کتاب خانه و سکونت پایدار

کتاب خانه و سکونت پایدار

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۷
فصل اول …………………………………………………………………………….. 11
درآمدی بر مسکن …………………………………………………………………….. ۱۱
تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………. ۱2
مفهوم سکون ت ………………………………………………………………………… ۱2
خانه …………………………………………………………………………………… ۱۳
مسکن …………………………………………………………………………………. ۱5
تاریخچه ی مسکن ……………………………………………………………………. ۱6
اهمیت مسکن …………………………………………………………………………. ۱8
مسکن مطلوب و عوامل موثر بر آن …………………………………………………… 22
عوامل محیطی )کالبدی( ……………………………………………………………… 22
عوامل انسانی )اجتما عی- فرهنگ ی ( …………………………………………………… 2۴
شاخص های مسکن …………………………………………………………………… 2۷
شاخص های اجتما عی ………………………………………………………………… ۳۰
شاخص های اقتصادی ………………………………………………………………… ۳۴
شاخص های کالبدی ………………………………………………………………….. ۳۷
۴۱ …………………………………………………. (ESI) شاخص های زیست محیطی
جم عبندی …………………………………………………………………………….. ۴2
فصل دوم …………………………………………………………………………… 43
پای داری و انعطاف پذیری مسکن ……………………………………………………… ۴۳
توسعه پایدار …………………………………………………………………………… ۴۴
شاخص ها و جنبه های پای داری ………………………………………………………. ۴۷
اصول کلی شهر پای دار …………………………………………………………………. ۴8
مسکن پای دار ………………………………………………………………………….. ۴9
اصول کل ی مسکن پا ی دار …………………………………………………………… 5۱
معماری پای دار …………………………………………………………………………. 52
انعطاف پذیری مسکن …………………………………………………………………. 5۴
گونه ها ی انعطاف پذ ی ر ی ………………………………………………………….. 56
عوامل کلیدی در انعطاف پذ یری ……………………………………………………… 58
راهکارهای دستیابی به مسکن پای دار انعطاف پذیر ……………………………………. 59
جم عبندی …………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم ………………………………………………………………………….. 63
مسکن در ایرا ن ……………………………………………………………………….. 6۳
بازشناسی و بازخوانی کل ی الگوها ی طراحی خانه های سنتی ………………………… 6۴
الگوهای فضایی در مساکن سنتی ایرانی ……………………………………………… 6۴
مراحل شکلگیری الگوی خانه ی ا یرانی ……………………………………………….. 6۷
اصول خانه ی ایرانی …………………………………………………………………… 68
سازماندهی فضاها در خانه های ای رانی ………………………………………………… ۷6
بررسی ریزفضاها در مسکن معاصر و ویژگ ی های آن …………………………………. 8۴
عرصه بندی ها ………………………………………………………………………… 8۴
فضاهای موجود در مسکن و و یژگ ی های آن ………………………………………….. 85
آسیب شناسی معماری معاصر )به خصوص بخش مسکن( ……………………………. 9۱
جم عبندی …………………………………………………………………………….. 9۴
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………….. 95
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 96
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………….. ۱۰۴

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر