کتاب خستگی مزمن عوامل زمینه‌ساز و پیامدها

کتاب خستگی مزمن عوامل زمینه‌ساز و پیامدها

72,000 تومان

ناموجود

                 فهرست
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول 71
کلیات ……………………………………………………………………………….. ۰3
اهداف کتاب …………………………………………………………………………. ۴۰
اهمیت و ضرورت انجام مطالعه ……………………………………………………… ۴۰
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………….. ۴۲
تعریف مفهومی سندرم خستگی مزمن ……………………………………………. ۴۲
تعریف عملیاتی سندرم خستگی مزمن ……………………………………………. ۴۲
تعریف مفهومی کمالگرایی ……………………………………………………….. ۴۲
تعریف عملیاتی کمالگرایی ……………………………………………………….. ۴۲
تعریف مفهومی رویدادهای استرسزا ……………………………………………… ۴۲
تعریف عملیاتی رویدادهای استرسزا ……………………………………………… ۴5
تعریف مفهومی کیفیت خواب ……………………………………………………… ۴5
تعریف عملیاتی کیفیت خواب……………………………………………………… ۴5
تعریف مفهومی خشنودی شغلی …………………………………………………… ۴5
تعریف عملیاتی خشنودی شغلی ……………………………………………………. ۴۳
تعریف مفهومی افسردگی …………………………………………………………… ۴۳
تعریف عملیاتی افسردگی …………………………………………………………… ۴۳
تعریف مفهومی کیفیت زندگی ……………………………………………………… ۴۳
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی …………………………………………………….. ۴3
فصل دوم 92
سندرم خستگی مزمن ………………………………………………………………. ۴۱
همهگیرشناسی سندرم خستگی مزمن ……………………………………………. ۴۱
سببشناسی سندرم خستگی مزمن ………………………………………………. ۶۱
درمان سندرم خستگی مزمن ……………………………………………………… ۶۱
اطلاعات عمومی در مورد بیماری سندرم خستگی مزمن …………………………. ۶۰
دیگر علائم همراه خستگی مزمن ………………………………………………….. ۶۴
علل خستگی مزمن ………………………………………………………………… ۶۶
تشخیص خستگی مزمن …………………………………………………………… ۶۲
مدیریت سندرم خستگی مزمن ……………………………………………………. ۶5
مشکلات زندگی با سندرم خستگی مزمن ………………………………………….. ۶۳
عوامل و درمان ……………………………………………………………………… ۶۳
کمالگرایی ………………………………………………………………………….. ۶9
اهمیت کمالگرایی ………………………………………………………………… ۶۱
انواع کمالگرایی …………………………………………………………………… ۲۰
ابعاد کمال گرایی ………………………………………………………………….. ۲۴
ویژگیهای افراد کمالگرا ………………………………………………………….. ۲۲
نحوهی غلبه بر تفکر کمالگرا ……………………………………………………… ۲۲
شناختن و غلبه کردن بر سبکهای تفکر کمالگرا ……………………………….. ۲5
نظریههای کمالگرایی ……………………………………………………………… ۲۳
کمالگرایی از دیدگاه اسلام ………………………………………………………… 5۳
اثر خانواده بر کمالگرایی …………………………………………………………… 5۳
کمالگرایی و ابراز وجود …………………………………………………………… 53
رویدادهای استرسزا ………………………………………………………………… 59
تاریخچه بررسی علمی استرس …………………………………………………….. ۳۱
تعاریف استرس ……………………………………………………………………… ۳۲
شکلهای متنوع استرس ……………………………………………………………. ۳5
نظریههای استرس ………………………………………………………………….. ۳3
عوامل مؤثر در استرس …………………………………………………………….. 3۱
استرس و عملکرد ………………………………………………………………….. 3۱
کیفیت خواب ………………………………………………………………………… 3۴
ماهیت خواب ………………………………………………………………………. 3۴
نقش و کارکردهای خواب………………………………………………………….. 3۶
توزیع مراحل خواب در شب ……………………………………………………….. 3۲
الگوهای خواب در سنین مختلف ………………………………………………….. 33
عوامل تغییر ساختار خواب ………………………………………………………… 39
عواقب محرومیت از خواب …………………………………………………………. 9۴
بهداشت خواب …………………………………………………………………….. 9۲
رضایت شغلی ……………………………………………………………………….. ۱۰
انواع ارزش …………………………………………………………………………. ۱۴
نگرشها ……………………………………………………………………………. ۱۴
انگیزش …………………………………………………………………………….. ۱۶
نظریههای انگیزش …………………………………………………………………. ۱5
تئوریهای محتوایی …………………………………………………………… ۱۳
تئوریهای فرآیندی …………………………………………………………… ۱۱
انواع نگرش ……………………………………………………………………….. ۰۱۶
رابطهی انگیزش با رضایت شغلی …………………………………………………. ۰۱۲
تاریخچهی مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………………. ۰۱5
تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۰۱۳
تعیین رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۰۱9
عوامل تعیینکنندهی رضایت شغلی ………………………………………………. ۰۱۱
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ……………………………………………………… ۰۰۰
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………………. ۰۰۰
نظریههای رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۰۰۴
افسردگی ……………………………………………………………………………. ۰۰۲
علتهای افسردگی ……………………………………………………………….. ۰۰5
انواع افسردگی و علائم آن ………………………………………………………… ۰۰3
بررسی علتهای افسردگی ……………………………………………………….. ۰۰9
مفهوم کیفیت زندگی ………………………………………………………………. ۰۴۱
تاریخچه کیفیت زندگی …………………………………………………………… ۰۴۲
عوامل موثر بر کیفیت زندگی …………………………………………………….. ۰۴۳
ویژگیهای کیفیت زندگی ………………………………………………………… ۰۴9
ابعاد کیفیت زندگی ……………………………………………………………….. ۰۴۱
مطالعات روان شناختی در مورد کیفیت زندگی ………………………………….. ۰۶۱
شیوههای بهبود کیفیت زندگی …………………………………………………… ۰۶۱
خانواده و کیفیت زندگی ………………………………………………………….. ۰۶۴
پیشینه مطالعات انجامشده …………………………………………………………. ۰۶۶
فصل سوم 732
روششناسی ………………………………………………………………………… ۰۶۱
جامعه آماری ……………………………………………………………………….. ۰۶۱
نمونه آماری و روش نمونهگیری ……………………………………………………. ۰۶۱
ابزار اندازهگیری …………………………………………………………………….. ۰۲۰
روش اجرا …………………………………………………………………………… ۰۲3
طرح )روش( مطالعه ………………………………………………………………… ۰۲3
روش تحلیل دادهها …………………………………………………………………. ۰۲9
فصل چهارم 757
یافتههای مطالعه ……………………………………………………………………. ۰5۰
یافتههای توصیفی ………………………………………………………………… ۰5۰
یافتههای مربوط به فرضیههای مطالعه …………………………………………… ۰5۶
یافتههای مربوط به فرضیههای الگوی اصلی ……………………………………… ۰59
یافتههای جانبی…………………………………………………………………… ۰۳3
فصل پنجم 787
بحث و نتیجهگیری …………………………………………………………………. ۰9۰
محدودیتها ………………………………………………………………………… ۰۱۳
پیشنهادها ………………………………………………………………………….. ۰۱3
منابع و مآخذ 722
منابع فارسی ………………………………………………………………………. ۰۱۱
منابع انگلیسی …………………………………………………………………….. 202

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.