کتاب حادثه ی تلخ

کتاب حادثه ی تلخ

99,000 تومان

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-55-9

نویسنده:

تعطیالت آخر هفته بود که تصمیم گرفتیم به روستا برگردیم؛ یک
روستای زیبا و دلنشین که پر از گلهای خوشبو و رنگارنگ است.
زیباییهای زیاد دیگری هم وجود داشت که وقتی به دقت به اطراف
نگاه میکردیم شگفتیهای خدا را مییافتیم که به راستی طبیعت
قشنگی به روستا بخشیده بود.

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-55-9