کتاب رابطه شیوع سرمی هرپس ویروس با کارایی تولید مثلی و میزان شیر در گاوداری

کتاب رابطه شیوع سرمی هرپس ویروس با کارایی تولید مثلی و میزان شیر در گاوداری

149,000 تومان

تعداد صفحات

92

شابک

978-622-378-419-4

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 13
کلیات مطالعه 13
هرپس ویروس ها 14
خصوصيات هرپس ویروس ها 14
رده بندي هرپس ویروس ها 15
مشخصات ويريون هرپس ویروس ها 16
ژنوم پروتئين هاي هرپس ویروس ها 17
هرپس ويروس گاوي تيپ 1 18
تعریف و سبب شناسي 18
اهميت اقتصادي بيماري 19
تاريخچه 20
خصوصيات فيزيكوشيميايي ويروس 20
اپيدميولوژي 21
فاكتورهاي خطرساز 23
فاكتورهاي مربوط به ميزبان 23
فاكتورهاي مديريتي و محيطي 23
فاكتورهاي خطرساز مربوط به پاتوژن 24
دفع، انتشار و راه هاي مختلف انتقال ويروس 24
طيف ميزباني 25
سير بيماري زايي 26
ورود ويروس به سلول ميزبان، تكثير و آزادسازی آن 26
پاتوژنز و پاتوفيزيولوژي 28
نهفتگی و فعال شدن مجدد 29
علائم باليني 30
IBR كلاسيك يا فرم تنفسي 30
IBR تيپيك يا فرم چشمي 32
فرم تناسلي (IPV يا IPB) 32
عفونت تب دار سيستميك گوساله هاي نوزاد 33
انسفاليت ناشي از BHV-5 33
فيزيولوژي چرخه توليد مثل در گاو 34
كليات فيزيولوژي توليد مثل گاو 34
بلوغ جنس ماده 34
تغييرات چرخه اي 35
ديناميك فوليكولي 35
اثرات استروژن ها 37
اثرات پروژسترون 37
تخمك گذاري 38
شاخص هاي توليد مثل در گاو 38
فاصله بین دو زايش 38
فاصله زايش تا آبستني 39
روزهاي باز 39
فاصله زايش تا اولين تلقيح 40
درصد آبستني كل 41
درصد فحل يابي 41
شاخص باروری 42
نژادهاي گاوشيري 44
هلشتاين – فريزين 44
كمك به بهبود ژنتيكي 44
عوامل فيزيولوژيك موثر بر توليد شير و تركيبات آن 46
نژاد (وراثت) 46
فواصل شيردوشي 46
دوره شيردهي 46
فصل 47
تغذيه 47
سن 48
تعداد دفعات دو شش 48
اثر دفعات دوش مختلف در توليد شير 49
فصـل دوم 53
پیشینه مطالعه 53
مروري بر تحقيقات انجام شده 54
فصـل سوم 59
مواد و روش کار 59
حيوانات 60
روش تهيه نمونه 60
ارزيابي تيتر سرمي آنتي بادي BHV-1 60
جمع آوري داده ها 61
پارامترهاي توليد مثلي 62
پارامتر هاي توليدي 62
داده هاي مربوط به وضعيت سلامتي 62
فصـل چهارم 63
تجزیه و تحلیل داده ها 63
نتايج 64
فصـل پنجم 71
بحث و نتیجه گیری 71
بحث 72
نتيجه گيري 76
منـابع و مآخـذ 77
منابع فارسی 78
منابع غیر فارسی 80

 

 

هر پس ويروس گاوي تيپ 1 يا ويروس تورم عفوني ناي و بيني گاو يك ويروس داراي DNA است كـه پاتوژن اصلي خانواده هرپس ويريده می باشد. عامل اوليه ي بيماري است كه باعـث ضـايعات اقتصـادي مهمي در گله گاوهاي شيري و گوشتي در سرتاسر دنيا می شود (Smits et al, 2000).
اين ويروس موجب بيماري در قسمت فوقاني دستگاه تنفس يعني بيني، حنجره و نـاي می شود. همـينطور آلودگي به اين ويروس می تواند سبب تورم فرج و مهبل گاو، تورم قضيب غلاف آن، سـقط جنـين، ناباروري، گاهي آنسفاليت و عوارض گوارشي در گوساله ها شود. التهاب پستان و زخم مابين انگشـتان از عوارض ديگر آن می باشد (Ata et al, 2006).
BHV-1 موجب خسارات اقتصادي مهمي نظير كاهش توليد شير، كم شدن وزن و سقط جنين مـي شـود (Miller et al, 1988).

