کتاب تزريق متناوب گاز و آب به مخازن شكافدار

کتاب تزريق متناوب گاز و آب به مخازن شكافدار

90,000 تومان

ناموجود

کتاب

تزريق متناوب گاز و آب به مخازن شكافدار

 

نویسنده:

مهندس محمد امین شمس

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 11
مقدمه 11
مطالعات 13
فصل 2 15
میادین نفت و گاز 16
ذخاير نفت و گاز 16
فرایند مدیریت مخزن 16
نفت و چگونگی تشکیل مخازن هیدروکربوری 19
مهاجرت مواد نفتی از رسوبات سنگ مادر به درون سنگ مخزن 19
ویژگی های مخازن هیدروکربوری 20
تراوایی نسبی 21
ترشوندگی 23
فشار موئینگی 23
خواص سیال مخازن 24
سیالات موجود در مخزن 26
روش های برداشت نفت از مخازن 27
تزریق گاز به مخازن نفت 31
تزریق گاز دی اکسید کربن در بازیافت نفت 33
مشکلات تزریق گاز به مخازن نفت 35
راندمان تزریق گاز به میدان نفتی 36
مكانيزم هاي توليد در مخازن شكافدار 37
هتروژنتي و لايه بندي مخزن 40
تراوايي نسبي 40
خصوصيات گاز تزريقي 41
الگوي تزريق 41
اندازه اسلاگ تزريقي 42
فصل 3 43
روش های تزریق گاز به مخازن کربناته شکافدار 43
مزایای عملیاتی اجرای پروژه های تزریق گاز در میادین نفتی کشور 45
تفاوتهای مخازن ترکدار و متعارف 46
ناحیه بندی مخازن ترک دار 48
توزیع اشباع شدگی سیال در ماتریس- ترک 50
توزیع فشار در نواحی اصلی و فرعی 51
روش های تزریق گاز به مخازن 51
انواع امتزاج پذیری 56
تزریق گازهای جایگزین ازت (هوا) دی اکسید کربن 57
مزایا و معایب استفاده از گازهای جایگزین در طرح های ازدیاد برداشت 58
ارزیابی پتانسیل میادین نفتی جهت تزریق CO2 62
فصل 4 65
مکانیزم جریان گاز در مخازن کربناته ترک دار 66
مکانیزم تخلیه ریزش ثقلی به صورت غیر امتزاجی 70
نمونه های مورد مطالعه 73
توصیف میدان مورد مطالعه 88
مقایسه ضریب بهره دهی و تولید در روش های مختلف تزریق متناوب آب وگاز 102
فصل 5 109
نتیجه گیری 109
منابع و مآخذ 113