کتاب حقیقت خاموش (فرازمینی ها)

کتاب حقیقت خاموش (فرازمینی ها)

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۹
فصـل اول 31
بیگبنگ و کهکشانها و موقعیت ما ………………………………………………… ۰۷
ادوین هابل؛ کاشف انبساط کیهان
…………………………………………………. ۰۰
خط زمانی بیگبنگ و کیهانشناسی نوین
………………………………………… ۰4
بیگبنگ و تاریخچهی تحول کیهانی
……………………………………………… ۰۳
بیگبنگ و جهانی برخاسته از هیچ
………………………………………………..
کهکشان راه شیری
…………………………………………………………………
سیاهچاله
……………………………………………………………………………
منظومهی شمسی
………………………………………………………………….
اندازه و فاصله در منظومهی شمسی
………………………………………………. ۷۱
منظومهی شمسی چگونه شکل گرفت؟
…………………………………………… ۷۰
ساختار منظومهی شمسی چگونه است؟
…………………………………………… ۷9
سیاره چیست؟
…………………………………………………………………….. ۷9
اسامی سیارههای منظومهی شمسی به ترتیب
…………………………………….. ۷۷
فصـل دوم 13
فرازمینیها در طول تاریخ…………………………………………………………… ۷۹
قوم مایا و فرازمینیها
……………………………………………………………… ۷۹
اطلاعاتی از تمدن مایا
……………………………………………………………… ۰۰
ارتباط آثار باستانی قوم مایا با موجودات فضایی
…………………………………… ۰9
رازهای قوم مایا
……………………………………………………………………. ۰۷
ارتباط قوم مایا با موجودات فضایی
………………………………………………… ۰۰
عجایب تمدن مایاها
……………………………………………………………….. ۰4
ارتباط مصریان باستان با بیگانگان…………………………………………………. ۰4
اهرام
……………………………………………………………………………….. ۰۳
هیروگلیف مصری
………………………………………………………………….. ۰۳
نظریهی توطئه
…………………………………………………………………….. ۰9
الکتریسیته
…………………………………………………………………………. ۰9
پاپیروس تالی
………………………………………………………………………. ۰۹
فهرست پادشاهان تورین
……………………………………………………………
فرازمینیهای باستان در ایران (جمشیدشاه و فرازمینیها)
………………………..
فرازمینیهای باستان در ایران (جمشیدشاه و ضحاک و دیوها)
……………………
بخش اول جمشید شاه و دیوها
……………………………………………………. 49
ارتباط یونانیان باستان با بیگانگان
………………………………………………….
زوئوس و پوزیدون چه کسانی بودند؟
……………………………………………… 44
سومریان و ارتباط با فرازمینیها
…………………………………………………… 49
اسناد موجودات فضایی در تمدن سومریان
………………………………………… 49
گاهشمار آنوناکی
…………………………………………………………………….
پیامبران و ملاقات با فرازمینیها
…………………………………………………….29
نوشتهای از تورات؛ کتاب آسمانی یهودیان
………………………………………… ۳۱
دیدار موجودات فضایی با حضرت محمد (ص) در معراج آسمانها
……………….. ۳۰
تمدن بسیار اسرارآمیز زرتشتیان (حملهی موجودات فرازمینی؟؟؟)
………………. ۳۰
موجودات فرازمینی (آدم فضاییها) یا جن ها؟ کدامیک؟
…………………………..۳2
فصـل سوم 39
صحبت اصلی

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر