کتاب تکالیف ‏ضابطان ‏نظامی ‏در ‏تحقیقات ‏مقدماتی ‏جرایم ‏و ‏ضمایم

کتاب تکالیف ‏ضابطان ‏نظامی ‏در ‏تحقیقات ‏مقدماتی ‏جرایم ‏و ‏ضمایم

149,000 تومان

تعداد صفحات

106

شابک

978-622-378-294-7

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 11
فصـل اول 21
تعریف ضابطان نظامی و مجموعه تکالیف آنان وفق آیین دارسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و آیین دارسی نیروهای مسلح 21
ضابطان نظامی و تکالیف آنان وفق آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی نیروهای مسلح 22
ماده 602 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات 22
ماده ۶۰۳ 22
ماده ۶۰۴ 23
ماده ۶۰۵ 23
ماده ۶۰۶ 23
ماده ۶۰۷ 24
ماده ۶۰۸ 24
ماده ۶۰۹ 24
فصـل دوم 27
تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم که برای تشکیل پرونده ها ضرورت دارد 27
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم خوابیدن سر پست نگهبانی 30
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم توهین و تهدید نسبت به مافوق 30
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم خود زنی، تهدید به خودزنی و بی علاقگی به خدمت 31
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی 31
تحقیقات مقدماتی پرونده های جرم فرار از خدمت 32
تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به جرائم جعل و استفاده از سند مجعول 33
تحقیقات مقدماتی پرونده های راجع به راجع به جرم سوء استفاده از مهر 33
تحقیقات مقدماتی پرونده های راجع به جرم ارتشاء 34
تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به جرم اختلاس 35
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم سرقت 35
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرایم تهیه و نگهداری و استعمال مواد مخدر 36
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم توقیف و بازرسی غیر قانونی 36
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم تبانی با قاچاقچیان 37
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم تهیه و نگهداری مشروبات الکلی و شرب آن : 37
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم افشاء و اهمال منجر به افشاء اطلاعات و تخلیه تلفنی 37
تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه 38
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم ربودن یا معدوم یا مفقود یا تخریب نمودن اسناد دولتی 38
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم جاسوسی 39
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرایم سهل انگاری و مساعدت در فرار متهم 39
تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم تنبیه مادون خارج از مقررات آیین نامه انضباطی 39
تحقیقات مقدماتی در جرم استفاده غیر قانونی از البسه و درجات و علائم و نشانهای نظامی 40
تحقیقات مقدماتی در جرم گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت 40
تحقیقات مقدماتی در جرم تیراندازی منجر به قتل 41
فصـل سوم 43
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که موارد تخلف انضباطی مواد مشخص شده 43
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 44
ماده ۱ : لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود 49
ماده ۲ : عدم حضور به موقع برای عزیمت به ماموریت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود 50
ماده ۳ : ترک محل نگهبانی در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود 50
ماده 4: خوابیدن ارادی در هنگام نگهبانی در موارد ذیل صرف تخلف انضباطی محسوب می شود : 50
ماده ۵ : ایراد صدمه به خود، تهدید به خودزنی، تمارض و بی علاقگی به خدمت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود 51
ماده۶ : موضوعات مذکور در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود 51
ماده ۷ : موارد تشخیص : 52
ماده ۸ : مستثنیات : 52
ماده ۹ : این دستورالعمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، در نه ماده تنظیم و طی گردشکار ۷۰۹۷۵شماره۴/۸/۱۳۸۳به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در تاریخ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ به تصویب معظم له رسید 53
فصـل چهارم 59
پاسخ سوالات متداول حقوقی و قضایی در محاکم نظامی و نیروهای مسلح 59
سوالات متداول حقوقی و قضایی : 60
۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم چه افرادی رسیدگی می نماید ؟ 60
۲- مجازات فرار از خدمت سربازان چیست ؟ 61
3- مجازات فرار از خدمت پایوران( کارکنان رسمی کادر) چیست؟ 62
4- منظور از «عذر موجه» در فرار از خدمت چیست و چه آثاری دارد؟ 62
5- سربازی به دلیل مشکلات خانوادگی از خدمت فرار کرده چه برخوردی با وی در دادسرای نظامی می‌شود؟ 63
6- چه شرایطی می‌تواند موجب تخفیف مجازات سرباز یا پایور فراری شود؟ 64
7- سرباز فراری را که از رفتن به خدمت سربازی خودداری می کند، به کجا معرفی نماییم؟ 64
8- به چه کسی مشمول غایب گفته می‌شود؟ 64
9- آیا مشمول غایب مجازاتی هم دارد؟ 65
10- سرباز فراری که می‌خواهد خود را معرفی کند، چه کاری می‌بایست انجام دهد؟ 65
11- سربازان فراری از چه سالی تا چه سالی از خدمت معاف شده‌اند؟ سربازان مشمول این معافیت باید چه کار کنند؟ 66
12- اگر یک نظامی نسبت به حکم اخراج یا انفصال موقت و… خود که توسط کمیسیون‌های انضباطی صادر شده، بخواهد اعتراض نماید باید چه کار کند؟ 66
13- نحوه طرح شکایت در دادسرای نظامی به چه صورتی است؟ 66
14- رسیدگی در دادسراها و دادگاه نظامی به شکایات مردمی شامل چه مراحلی است؟ 67
15- اگر یک نظامی نسبت به حکم اخراج یا انفصال موقت و… خود که توسط کمیسیون‌های انضباطی صادر شده، بخواهد اعتراض نماید باید چه کار کند؟ 67
16- اگر یک مأمور راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه بی جهت کسی را جریمه کند، راننده چه کاری باید انجام دهد؟ 68
۱7- اگر یکی از کارکنان نیروهای مسلح با سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا لباس، مشکلی را برای فردی به وجود آورد، چه باید کرد؟ 68
18- ارتکاب چه جرایمی سوءپیشینه محسوب می‌شود؟ 68
19- طبقه سطح سلامت پزشکی چیست؟ 69
فصـل پنجم 71
نحوه تنظیم شکواییه در محاکم نظامی وپیگیری و مدارک لازم برای شکواییه در دیوان عدالت اداری همراه با ضمایم 71
مدارک لازم برای شکایت در دیوان عدالت اداری : 72
موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی 73
در تنظیم شکوائیه جهت دادسرای نظامی باید نکات زیر رعایت شود 73
نمونه شکوايیه – ايراد ضرب و جرح : 74
نمونه شکوايیه-اهانت : 75
قرارهای تأمین 76
قرار کفالت+ مدارك مورد نياز 77
موارد منتفی شدن قرار کفالت 77
مدارک مورد نیاز جهت کفالت (ضمانت) 77
قرار وثیقه+مدارك مورد نياز 78
مسؤولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه 78
مدارک مورد نیاز جهت وثیقه 79
مسؤولیت ضامن در کفالت و وثیقه 79
قرار بازداشت موقت 80
نحوه اعتراض به قرارهای دادسرا 80
نحوه اعتراض به آرای دادگاه‌ها 80
تخفیف در مجازات 82
نحوه اعطای مرخصی به زندانیان 82
میزان مرخصی : 82
محکومان مستثنا از اعطای مرخصی : 83
شرایط اعطای عفو 84
شرایط اعطای آزادی مشروط 85
گردش كار پرونده هاي كيفري 86
اقامه دعوی کیفری – شروع به تعقیب، تنظیم شکوائیه و سیر آن 87
شکوائیه 88
پرونده فرضی 90
شکوائیه 90
معاينات پزشكي براي مصدومين ناشي از نزاع و تصادف : 91
معاينات روانپزشكي : 91
معاينات و آزمايشات استخدامي: 92
آزمايشات اعتياد و الكل: 92
آزمايش بررسي بارداري: 92
معاينات و آزمايشات قبول فرزند: 92
كارشناسي كميسيون پزشكي : 93
معاينات جهت اظهار نظر تحمل كيفر : 93
صدور مجوز سقط درماني : 93
معاينه بكارت و لواط با معرفي نامه از مراجع قضايي: 93
تعيين نسبت پدر و فرزندي از طريق گروه هاي خوني: 94
آزمايش DNA: 94
معاينه جسد و صدور جواز دفن: 94
صدور گواهي فوت : 94
معاينات و آزمايشات مربوط به صدور مجوز اهداي جنين: 95
تخفيف مجازات 96
تعليق مجازات 97
شرايط آزادي مشروط زندانيان 99
شرايط اعطاي مرخصي به زندانيان 100
مرخصي ضروري : 100
مرخصي ارفاقي: 100
مرخصي تشويقي: 101
مقررات وضوابط قانوني ملاقات زندانيان و بازداشتي ها 102
منـابع و مآخـذ 105
منابع 105

 

 

فصـل دوم

تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم که برای تشکیل پرونده ها ضرورت دارد

مرحله تحقیقات مقدماتی در بین مراحل دادرسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. چرا که سنگ بنای دادرسی در این مرحله نهاده می شودو سرنوشت پرونده بر اساس آن رقم می خورد. در این مرحله از رسیدگی هنوز دلایل اتهام جمع آوری نشده و وضعیت متهم در هاله ای از ابهام قرار دارد، به همین جهت از یک سو احتمال نقض حقوق متهم همانند حق بر حریم خصوصی، حق برخورداری از آزادی، و اصل برائت مطرح است و از سوی دیگر پاسخ به احساسات جریحه دار شده جامعه و تشفی خاطر بزه دیدگان مطرح می باشد.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمای جلوگیری به عمل آید. در این فصل در ابتدا به تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم و موارد لازم الرعایه در عموم جرایم خواهیم پرداخت و سپس، تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم و موارد لازم الرعایه به تفکیک نوع هر جر م تبیین می گردد.

 

 

الف- تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم- موارد لازم الرعایه در عموم جرایم که برای تشکیل پرونده ها ضرورت دارد:

۱-تحقیقات در کاغذهای سرلوحه دار رسمی انجام پذیرد.

۲-حتی المقدور از پشت اوراق استفاده نشود، در صورت ضرورت باید در خلاف جهت روی صفحه نوشته شود تا خواننده هنگام خواندن مطلب مجبور به چرخاندن پرونده ها نباشد.

۳- عدم ارسال گزارش جرایم، بخشیدن متهم یا مصالحه کردن با او در صلاحیت یگانها نیست، مقتضی است جرایم ارتکابی یگانها در اسرع وقت به مرجع قضایی گزارش شود.

۴- اگر متهم، مرتکب چند جرم باشد باید همه اتهامات یکجا اعلام شود و اگر قبلاً پرونده اتهامی او به مرجع قضایی ارسال شده و هنوز مختومه نشده باید به آن اشاره شود.

۵- اگر اتهام چند نفر ارتباطی به هم نداشته باشد تشکیل یک پرونده برای آنها صحیح نیست و باید جداگانه گزارش شود.

۶- ضابطان مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند و در صورت مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می کنند تعداد اوراق پرونده را مشخص نمایند.

۷- اگر مدرک جرمی همراه پرونده ارسال می شود باید در قسمت پیوست بصورت خلاصه قید شود و در متن نامه مشروحاً به آن اشاره شود.

۸- تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزشهای طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی موثر باشد به مرجع قضایی ارسال شود.

۹-اگر اقدامات انجام یافته از سوی متهم در راستای انجام دستور مقام قضایی بوده است ضمن اشاره به شماره و تاریخ و مشخصات مقام قضایی تصویری از دستور ارسال گردد.

۱۰-در صورت صدور دستور شفاهی توسط مقام قضایی بایستی ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتجلسه، در اسرع وقت و حداکثر ظرف 24 سلعت آن را به امضای مقام قضایی برسانند.

۱۱-ضابطان مکلفند درر اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند و درصورتی که اجرای دستور میسر نشود باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

۱۲- تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ظابطان نسبت به اجرای تصمیمات قضایی تحت هرعنوان بر بزه دیده ممنوع است.

۱۳-هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.

۱۴-در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است.

ب- تکالیف ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی جرایم- موارد لازم الرعایه به تفکیک نوع هر جر م که برای تشکیل پرونده ها ضرورت دارد :

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم ترک پست نگهبانی :

۱- زمان نگهبانی و محل آن مشخص باشد.

۲- مشخص شود متهم در محل نگهبانی حاضر و سپس آنجا را ترک نموده و یا اساساً امر نگهبانی را عهده نشده.

۳-قید شود نگهبانی متهم در چه ساعتیز تمام می شده و در کدام ساعت ترک پست نموده.

۴- نگهبان مسلح به سلاح سرد یا گرم بوده یا خیر،

۵- منطقه نگهبانی در حالت عملیات یا آماده باش بوده یا خیر؟

۶- اگر متهم پست خود را به دیگری سپرده اعلام نمایند که این امر با هماهنگی صورت گرفته یا خیر؟

 

 

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم خوابیدن سر پست نگهبانی

۱- زمان نگهبانی و محل آن مشخص شود.

۲- قید شود نگهبان مسلح به سلاح سرد یا گرم بوده یا خیر؟

۳- چگونگی خوابیدن متهم صورتجلسه شود.

۴- اعلام شود که متهم در طول شبانه روز چه وظایفی عهده دارد و چند ساعت به امر رنگهبانی مشغول است.

۵-در صورت معاف از رزم بودن متهم مراتب در گزارش اعلام شود.

۶- تصریح شود ارتکاب جرم در شرایط عملیاتی یا آماده باش رزمی بوده یا خیر ؟

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم توهین و تهدید نسبت به مافوق

۱- تصریح شود که آیا توهین یاتهدید شونده در سلسله مراتب اداری متهم قرار دارد یا خیر؟ ( مافوق وی محسوب می شود یا خیر ).

۲- با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که درگیری و توهین و تهدید در ارتباط با امور خدمتی بوده یا خیر ؟

۳- از شهود احتمالی الزاماً تحقیق شود.

۴- مافوق و مادون هر دو به همراه پرونده به دادسرا اعزام شوند.

۵- چه الفاظی یا اعمالی نسبت به توهین شونده استعمال گردیده است.

 

 

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم خود زنی، تهدید به خودزنی و بی علاقگی به خدمت

۱-تحصیل شواهد و قرائن در اثبات عمدی بودن خودزنی.

۲- ارسال سوابق بیماری جسمی و روانی متهم در صورت وجود.

۳- مشخص کردن اینکه هنگام ارتکاب جرم یگان خدمتی در حالت آماده باش رزمی بوده یا خیر ؟

۴- نحوه خودزنی، میزان صدمات وارده و خسارات از فعل متهم و ارزش ریالی آن.

۵- تحقیق از شهود و ناظرین عینی ماوقع.

۶- چکیده ای از بهره و نحوه خدمتی متهم.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی

۱- نوع سوء استفاده متهم مشخص گردد.

۲-درجه و مسئولیت متهم تصریح شود.

۳-آیا شاکی خصوص دارد یا خیر؟

۴-آیا فعل ارتکابی در ارتباط با امور خدمتی بوده یا خیر؟

۵- میزان خسارات وارده و ارزش ریالی آن به مجنی علیه اعلام شود.

۶-آیا در موقع ارتکاب جرم مرتکب ملبس به لباس نظامی بوده یا خیر؟

۷- انجام تحقیقات از شهود و ناظرین عینی ماوقع.

۸- تعیین نوع مال یا حقی که بر آن مسلط شده است و آیا مال مذکور مسترد گردیده یا خیر؟

 

 

تحقیقات مقدماتی پرونده های جرم فرار از خدمت

۱-تاریخ دقیق شروع و خاتمه فرار

۲- تصریح به اینکه متهم مراجعت نموده یا دستگیر شده است.

۳- تاریخ ورود به خدمت و مدت زمان خدمت مفید در یگان ( در مورد پرسنل وظیفه) و در مورد بسیجیان الزاماً به نوع عضویت اشاره شود.

۴- ضمیمه کردن و ارسال مدارکی که متهم در دفاع از خود به قضایی و بازرسی ارائه می کند.

۵- اگر فرار در حال آماده باش رزمی بوده مراتب تصریح و تاریخ اعلام آماده باش ذکر شود.

۶- درمورد متهمانی که مدعی عذز موجهی هستند تصریح شود که امکان اخذ مرخصی استعلاجی و استحقاقی وجود داشته یا خیر و آیا مرخصی استعلاجی آنان مورد تایید یگان است یا خیر؟

۷- ضمیمه و ارسال تصاویر سوابق کیفری متهم در صورت وجود آنها اعم از سوابق مربوط به دادسرای عمومی یا نظامی.

۸- در صورتی که در مورد فرار بار اول متهم مقررات بند الف ماده 60 ق. م ج ن. م اعمال شده، مدت زمان غیبت مذکور ذکر شود.

۹- اگر فرار در جریان عملیات علیه اشرار و عوامل ضد انقلاب و… از محل ماموریت و درگیری بوده تصریح شود.

۱۰- اگر متهم به همراه سلاح و تجهیزات نظامی فرار کرده تصریح شود.

۱۱- اگر چندین نفر توأماً و با تبانی هم فرار کرده اند در گردشکار پرونده اعلام شود.

۱۲-یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سمونت افراد مزبور اعلام نمایند.

۱۳- ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط مکلفند کارکنان وظیفه فراری را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای محل دستگیری تحویل نمایند.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به جرائم جعل و استفاده از سند مجعول

۱- قید مشخصات و سمت فرد یا مسئولی که امضاء یا مهر او مورد جعل واقع شده و تحقیق از وی در خصوص اعلام یا عدم اعلام شکایت.

۲-اخذ چند نمونه امضاء اصیل و نیز مهر اصیل در مورد جعل و ضمیمه نمودن آنها به هنگام گزارش.

۳-ارسال اصل برگه مجعول به ضمیمه پرونده و مشخص نمودن قسمتی از سند ( اعم از تاریخ- متن- امضاء) که مورد جعل قرار گرفته است.

۴-در صورت ادعای ورود خسارت در اثر جعل، نوع و میزان آن مشخص شود.

۵- مشخص شدن کیفیت استفاده از سند مجعول توسط.

تحقیقات مقدماتی پرونده های راجع به راجع به جرم سوء استفاده از مهر

۱- مشخصات و سمت فرد یا مسئولی که مهر در تحویل وی بوده است را قید نمایند.

۲-مشخص نمودن اینکه مهر مورد استفاده در محل بخصوص نگهداری مس شده و مقررات نگهداری رعایتد گردیده یا خیر ؟

۳-مشخص نمودن اینکه مهر مذکور مشمول طبقه بندی اسناد می گردد یا خیر؟ با ذکر نوع طبق بندی

۴-مشخص نمودن اینکه مرتکب و دیگر پرسنل مجموعه ی محل نگهداری مهر بدون تشریفات خاص دسترسی به مهر داشته اند یا خیر؟

 

 

تحقیقات مقدماتی پرونده های راجع به جرم ارتشاء

۱- مشخص نمودن سمت رشوه گیرنده و مشخصات رشوه دهنده.

۲-تشریح شود که رشوه به منظور انجام یا عدم انجام چه عملی پرداخت شده است.

۳-مبلغ رشوه مشخص و اگر رشوه مال بوده و نه وجه نقد ارزش ریالی آن تعیین شود و اگر رشوه در قالب امتیازی بوده که به مرتشی اعطاء شده نوع امتیاز باید قید شود.

۴- زمان و مکان و دفعات دریافت و پرداخت رشوه قید شود.

۵-مشخص شود پرداخت وجه یا مال با توافق قبلی یا مقارن با انجام خواسته رشوه دهنده صورت گرفته یا بدون توافق قبلی و پس از انجام خواسته.

۶-در مواردی که اخذ و پرداخت رشوه بصورت باندی صورت گرفته باید دقیقاْ مشخص شود که توافق و عملیات اجرایی ( دادو ستد) توسط کدامیک از متهمان صورت گرفته و به کدامیک از از آنان پس از دریافت رشوه مبلغی پرداخت شده است.

۷- در گردشکار اولیه نحوه کشف موضوع و دستگیری متهمان تشریح شود.

۸- اعزام کلیه متهمان و شهود به همراه پرونده و ضمیمه نمودن کلیه دلایل و مدارک موجود.

۹- از کلیه سوابق متهمان اعم از محکومیتهای نظامی یا عمومی تصویر ضمیمه شود.

 

 

تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به جرم اختلاس

۱- مشخص نمودن سمت متهم

۲- مدارکی که حاکی از سپردن اموال یا وجوهات به متهم می باشد ضمیمه و یا بصورت شفاف اشاره شود

۳-مبلغ مختلسه یا ارزش ریالی اموال اختلاس شده تعیین شود.

۴- در پرونده های تبانی با قاچاقچیان ( که در حکم اختلاس می باشند) به هر نحو ممکن ُ نوع کالای قاچاق و میزان و ارزش ریالی آن و لو بصورت تقریبی باید ذکر شود.

۵-کیفیت و نحوه ارتکاب اختلاس تشریح و اگر اسنادی جعل شده ذکر و ضمیمه شود.

۶- اگر اموال مختلسه کشف شده دقیقاْ تشریح که در چه موقعیت مکانی و زمانی بوده ( مثلاْ قبل از خروج از پادگان و بعد از آن یا در حین فروش و…)

۷-زمان و مکان و دفعات اختلاس ذکر شود.

۸- اگر تمام یا قسمتی از اموال مختلسه به یگان مسترد شده قید گردد.

۹- تمامی دلایل و مدارک ضمیمه و شهود احتمالی اعزام شوند.

۱۰- از کلیه سوابق متهمان اعم از محکومیتهای نظامی یا عمومی تصویر ضمیمه شود.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم سرقت

۱- مشخص شود سرقت چه موقعی از روز یا شب و از چه مکانی انجام شده است.

۲- نوع و میزان اموال مسروقه و ارزش ریالی آن معین شود.

۳- اگر اموال شخصی به سرقت رفته شاکی در صورت د اشتن شکایت به همراه پرونده اعزام شود.

۴-دقیقاْ مشخص شود سرقت در چه مرحله ای کشف شده ( مثلاْ هنگام خارج کردن مال یا بلافاصله پس از آن یا زمانی که در محل دیگر نگهداری می شده و…)

۵- قید شود که آیا اموال در تسلط یا تحویل متهم بوده یا خیر ؟

۶- مشخص شود اموال مسروقه مسترد شده یا خیر ؟

۷- از مطلعین یا شهود احتمالی و همچنین از مسئولین ذیربط پیرامون چگونگی موضوع تحقیق شود.

۸- چگونگی سرقت تشریح شود ( از قبیل اینکه آیا برای ورودی به محل قفلی یا در و شیشه ای شکسته یا خیر ؟)

۹- در سرقتهای مهم نظیر سرقت مهمات الزاماًوضعیت محل سرقت به همان ترتیب حفظ و از کارشناسان آگاهی جهت انجام معاینه دعوت شود.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرایم تهیه و نگهداری و استعمال مواد مخدر

۱-نوع و مقدار مواد مکشوفه تعیین شود.

۲- چگونگی کشف مواد تشریح شود تصریح شود متهم حین استعمال دسنگیر شده یا خیر ؟

۳- در صورت استعمال مواد مخدر نظریه آزمایشگاه اخذ شود.

۴- مواد کشف شده به ستاد مربوطه تحویل و از ارسال آن به انضمام پرونده خودداری شود.

۵- آلات استعمال مواد ( در صورت وجود) ارسال شود.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم توقیف و بازرسی غیر قانونی

۱- سمت و درجه متهم قید شود.

۲- اگر توقیف و بازرسی به دستور قضایی انجام یافته تصویری از دستور مذکور ضمیمه ظرونده ارسال شود.

۳-دقیقاً مشخص شود شاکی چند ساعت یا روز توقیف بوده.

۴-تصریح شود که بازرسی به چه منظوری انجام شده است.

۵- علت توقیف شاکی قید شود.

 

 

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم تبانی با قاچاقچیان

۱- در گزارش ارسالی تصریح شود که آیا مأمور در راستای مبارزه با قاچاق مأموریت مستقیم یا غیر مستقیم داشته یا خیر ؟

۲-تحقیق و قید شود که مأمور، مالی یا امتیازی از قاچاقچیان اخذ نموده یا خیر و نوع و میزان آن چقدر بوده است.

۳- درباره قاچاق بودن کالا از سازمان ذیربط استعلام و ضمیمه شود ( گمرک یا دخانیات یا شرکت نفت )

۴-در صورتیکه مال موضوع قاچاق توسط مأمور با تبانی ترخیص شده ضمن انجام تحقیقات لازم نوع و میزان کالا و ارزش ریالی آن به صورت تقریبی قید شود.

۵- حتی المقدور قاچاقچیان و صاحبان کالای قاچاق مشخص شوند.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم تهیه و نگهداری مشروبات الکلی و شرب آن :

۱- تنظیم و ارسال صورتجلسه کشف در هنگام ارسال گزارش.

۲- تشریح نحوه تهیه مشروبات الکلی.

۳- ارسال مشروب الکلی مکشوفه به مرجع قضایی و حتی الامکان اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص درصد آن.

۴- عزام شارب به پزشکی قانونی در اولین فرصت.

۵- تحقیق از شهود.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم افشاء و اهمال منجر به افشاء اطلاعات و تخلیه تلفنی

۱- نوع طبقه بندی اطلاعات افشاء شده بنا به نظر کارشناس حفاظت اطلاعات اعلام شود.

۲-هویت فرد یا گروهی که اطلاعات در اختیار آنها قرار داده شده است روشن شود.

۳- نحوه دسترسی متهم به اطلاعات قید شود.

۴-نحوه افشاء اطلاعات تصریح شود.

۵- انگیزه افشاء اطلاعات و امتیازات مکتسبه از آن طریق قید شود.

۶- در صورتی که افشاء اطلاعات از طریق اهمال صورت گرفته نوع سهل انگاری و کیفیت عملکرد متهم توصیف گردد.

۷- آموزشهایی که راجع به حفاظت اطلاعات به متهم داده شده تشریح شود.

تحقیقات مقدماتی در پرونده های راجع به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه

۱- کیفیت عمل و اقدام متهم در خصوص تصدیق گواهی خلاف تشریح شود.

۲- ارسال اصل گواهی موضوع پرونده.

۳- بررسی صحت اصل گواهی و استعلام از مرجع صادره.

۴- در صدور یا تصدیق گواهی امتیازی از قبیل وجه یا غیره رد و بدل شده است یا خیر ؟

۵-استحقاق مشمول موضوع تصدیق نامه یا گواهی در خصوص معافیت و غیره بررسی و اعلام شود.

۶-آیا با استفاده از گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع امتیازی کسب شده است یا خیر ؟

تحقیقات مقدماتی در پرونده های جرم ربودن یا معدوم یا مفقود یا تخریب نمودن اسناد دولتی

۱-موضوع سند دارای طبقه بندی بوده است یا خیر ؟ نوع آن قید شود.

۲- آیا مرتکب خود مستحفظ و امانت دار بوده است یا خیر ؟

۳- کیفیت ثبت و نحوه نگهداری تصریح شود.

۴-نحوه ربایش یا انگاری مستحفظ توصیف گردد.

۵- تعیین متصدی نگهداری اسناد و کیفیت سهل انگاری وی.

۶- نتیجه ارتکاب عناوین مذکور ذکر و خسارات احتمالی وارده تصریح گردد.

تعداد صفحات

106

شابک

978-622-378-294-7

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.