کتاب تخلّفات اداری کارکنان

کتاب تخلّفات اداری کارکنان

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

تخلّفات اداری کارکنان

 

نویسندگان:

سعید نجفی

آرمان طالبی

 

فهرست
مقدمه 9
فصل 1 13
جرم 13
جرم شناسی 16
انواع جرم 17
جرم کیفری 17
جرم مدنی 17
فصل 2 19
تخلّف 19
انواع تخلّفات اداری 20
مستخدم با کارمند دولت 22
مستخدم از دیدگاه قانون استخدام کشوری 22
مستخدم در قانون مجازات اسلامی 23
فساد 25
فساد سیاسی 25
فساد قانونی 25
فساد اداری 25
جرم شناسی 27
حقوق اداری 29
فصل 3 31
ماهیّت جرم و تخلّف 31
ماهیّت جرم 33
ماهیّت تخلّف 35
وجوه تشابه جرم و تخلّف اداری 36
وجوه اختلاف جرم و تخلّف ادرای 37
تخلّفات اداری فاقد جنبه جزایی 38
تخلّفات اداری واجد جنبه جزایی 39
نحوه تکوین جرم و تخلّف 43
مجازات و پیشگیری 44
فلسفۀ مجازات 44
اهداف مجازات و سیر تحوّل آن در مکاتب حقوقی 46
فصل 4 49
پیشگیری 49
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار 53
پیشگیری اجتماعی رشد مدار 53
آموزش و پرورش و جایگاه آن در سیاست جنایی پیشگیرانه 57
علل و عوامل بروز تخلّفات اداری و جرائم مرتبط شغلی 62
عوامل اقتصادی 64
عوامل سیاسی 66
عوامل فرهنگی 68
عوامل مدیریّتی 70
اقدامات لازم در ابعاد گوناگون با رویکرد کاهش فساد اداری 72
راهکارهای اداری – مدیریتی 74
راهکارهای اقتصادی 75
راهکارهای سیاسی – مدنی 75
راهکارهای فرهنگی – اجتماعی 76
فصل 5 77
نتیجهگیری 77
منابع 85