هرپس ویروس ها
خصوصيات هرپس ویروس ها
هرپس ویروس ها در حشرات، ماهي ها، خزندگان، دوزيستان، نرمتنان و تقريباً هر گونه ي بررسـي شـده از پرندگان و پستانداران يافت می شود (Maclachlan, 2011). اين احتمال وجود دارد هرگونه مهره داري با چندين گونه از اعضاي هرپس ویروس ها آلوده شود. حداقل يك بيماري مهم در هر حيـوان اهلـي بـه جز گوسفند با هرپس ویروس ها ايجاد می شود از جمله بيماري تورم عفوني ناي و بينـي در گـاو، هـاري كاذب و بيماري مارك (Morphy, 2011).
به جز چند استثناء به خصوص در تحت خانواده آلفا هرپس ويرينه، هرپس ویروس ها به طور معمـول در نوزادان، جنين ها و افراد دچار نقص ايمني ايجاد بيماري شديد می کنند و بسـياري از آنهـا ضـايعات ناحيه اي و محدود بـه ويـژه در ناحيـه پوسـت، مخـاط دسـتگاه تنفسـي و تناسـلي ايجـاد می کنند(Maclachlan, 2011).
ويريون هرپس ويروس ها به راحتي غيرفعال گشته و خارج از بدن موجود زنده نمي تواند زنـده بمانـد وكلاً انتقال نياز به تماس نزديك مخاطي دارد (Maclachlan, 2011). عفونت با بتا و گاما هرپس ویروس ها اغلب ولي نه همواره از نظر باليني خاموش اسـت (2011) Maclachlan,

رده بندي هرپس ویروس ها
دسته بندي هرپس ویروس ها پيچيده است، همه ي هرپس ویروس ها يك مورفولوژي رايج، ژنوم خطـي و DNA دو رشته اي دارند و در سه گروه ژنتيكي نزديك به هم قرار دارند كه تنها به ميزان محـدودي بـه يكديگر مرتبط اند. هرپس ویروس ها را به تازگي در راسته ي هرپس ويرالز قرار مي دهند كه شـامل سـه خانواده ي هرپس ويريده، الوهريس ويريده و مالاكوهرپس ويريده است (Morphy, 1999).
خانواده ي هرپس ويريده شامل هرپس ویروس هاي پستانداران، پرندگان و خزندگان است و به سه تحت خانواده آلفا هرپس ويرينه، بتاهرپس ويرينه و گامـا هـرپس ويرينـه تقسـيم می شود كـه ويژگي هـاي بيولوژيكي و ژنتيكي مشتركي در تحت خانواده ها ديده می شود (Flint, 2011).
تحت خانواده آلفاهرپس ويرينه شامل 4 جنس سيمپلكس ويروس، واريسلاويروس، ماردي ويروس و آلتوويروس اسـت. هـرپس ويـروس انسـاني تيـپ و ويـروس عامـل بيمـاري مـارك از جملـه هـرپسویروس هاي اين تحت خانواده است (Maclachlan, 2011).
اكثر آلفاهرپس ویروس ها به سرعت رشد می کنند، سلول هاي آلوده شـده را ليـز می کنند و ايجـاد يـك عفونت نهفته در درجه اول در گانگليون هاي حسي می کنند (Morphy, 1999).
BHV-1 متعلق به تحت خانواده ي آلفاهرپس ويرينه و جنس واريسلا ويـروس اسـت، بسـياري از آلفـاهرپس ویروس ها طيف ميزباني محدودي دارند (Maclachlan, 2011).
4 آلفا هرپس ويروس نشخواركنندگان با BHV-1 مرتبط اند و توانايي عفونت متقاطع در گاوهـاي اروپـا را دارند:
1- هرپس ويروس گاوي تيپ 5 ( BHV-5)
2- هرپس ويروس بزي تيپ 1 (CPHV-1)
3- هرپس ويروس تيپ 1 گوزن سانان (CHHV-1)
4- هرپس ويروس تيپ 2 گوزن سانان.(Radostits, 2007) (CVHV-2)
بتاهرپس ویروس ها به 4 جنس تقسيم می شوند و بسيار در طيف ميزباني محدودند، سيكل تكثيـري آنهـا آهسته است و سلول آلوده با تأخير ليز می شود. اين ویروس ها در غـدد ترشـحي، كليـه هـا و بافـت هـاي لنفورتيكولر نهفته می شوند (Maclachlan, 2011).
گاما هرپس ویروس ها طيف ميزباني باريكي دارند و تمايل به بافت هاي لنفاوي دارنـد و در لنفوسـيت هـا نهفته می شوند (Maclachlan, 2011).

مشخصات ويريون هرپس ویروس ها
هرپس ويروس ها، ویروس هاي بزرگ، پوششدار و داراي DNA دو رشـته اي هسـتند. ويريـون هـرپس ویروس ها پوششدار و حاوي يك هسته، كپسيد، و پوسته می باشد. هسته شامل يك ژنوم خطي DNA دو رشته اي است. DNA ژنوميك ويروس دور يك هسته قرقره مانند فيبروزي پيچيده شده كه الياف آن بـه سطح داخلي كپسيد متصل است، كپسيد بيست وجهي با قطر حدود nm 100 است كـه از 162 كپسـومرتشكيل شده است. در اطراف نوكلئوكپسيد يك لايه از مواد گلوله مانند به نام تگنومنـت يـا پوسـته قـرارگرفته كه با يك پوشش ليپوپروتئيني احاطه شده است و حاوي تعدادي اسپايك هاي گليكوپروتئيني است (17، 32). به واسطه ماهيت پوشش خارجي، ويريون ها تا حدي اندازه آنها متغيـر اسـت و قطـر آنهـا ممكن است از 120 تا 250 نانومتر تغيير كند (Flint, 2011).

ژنوم پروتئين هاي هرپس ویروس ها
ژنوم شامل يك DNA دو رشته اي خطي اسـت و بـيش از 70 پـروتئين را رمزگشـايي مـي كنـد.DNA هرپس ویروس هاي مختلف از نظر تركيب شيميايي، اندازه و ساختمان ملكولي تفاوت هـاي زيـادي دارد. ژنوم هرپس ویروس ها گسترده و اندازه ي آن بين 125 تا 290 كيلوجفت باز متغيـر اسـت (Biswasa et al, 2013).
توالي ژن ويروس شامل:
(Aمناطق Unique long (UL) با 102 ت 104 كيلو جفت باز
(B مناطق Unique short (US) با 5/10 تا 11 كيلو جفت باز
(C مناطق Inverted repeat region با حدود 24 كيلو جفت باز
اين مناطق عهده دار دو شكل ايزومري ويروس هستند (Mayfield et al, 1983). در ژنـومBHV-1 ، 73 منطقه ي 〖ORF〗^1 وجود دارد كه پروتئين هاي آن را رمزگشايي مي كند (Biswasa et al, 2013). ژنوم اين ويروس 33 پروتئين ساختاري را رمزگشايي می کند كه 13 تا از اين پروتئين ها در ارتباط با پوشش انـد و 10 تا از اين پروتئين ها مربوط به گليكوپروتئين ها هستند و نيز 15 پـروتئين غيرسـاختاري را رمزگشـايي می کند. گليكوپروتئين هاي ويروس روي پوشش سطح ويريون قرار گرفته اند و نقش مهمي را در بيماري زايي و ايجاد ايمني ايفا می کنند (Nandiet al, 2009).
سيستم نامگذاري ژن هاي ويروس و محصولات آنها بدون نظم است. سـوابق تـاريخي، علايـق فـردي وكاربرد معمول، سيستم نامگذاري را پديد آورده كه مدت هاست مورد استفاده قرار مـي گيـرد (Knipe et al, 2010).

هرپس ويروس گاوي تيپ 1
هرپس ويروس گاوي تيپ 1 عامل سه سندرم باليني مهم به نام تورم عفوني ناي و بينـي گـاوان، التهـاب عفوني فرج و مهبل چركي در گاوهاي ماده و التهاب عفوني قضـيب و غـلاف آن در گاوهـاي شـيري وگوشتي است، اين ويروس پوششدار و داراي DNA دو رشته اي از خـانواده ي هـرپس ويريـده، تحـت خانواده ي آلفاهرپس ويرينه و از جنس واريسلا ويروس است (Kahrs, 2001).
تعریف و سبب شناسي
BHV-1 كه عمدتاً به عنوان عامل تورم عفوني ناي و بيني گاوان شناخته می شود يك بيماري مربـوط بـه قسمت فوقاني سيستم تنفس است. ويروس پـاتوژن اصـلي خـانواده ي هـرپس ويريـده اسـت و باعـث ضايعات اقتصادي مهمي در گله هاي شيري و گوشتي سراسر دنيا می شود (Nandiet, 2004).
آلودگي بـه اين ويروس می تواند سبب تورم عفوني مهبل و فرج، تورم عفـوني چركـي قضـيب و غـلاف آن، سـقط جنين، ناباروري، آنسفالت و عوارض گوارشي در گوساله ها شود. التهاب پستان و زخم مـابين انگشـتان از عوارض ديگر بيماري است (Pastoret et al, 1979).
فقط يك نوع آنتي ژني يك سروتيپ از BHV-1 وجود دارد. براساس الگوهـاي هضـم آنزيمـي محـدودكننده سه تحـت تيـپ بـرايBHV-1 در نظـر گرفتـه می شود.
BHV-1.1 تحت تيـپ تنفسـي اسـت (BHV-1-2. (Wentink et al, 1993 تحت تيپ تناسلي است كه به تحت تيپ هـاي BHV-1.2, BHV-1.2a تقسيم می شود.
BHV-1.2a BHV-1.1 عمدتاً فرم تنفسي يا IBR، كاهش توليد شير، تـب و سـقط جنين را ايجاد می کند كه عفونت با اين تحت تيپ ها ملايم اسـت (Edwards et al, 1990). تحـت تيـپBHV-1.2b مسئول ايجاد IPV يا IPB است. همين طور از حيواناتي با علائم تنفسي و چشمي ملايم هم جدا شده است.
BHV-1.1 از BHV-1.2 حدت بيشتري دارد (Edwards et al, 1991). BHV-1.3 كه در تقسيم بندي هاي جديدتر به عنوان BHV-5 شناخته می شود، از گوساله هاي مرده مبـتلا به آنسفاليت و جنين هاي سقط شده جدا شده است و باعـث مننگوانسـفاليت می شود (Schudel et al, 1986). BHV-4 عامل ورم پستان، پنوموني، التهاب رحم و واژن، التهاب ملتحمه، درماتيت بين انگشتي و سـقط در گاو است. (Monge et al, 2006)
ویروس هاي جدا شده از بوفالو و بز كه قبلاً از طريق تست سرلوژي تحت عنـوانBHV-1 دسـته بنـدي می شدند و در طبقه بندي جديد به عنوان هرپس ويروس گاوي تيپ 2 (BHV-2) و هرپس ويروس بزي (CHV) در نظر گرفته می شوند (Gu, 2008).
اهميت اقتصادي بيماري
BHV-1 پاتوژن اصلي خانواده هرپس ويريـده و عامـل اوليـه بيمـاري اسـت و مسـبب خسـارات اقتصادي با اهميت در صنعت گاوداري است.
ورود ويروس به گله گاو باعث ايجاد خسارات اقتصادي شديدي به علت سقط جنين، از دسـت دادن وزن، ناباروري در گاوهاي نر، نازايي در گاوهاي ماده، كاهش توليد شير، مرگ ناشـي از فـرم تنفسـي در تمام سنين، مرگ ناشي از فرم بسيار كشنده ي بيماري در گوساله هاي جوان، هزينـه ي درمـان بـه علـت عفونت هاي ثانويه باكترايي دستگاه تنفس، عفونت پنهان در دام هاي مولد كه موجب بروز مشـكلات و محدوديت در تجارت ملي، منطقه اي و بين المللي دام و اسپرم و ورود دام مولد به مراكز تلقيح مصنوعي مي گردد (Kendrick et al, 1971). همچنين باعث كاهش ارزش دام به علـت ورم شـديد و دوطرفـه پلك و ملتحمه می شود (Bandyopadhyay et al, 2010).
اگرچه عفونت با BHV-1 اغلب باعث خسارات اقتصـادي می شود امـا جزئيـاتي از ارزيـابي اقتصـادي عفونت با اين ويروس در گله يا جمعيت دامي تاكنون منتشر نشده است (Wentink et al, 1993).
تاريخچه
اولين بار در سال 1841 يك بيماري در فـرم تناسـلي بوسـيله ي بـوچر و تـرومس در آلمـان ثبـت شـد. ویروس هاي مرتبط با اين بيماري اولين بار بوسيله ريزينگر و ريمن در سـال 1928 نشـان داده شـدند (Pastoret et al, 1983).
گسترش سريع صنعت گاوداري در ايالات متحده در دهـه 1950 باعـث شـناخته شـدن بيمـاري سـندرم التهاب ناي و بيني شد كه در سال 1958 ويروس براي اولين بار جداسازي شد و شناسايي آنتي ژنيك آن صورت گرفت و در خانواده ي هرپس ويريده قرار داده شد (Rajkhowa et al, 2004). در همـان زمـان مقايسه ي خواص بيماري زايي سرولوژيكي ویروس هاي بدست آمده از موارد تورم ناي و بينـي (IBR) و تورم مهبل فرج چركي (IPV) از گاوهاي شيري شرق آمريكا نشان داد كه اين ويـروس هـا غيـر قابـل افتراق اند (Maclachlan et al, 2011).
در ايران هرپس ويروس گاوي در سال 1352 براي نخستين بار از تعدادي مـاده گـاو آبسـتن وارداتـي از انگلستان بوسيله دكتر حضرتي جدا شد. از آن سال تاكنون آلودگي به هرپس ويروس گـاوي بارهـا دربين گاوهاي نژادي خارجي گاوداري هاي اطراف تهران و ساير اسـتان هـا مشـاهده شـده اسـت (Shimi, 1996).
خصوصيات فيزيكوشيميايي ويروس
ژنوم ويروس خطي دو رشته اي با اندازه 135 جفت كيلوبـاز می باشد و در دسـته ي ژنـومD قـرار می گیرد. ژنـوم ويـروس از 72 درصـد بازهـاي سـيتوزين و گـوانين تشـكيل شـده اسـت. حـدود 11 گليكوپروتئين در سطح پوشش خارجي آن وجود دارد كه نقش مهمي در مراحل اوليه عفونت زايي دارند.
. (Turin, 1999) (gB, gC, gD, gE, gL, gG, gK, gM, tymidine kinase)
به علت غشادار بودن اين ويروس به حلال هـاي ارگانيـك مثـل كلروفـرم و همـين طـور بـه بسـياري از ضدعفوني كننده ها مثل تركيبات 4 تايي آمونيوم و فرمالين حساس است و در حضور آنها سريع غيرفعـال می
شود (Muylkens et al, 2007). BHV-1 به تاثيرات محيطي مقاوم است و غيرفعال شدن ويروس در محيط به فاكتورهايي مدل دمـا،PH ، نور و رطوبت بستگي دارد. ويروس در دماي پايين رطوبت نسـبي بـالا بقـاي خـوبي دارد (Snowdon, 1965).
ويروس در اسپرم منجمد در شرايط بهينه تا يكسال پايدار و در برودت يخچال تا يك ماه پايـدار مي ماند. ويروس در محيط كشت سلول گاوي جدا می شود (Wentink et al, 1993).

 

تعداد صفحات

92

شابک

978-622-378-419-4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.