کتاب زیبایی شناسی و زیبا سازی شهر

کتاب زیبایی شناسی و زیبا سازی شهر

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۷
فصل اول ……………………………………………………………………………. ۱۳
زیبایی و زیبایی شناسی ………………………………………………………………. ۱۳
ماهیت و مفهوم زیبایی ……………………………………………………………….. ۱۴
سرچشمه های شکل گیری معیارهای زیبایی شناسی در طول تاری خ ………………… ۱6
ویژگی های زیبایی ……………………………………………………………………. ۱۷
کارکردهای زیبایی …………………………………………………………………….. ۱۷
میزان مراتب زیبایی …………………………………………………………………… ۱8
ابعاد زیبایی ……………………………………………………………………………. ۱9
عوامل موثر در خلق و ظهور زیبایی …………………………………………………… ۲۰
عرصه های اصل تجلی زیبا یی ………………………………………………………… ۲۲
طبقه بندی ادراک زیبایی …………………………………………………………….. ۲۲
فنون ارزیابی زیبایی …………………………………………………………………… ۲۳
معیارهای عینی برای شناخت و ارزیابی زیبا یی ……………………………………….. ۲6
زیبایی شناسی چیست؟ ………………………………………………………………. ۲6
ادراک زیبایی شناسی …………………………………………………………………. ۲۷
مبانی فلسفی زیبا یی شناس ی …………………………………………………………. ۲9
گفتمان ز ی با یی شناس ی هگل ……………………………………………………… ۳۰
دیدگاه هنجاری در زیبایی شناسی ……………………………………………………. ۳۰
خلاص ه ………………………………………………………………………………… ۳۳
فصل دوم …………………………………………………………………………… ۳5
زیبایی شناسی شهری ………………………………………………………………… ۳5
دانش شهرسازی و زیبایی محیط شهر ی ……………………………………………… ۳6
ادراک محیط شهر ی ………………………………………………………………….. ۳8
تحول در اهداف شهری از زیبایی بصری به کیفیت محی ط ……………………………. ۴۰
زیبایی شناسی شهری ………………………………………………………………… ۴۲
فرایند زیباشناسی شهری ……………………………………………………………… ۴۳
فرایند تکامل زیبایی شناسی شهر ی ………………………………………………….. ۴۴
شاخص های زیباشناس ی ………………………………………………………………. ۴۴
معیارهای عام زیبایی شناسی …………………………………………………………. ۴8
الف – مع ی ارها ی کل ی : ………………………………………………………………. ۴9
ب – مع ی ارها ی خر د ………………………………………………………………… ۴9
معیارهای شهر زیبا ……………………………………………………………………. 55
دیدگاه های اساس ی در زیباشناسی شهر ی ……………………………………………. 56
نظریات زیبایی شناسی شهری ………………………………………………………… 5۷
زیباشناسی از منظر اسلامی …………………………………………………………… 6۳
رویکردهای زیباشناختی شهری ………………………………………………………. 68
رویکرد کارشناس محور ……………………………………………………………….. ۷۰
رویکرد مردم محور ……………………………………………………………………. ۷۱
خصوصیات مکان های زیبای شهری ………………………………………………….. ۷۳
عوامل تاثیرگذار بر زیبایی شهر ……………………………………………………….. ۷۷
مظاهر زیبایی شهری ………………………………………………………………….. 8۲
جم عبندی …………………………………………………………………………….. 8۷
فصل سوم ………………………………………………………………………….. 89
زیبا سازی و راهکار های مدیریتی زیبا سازی شهری …………………………………. 89
شناخت سیما و منظر شهری …………………………………………………………. 9۰
آلودگی و ناهمگونی بصری سیما و منظر شهر ………………………………………… 9۱
زیباسازی شهر ی ………………………………………………………………………. 9۲
اهداف زیباسازی شهری ………………………………………………………………. 9۳
رهیافت های زیباسازی شهری ………………………………………………………… 95
ره ی افت کالبد ی – بصر ی …………………………………………………………… 95
ره ی افت ها ی اجتماع ی و ادراک ی …………………………………………………… 95
ره ی افت مکان ساز ی ……………………………………………………………….. 96
کیفیت های کلی دی برای خلق ی ک مکان موفق ………………………………………. 96
زیباسازی و مد یریت شهری …………………………………………………………… 9۷
اهم اقدامات مدیریتی در راستای زیباسازی شهر ی …………………………………… 98
مکان سازی ……………………………………………………………………………. 98
استانداردهای طراحی محوطه ها ……………………………………………………… 99
اجز ای جدارهی خیابان ……………………………………………………………… ۱۰۰
عناصر کالبدی و زیست محیطی در طراحی خیابان شهر ی …………………………. ۱۰۱
معیارهای هماهنگ ی یک نما با جداره وضع موجو د …………………………………. ۱۰۲
راهبردهای جدارهسازی مناسب …………………………………………………….. ۱۰۲
راهکارهایی جهت ایجاد فضای سبز پای دار …………………………………………… ۱۰۳
سیاستهای دستیابی به پایداری زیست محیطی …………………………………… ۱۰۴
مبلمان شهری )تجهیزات و امکانات همگان ی( ………………………………………. ۱۰۴
بهینه سازی و افزایش کیفیت محیطی و بازده عملکردی مبلمان شهر ی …………… ۱۰5
تبلیغات محیطی ی ا شهری ………………………………………………………….. ۱۰5
هنرهای شهری ……………………………………………………………………… ۱۰6
جم عبندی …………………………………………………………………………… ۱۱۲
منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 113
منابع فارسی …………………………………………………………………………. ۱۱۳
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………….. ۱۲۱

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر