ ی …………………………………………………………………………… ۴8
تار ی خچه ی استراتژ ی ………………………………………………………….. ۴9
امروزه استراتژ ی چ ی ست؟ ……………………………………………………… ۵۰
در آ ی نده استراتژ ی چ ی ست؟ …………………………………………………… ۵۰
تعر ی ف استر اتژ ی ………………………………………………………………. ۵۱
استراتژ ی چ ی ست؟ ………………………………………………………. ۵2 )P۵ (
و ی ژگ ی ها ی تصم ی مات استراتژ ی ک ……………………………………………… ۵۵
استرات ژ ی فناور ی ………………………………………………………………. ۵۷
فصل دوم 61
تقسیمبندیهایی از الگوهای علم و فناوری ………………………………………….. ۶۱
الگوی درو نمداری و برونمداری …………………………………………………… ۶۱
ترکیب تقاضامحوری و عرضهمحو ری ……………………………………………….. ۶۱
نظام مل ی نوآورانه …………………………………………………………………… ۶۳
پی ش ی نه ………………………………………………………………………… ۶۵
۶۶ …………………………. » نظام ها ی مل ی نوآور « رو ی کردها ی موجود به موضوع
عناصر نظام مل ی نوآور ی ………………………………………………………. ۶8
نظام مل ی نوآور ی و نظام ها ی نوآور ی منطقه ا ی ……………………………….. ۶8
وظا ی ف اصل ی نظام ها ی نوآور ی ………………………………………………… ۷۱
مرور ی بر چالش ها ی نظام مل ی نوآور ی ا ی ران و ارائه ی س ی است ها و ) … ( ……….. ۷۴
تقسیمبندی ارگاس و نقد آن ………………………………………………………. 8۱
تقسیمبندی سیاست تکنولوژی از لحاظ عرضه و تقاضا …………………………….. 8۶
فصل سوم 89
برنامهی سیاستگذاری علم و فناور ی ………………………………………………. 89
فرایند توسعهی سیاس ت …………………………………………………………… 89
مدل خطی فرایند سیاست ………………………………………………………… 89
فرایند توسعهی سیاست با توجه به ابعاد افقی و عمودی سیاست …………………. 9۱
سیاستهای قابل تطابق …………………………………………………………… 9۴
قابلیت تطابق سیاستها …………………………………………………………… 9۴
طراحی یک سیاست قابل تطابق ……………………………………………………. 9۶
سیاستهای عام فناوری ………………………………………………………….. ۱۰۳
مفهوم سیاست عام ………………………………………………………….. ۱۰۳
اهمیت سیاست های عام ……………………………………………………… ۱۰۴
ماهیت و انوا ع سیاست های عام ……………………………………………… ۱۰۴
تحول در آموزش عالی ……………………………………………………………. ۱۰۶
توسعه ی مل ی و دانشگاه ……………………………………………………… ۱۰۶
تحولات سر ی ع جامعه و موقع ی ت دانشگاه …………………………………….. ۱۰9
رسالت آ ی نده ی آموزش عال ی و نقش مد ی ر ی ت دانشگاه ……………………….. ۱۱۳
سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( ………………………………… ۱22
پیوست فناوری ……………………………………………………………………. ۱2۶
مدل ها ی همکار ی فناورانه …………………………………………………… ۱2۶
مدل همکار ی مطرح شده در پی وست فناور ی ………………………………… ۱2۷
حوزه ها ی موردتوجه نظام نامه ی پ ی وست فناور ی …………………………….. ۱28
چالش ها ی اجرا یی پی ش رو ی پی وست ……………………………………….. ۱29
سرای نوآور ی ……………………………………………………………………… ۱۳۷
فصل چهارم 139
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد ……………………………………………. ۱۳9
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد نئوکلاسیک ……………………………… ۱۳9
سیاستگذاری علم و فناوری در اقتصاد تکاملی ………………………………….. ۱۴۱
فصل پنجم 143
چالشهای پیش روی سیاستگذاران علم و فناوری ……………………………….. ۱۴۳
چالشهای ناشی از تعامل علم، فناوری …………………………………………… ۱۴۳
چالشهای ناشی از ظهور موج جدید نوآوری …………………………………….. ۱۴۴
چالشهای ناشی از دیدگاه مدیریتی ……………………………………………… ۱۴۵
چالشهای جهانی و محل ی شدن …………………………………………………. ۱۴۶
چالش در قابلیت سازگاری با پیچیدگیهای پیش رو …………………………….. ۱۴۶
فصل ششم 149
سیاستهای علم و فناوری در برنامهی ششم توسعه)…( …………………………… ۱۴9
منابع و مآخذ 161
منابع فارسی ………………………………………………………………………… ۱۶2
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………….. ۱۶۳

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.