کتاب حادثه ی تلخ

کتاب حادثه ی تلخ

نویسنده:

لارا بهرامی

ویراستار:

سامان محمدی

 

تعطیلات آخر هفته بود که تصمیم گرفتیم به روستا برگردیم؛ یک
روستای زیبا و دلنشین که پر از گ لهای خو شبو و رنگارنگ است.
زیبای یهای زیاد دیگری هم وجود داشت که وقتی به دقت به اطراف
نگاه م یکردیم شگفت یهای خدا را م ییافتی م که به راستی طبیعت
قشنگی به روستا بخشیده بود.