کتاب دختری به نام لاویا

کتاب دختری به نام لاویا

35,000 تومان

ناموجود

کتاب دختری به نام لاویا

 

نویسنده:

گشین خالدی

 

ویراستار:

سامان محمدی

 

تصویرگر:

ماج گرافیک

 

یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یکی
از شهرهای استان کردستان دختری بود به نام لاویا که عاشق کتاب
و مدرسه بود.
اواسط فصل زمستان بود که هوا خیلی سرد شده بود. لاویا یک روز صبح
که از خواب بیدار شد، سوز سرما را بیشتر از همیشه احساس کرد. از لای
درها با وجود اینکه آ نها را پوشانده بودند؛ اما باز هم باد سرد م یآمد. او
بعد از خوردن صبحانه خودش را برای رفتن به مدرسه آماده کرد. لاویا در
را باز کرد که یک دفعه برف از پشت در به داخل خانه آمد. او پارو را
برداشت و با کمک مادرش برف را بیرون ریخت. در کوچه بچ هها شاد و
خندان در حال رفتن به مدرسه بودند. لاویا هم با دوستش هلیا به مدرسه
راه افتادند.