کتاب روش های اجرایی ساختمان

کتاب روش های اجرایی ساختمان

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

کتاب روش های اجرایی ساختمان

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………..۷
فصـل اول …………………………………………………………………………………11
آشنایی با ساختمان ………………………………………………………………………..۱۱
ساختمان
…………………………………………………………………………………..۱۲
اجزای سازنده ی ساختمان
………………………………………………………………..۱۷
روش های ساخت خانه
………………………………………………………………… ۲۳
فصـل دوم………………………………………………………………………………. 27
ساختمان فلزی …………………………………………………………………………….۲۷
تعریف سازه فولادی
…………………………………………………………………… ۲۸
سازههای فولادی
………………………………………………………………………. ۲۸
فولاد
…………………………………………………………………………………… ۲9
انواع سازههای فولادی
………………………………………………………………… ۳۳
سازه فولادی سبک
……………………………………………………………………. ۳۳
سیستم ۳۳
……………………………………………………………………………LSF
مراحل اجرایی بخش های مختلف سازه فولادی سبک ……………………………….. ۴۰
معرفی پانل های فایبرسمنت
………………………………………………………….. ۴۳
تحلیل و طراحی سازه های فولادی
……………………………………………………
تحلیل و محاسبات و طراحی سازههای فولادی
……………………………………….. 55
مشخصات برشی در تحلیل و طراحی سازه های فولادی
……………………………… 56
سختی در طراحی سازه های فولادی
………………………………………………….. 56
خزش در طراحی سازه های فولادی
……………………………………………………
طراحی سازه های فولادی
……………………………………………………………..
تحلیل و طراحی سازه های فولادی با توجه به روش مهاربندی
………………………. 59
طراحی سازه های فولادی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان
.
اجرا, بهینه سازی و طراحی, سازه, سازههای اسکلت فلزی, مشاوره
…………………..
روند ساخت در طراحی بهینه سازه فولادی ……………………………………………
محافظت سازه های فولادی در برابر حریق، خوردگی و عایق بندی صدا
………………
مزایای سیستم فولادی
………………………………………………………………… 65
ترمیم ترک در سازههای فلزی
………………………………………………………… 66
عرشه فولادی، سقف کامپوزیت
طراحی…………………………………………….. ۷5
اجرای عرشه فولادی
سقف کامپوزیت………………………………………………. ۷۷
ساخت و نصب سقف عرشه فولادی
……………………………………………………. 95
فصـل سوم ………………………………………………………………………………115
سازه بتنی ………………………………………………………………………………..۱۱5
سازههای بتنی
……………………………………………………………………………۱۱6
روشهای طراحی سازههای بتنآرمه
………………………………………………… ۱۱6
مراحل اجرای سازه های بتنی
……………………………………………………….. ۱۲۳
اجرای ستون در سازه های بتنی
…………………………………………………….. ۱۲۷
فصـل چهارم…………………………………………………………………………….131
سازه های نوین …………………………………………………………………………..۱۳۱
سازه فضاکار
………………………………………………………………………………۱۳۲
تاریخچه سازه فضاکار
……………………………………………………………….. ۱۳۳
سازههای چادری آنتیکلاستیک
…………………………………………………….. ۱۴۸
سازه های پوسته ای
…………………………………………………………………. ۱5۷
سازههای کابلی
………………………………………………………………………. ۱65
منـابع و مآخـذ ………………………………………………………………………..179
منابع فارسی ……………………………………………………………………………..۱۷9
منابع غیر فارسی
…………………………………………………………………………۱۷

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر