کتاب درآمد شهرداری ها

کتاب درآمد شهرداری ها

90,000 تومان

ناموجود

کتاب

درآمد شهرداری ها

 

نویسندگان:

سید محمد نصیری تولون

سعید اسلام دوست کلیدبری

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 15
شهر 15
شهرداری 18
وظایف شهرداری‌ها 20
منابع درآمدی شهرداری 23
توسعه پایدار شهری 25
درآمدهای پایدار و ناپایدار 26
شهرها و ایجاد ارزش (اقتصادی) 33
شهرها و مالیه 35
خدمات شهری 35
مالیه شهری و ارزش شهر 49
درآمدهای شهرداری 55
فصل 3 59
اقلام درآمدی 59
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 60
عوارض حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی 60
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 60
عوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صد 61
عوارض نوسازی 63
درآمد حاصل از پارکینگ 64
کمک‌های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 65
استقراض و نقش بخش خصوصی در تأمین مالی شهرها 69
مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 70
انتشار اوراق مشارکت 72
استقراض از بانک‌ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی 72
بهای خدمات شهری و درآمدهای موسسات انتفاعی 74
فصل 4 77
ساختار درآمدی شهرداری‌ها از آغاز تا کنون‌عدم 77
تجارب جهانی در زمینه منابع درآمدی شهرداری‌ها 82
فصل 5 89
چالش‌ها و مشکلات موجود در تأمین مالی شهرداری‌ها 89
راهکارهای تأمین منابع مالی برای شهرداری‌ها 92
بهره گیری از راهبرد مشارکت بخش خصوصی 92
بهره گیری از راهبرد مفهوم مالیات بر ارزش زمین 93
بهره گیری از راهبرد اوراق قرضه و اوراق مشارکت 94
فصل 6 96
نقش و جایگاه شهرداری‌ها در توسعه صنعت گردشگری 96
درآمدزایی پایدار گردشگری برای شهرداری‌ها 101
شهرداری‌ها و برند گردشگری 101
فصل 7 103
نتیجه گیری 103
منابع 107