کتاب حسابداری صنعتی 3 (گذری بر مباحث حسابداری مدیریت )

کتاب حسابداری صنعتی 3 (گذری بر مباحث حسابداری مدیریت )

94,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 9
فصل او ل ……………………………………………………………………………….. 15
مفاهیم ابتدایی بهای تمام شد ه ……………………………………………………………. ۱5
تعریف حسابداری بهای تمام شده)صنعتی ( ……………………………………………….. ۱6
برنامه ریزی و کنترل ………………………………………………………………….. ۱6
اهمیت حسابداری بهای تمام شده ……………………………………………………. ۱۷
کارب رد حسابداری بهای تمام شده …………………………………………………….. ۱8
اطلاعات اولیه حسابداری بهای تمام شده …………………………………………….. ۱9
اصطلاحات متداول حسابداری بهای تمام شده ……………………………………….. ۲۰
حساب کالای در جریان ساخت ……………………………………………………….. ۲۴
طبقه بند ی عوامل بهای تمام شده ……………………………………………………. ۲6
بهای تبدی ل ……………………………………………………………………………….. ۳9
روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای ……………………………………………. 56
ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟ ……………………………………………….. 6۲
کلیات حسابداری مدیریت ………………………………………………………………… 69
فصل دو م ………………………………………………………………………………. 73
۷۳ ……………………………………….. (cvp) تجزیه تحلیل حجم فعالیت و هزینه و سود
۷5 ……………………………… (CM%) و نسبت حاشیه فروش (CM) حاشیه فروش
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر ……………………………………………………….. ۷5
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به روش ترسیمی …………………………………….. ۷9
تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی ……………… 9۱
فصل سوم ……………………………………………………………………………… 97
تصمیم گیری با استفاده از بهای مربوط …………………………………………………… 9۷
مربوط بودن ……………………………………………………………………………….. 98
تصمیم گیری با دو راه ح ل ………………………………………………………….. ۱۰۰
نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده …………………………………………………….. ۱۰۳
تصمی مات مربوط به ساخت یا خرید ………………………………………………… ۱۰۴
تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد یک سفارش خاص ………………………………. ۱۰8
تصمیمات مربوط به قیمت گذاری …………………………………………………… ۱۱6
تصمی مات مربوط به محصولات مشترک …………………………………………….. ۱۱8
تصمیم گیری درباره توقف یا ادامه فعالیت یک بخش ………………………………. ۱۲۴
تصمیم گیری در شرایط نبود اطمینان کامل ……………………………………….. ۱۲9
فصل چهارم…………………………………………………………………………… 133
بودجه بندی جامع و سرمای های ………………………………………………………….. ۱۳۳
کلیاتی در خصوص بودج ه ……………………………………………………………….. ۱۳۴
واژه بودجه …………………………………………………………………………… ۱۳۴
تعاریف بودجه ……………………………………………………………………….. ۱۳۴
سیر تکوین بودجه …………………………………………………………………… ۱۳5
ضرورت بودجه و بودجه ریزی ……………………………………………………….. ۱۳6
اهمیت بو دجه ……………………………………………………………………….. ۱۳۷
روش های تنظیم بودجه …………………………………………………………….. ۱۳۷
روش های برآورد و تنظیم درآمدها …………………………………………………. ۱۳8
رو ش تنظیم بودجه متداول ………………………………………………………….. ۱۴۰
مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول ………………………………………………… ۱۴۱
بودجه بندی جام ع ………………………………………………………………………. ۱۴6
بودجه جامع …………………………………………………………………………. ۱۴6
بودجه بندی سرمای های ………………………………………………………………….. ۱۷۲
اهمیت بودجه بندی سرمایه ای ……………………………………………………… ۱۷۲
فرایند بودجه بندی سرمایه ای ……………………………………………………….. ۱۷۲
تعریف بودجه بندی سرمایه ای ……………………………………………………….. ۱۷۳
ویژگی های بودجه بندی سرمایه ای …………………………………………………… ۱۷۳
۱۷8 …………………………………………………….. (IRR) – روش نرخ بازده داخلی
۱8۰ …………………………………………………. (NPV) – روش ارزش فعلی خالص
۱8۳ ……………………………………………………….. (PI) روش شاخص سودآوری
۱86 ……………………………………………………….. (ARR) نرخ بازده حسابداری
۱8۷ ……………………………………………………. (PP) روش دوره بازگشت سرمایه
انواع طرح های سرمایه گذاری در بودجه بندی سرمایه ای ……………………………… ۱9۳
طرح های سرمایه گذاری در بودجه بندی سرمایه ای ………………………………. ۱9۳
فصل پنج م ……………………………………………………………………………. 197
بهایابی بر مبنای فعالی ت …………………………………………………………………. ۱9۷
کلیا ت ……………………………………………………………………………………. ۱98
۱98 ………………………………………………….. ABC مروری اجمالی بر تاریخچه
۲۰۱ ………………………………………………. ABC طبقه بندی هزینه ها در روش
اج رای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ………………………………………… ۲۰۲
۲۰۳ ……………………………………………………… ABC برخی از مباحث کلیدی
۲۰۳ …………………………………………… ABC تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم
فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی ………………………………….. ۲۰۴
پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشکی ………………………………………………. ۲۰6
و بررسی دیدگاه های این سیستم …………………. ۲۰۷ ABC مکانیزم اجرائی سیستم
۲۰8 ………………………………………. ABC شکل شماره ۱ مکانیزم اجرائی سیستم
۲۰9 ………………………………………………………… ABC ادبیات و چارچوب نظری
سیستم هزینه یابی ………………………………………………………………….. ۲۰9
مراحل طراحی سیست م پیشنهادی …………………………………………………… ۲۱۰
هزینه مواد و ملزومات مصرفی ………………………………………………………. ۲۱۳
مراحل انجام شده برای محاسبه بهای تمام شده ……………………………………. ۲۱5
نتیج ه ……………………………………………………………………………………. ۲۲۴
فصل ششم ……………………………………………………………………………. 229
سوالات…………………………………………………………………………………… ۲۲9
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………. 267
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………… ۲68

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر