کتاب تاثیرHCG ‏وGnRH ‏در ‏برنامه ‏همزمان ‏سازی ‏اوسینک

کتاب تاثیرHCG ‏وGnRH ‏در ‏برنامه ‏همزمان ‏سازی ‏اوسینک

149,000 تومان

تعداد صفحات

100

شابک

978-622-378-213-8

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 15
مراحل تخمکگذاری 15
مرکز ترشح پالسی، آرام و تونیک 16
مرکز ترشح غلیانی 17
مراحل سیکل جنسی در گاو 17
مرحله پرواستروس 17
مرحله استروس 18
مت استروس 18
مرحله دی استروس 19
تغییرات دستگاه تناسلی طی سیکل جنسی 21
هورمونهای جنسی 22
دوره نفاسی (The puerperium) 23
جمع شدن رحم (Involution ) 24
بازسازی اندومتر (Restoration Of Endometrium) 25
بازگشت فعالیت چرخهای (Ovarian Rebound) 26
حذف آلودگیهای باکتریایی (Elimination Of Bacterial Contamination ) 29
عوامل مؤثر بر برگشت فعالیت چرخهای 30
نوروفارماکولوژی پپتیدهای اپیوئیدی درونزا 32
مطالعات آناتومیک 33
مطالعات در مورد محل آزادسازی 33
تأثیر پپتیدهای اپیوئیدی درونزا (EOP) بر آغاز فعالیت تخمدانی بعد از زایمان 34
نالوکسان هیدروکلراید (Naloxone Hydrochloride) 35
فارماکوکینتیک دارو (Pharmacokinetics) 36
HCG یا گنادوتروپین جفتی انسان 38
کنترل مصنوعی چرخههای تولید مثلی بروش هورمونی 43
GnRH 43
استفاده از هورمونهای گناد و تروپین LH,FSH 44
استروژنها 45
پروژستاژنها 45
پروستاگلاندینها 47
کاربردهای pG 48
گاوهای سیکلیک و گاوهای انستروس 48
آنالوگهای pG 49
فصـل دوم 51
مواد و روش کار 51
فصـل سوم 53
نتایج 53
توزیع فراوانی افزایش اندازه فولیکول در گروه شاهد 54
توزیع فراوانی افزایش تعداد فولیکول در گروه تیمار 54
توزیع فراوانی افزایش اندازه فولیکول در گروه تیمار 55
مقایسه میانه افزایش تعداد فولیکول به تفکیک دو گروه مورد مطالعه 56
مقایسه میانه افزایش اندازه فولیکول به تفکیک دو گروه مورد مطالعه 57
میانگین قطر بزرگ فولیکول به تفکیک دو گروه شاهد و تیمار 58
میانگین اندازه قطر کوچک فولیکول به تفکیک دو گروه شاهد و تیمار 59
میانگین اندازه قطر بزرگ و کوچک فولیکول به تفکیک دو گروه تیمار و شاهد 60
مقایسه درصد آبستنی بین گروه های شاهد و تیمار 61
تصاویر سونوگرافی گروه شاهد 63
فصـل چهارم……………………………………………………………………….. 83
بحث و نتیجه گیری 83
منـابع و مآخـذ 93

 

 

تخمدان گوساله قبل از تولد دارای فولیکول ابتدایی است، شامل یک اووسیت در وسط و تعدادی سلولهای اپی تلیال در اطراف، این فولیکول¬های ابتدایی در اثر تقسیم میتوز افزایش می¬یابند و در لحظه تولد هر تخمدان دارای حدوداً 150000 فولیکول ابتدایی است. درست در لحظه تولد تقسیم میتوز قطع می¬شود و حیوانات در تخمدانشان تقسیم میوز این فولیکولها را در دسته¬های 8 تایی آغاز می¬کنند. مدتی تقسیم را انجام می¬دهند و بالاخره دچار Atresia می¬شوند.این فولیکول¬های ابتدایی بعد از تولد چند لایه می¬شوند، شامل یک اووسیت در وسط و سلولهای گرانولوزا در اطراف، روند رشد و آترزی تا زمان بلوغ ادامه دارد و در زمان بلوغ تعداد فولیکول¬ها به حدود 1500 عدد می¬رسد. در نزدیکی¬های بلوغ در هیپوتالاموس افزایش تولید GnRH را خواهیم داشت، یعنی سلولهای مسئول، شروع به ترشح GnRH می¬کنند. این هورمون در هیپوفیز اثر کرده و باعث ترشح LH و FSH می-شود. این روند نشان دهنده آغاز بلوغ در حیوان می¬باشد.
این هورمون¬ها وارد خون شده و روی فولیکول¬های Primary اثر کرده و رشد آنها ادامه می¬یابد. این زمانی است که این فولیکولها رسپتور FSH دریافت کرده¬اند. اگر FSH در محیط باشد که رشد این فولیکول¬ها ادامه می¬یابد، در غیر این صورت فولیکول آترزی می-شود. همانطور که ذکر شد FSH باعث رشد و بزرگتر شدن فولیکول¬ها می¬شود، در حین رشد فولیکول¬ها از سلولهای گرانولوزای آنها هورمون استروژن ترشح می¬شود، استروژن یک مهار کننده قوی ترشح FSH می¬باشد. فولیکول¬های در حال رشد علاوه بر استروژن هورمون دیگری به نام Inhibin هم ترشح می¬کنند که آ« هم مهار کننده FSH می¬باشد.
در اثر استروژن و اینه یبین ترشح FSH مهار می¬شود و در واقع فولیکول¬هاعمل خود مهاری را انجام می¬دهند. چون فولیکول¬های در حال رشد از لحاظ رشد در یک حد قرار ندارند در یک لحظه یکی از فولیکول¬ها بزرگتر از بقیه است و دارای رسپتور LH خواهد شد، در این لحظه میزان ترشح استروژن توسط فولیکول¬ها به حدی رسیده که ترشح FSH کاملاً قطع شده است، بقیه فولیکول¬ها در اثر عدم وجود FSH آترزی می¬شوند و فقط آن فولیکول بزرگ به علت وجود LH در خون و محیط تخمدان به رشد خود ادامه می¬دهد. همین مساله علت تک قلوزا بودن یا چند قلوزا بودن حیوانات می¬باشد.
معمولاً لحظه¬ای که فولیکول دارای رسپتور LH می¬شود حفره فولیکولی تشکیل شده و سلول¬های تک داخلی و تک خارجی تشکیل می¬شوند.
فولیکول LH دار میزان استروژن خود را افزایش می¬دهد. این میزان بالای استروژن در خون مغز را مجبور می¬کند تا علائم استروس را نشان بدهد. در این زمان فولیکول غالب کاملاً بزرگ شده و علائم استروس در دام مشاهده می¬شود، چون استروژن تولیدی بسیار بالاست. در هیپوفیز2 مرکز برای ترشح LH و FSH داریم.
مرکز ترشح پالسی، آرام و تونیک
این مرکز LH و FSH را بسیار آرام در خون ترشح می¬کند و یک حد ثابتی را در خون ایجاد می¬کند.

مرکز ترشح غلیانی
حیوانات از لحاظ فعالیت جنسی به چند دسته تقسیم می¬شوند:
حیوانات چند چرخه¬ای polycyclic: مثل گاو، البته انسان نیز موجودی چند چرخه¬ای می-باشد. این نوع سیکل در طول سال تکرار می¬شود و فقط در موارد آبستنی و بیماری قطع می¬شود.
1- حیوانات چند چرخه¬ای فصلی یا Seasonaly Polycyclic
مثل اسب، گوسفند، بز، شتر و گریه
2- حیوانات تک چرخه¬ای یا Mono cyclic
مثل سگ که در طول سال یک یا دو بار فحل می¬شوند.
گاو حیوانی است که در تمام طول سال فعالیت تولید مثلی دارد و فقط در اثر آبستنی یا بیماری ممکن است فعالیت جنسی آن قطع شود. طول سیکل جنسی آن 23- 19 روز می-باشد، معمولاً تلیسه¬ها سیکل¬ها کوتاه¬تری دارند (19 روزه) ولی گاوهای مسن¬تر سیکل¬های طولانی¬تری دارند. طول فحلی در گاو 15 ساعت می¬باشد و تخمک¬گذاری 12 ساعت بعد از خاتمه فحلی اتفاق می¬افتد. تخمدان¬های گاو ابعاد cm 3× 3× 2 دارند و تشکیلات روی تخمدان ابعاد آن را بسیار تحت تاثیر قرار می¬دهند. معمولاً در گاو فعالیت تخمدان راست بیشتر از فعالیت تخمدان چپ می¬باشد که راست حدود %8/51 و چپ %2/ 48 می¬باشد. تخمک¬گذاری 2 تایی در گاو 5% و 2 قلوزایی هم تقریباً 5% می¬باشد(1).
مراحل سیکل جنسی در گاو
مرحله پرواستروس
پرواستروس مرحله بلافاصله قبل از فحلی است که با افزایش فعالیت سیستم تولید مثلی مشخص می¬شود، رشد فولیکولی و پس روی جسم زرد سیکل فحلی قبلی اتفاق می¬افتد، روی تخمدان یک فولیکول در حال رشد داریم که دارای رسپتور LH است. رحم بزرگ و آندمتریوم ادماتوز می¬شود و غدد آن شروع به ترشح می¬کنند مخاط واژن پرخون شده و تعداد لایه¬های سلولی اپی تلیوم شروع به افزایش کرده و لایه¬های سطحی شاخی می-شوند. سرویکس نیز شل می¬شود. طول این مرحله حدود 3 روز است.
مرحله استروس
این مرحله زمانی است که یک فولیکول گراف روی تخمدان وجود دارد- حیوان کاملاً دام نر را قبول می¬کند. فرج متورم و دارای ترشحات لغزنده و شفاف است. سرویکس شل و رحم بسیار پر خون است و غدد رحمی کاملاً فعال هستند. مرحله پرواستروس و مرحله استروس فاز فولیکولار نامیده می¬شوند، چون در این 2 مرحله، روی تخمدان فولیکول وجود دارد. در تمام گونه¬های اهلی تخمک¬گذاری در طول این مرحله اتفاق می¬افتد البته به استثنای گاو که در آن تخمک¬گذاری 12 ساعت بعد از اتمام استروس انجام می¬شود. از طرفی تخمک¬گذاری در خرگوش، گریه و شتر بصورت القایی و فقط در اثر جفت¬گیری است. طول مرحله استروس در گاو معمولاً 24- 12 ساعت می¬باشد.
مت استروس
مرحله بعد از استروس می¬باشد. سلولهای گرانولوزای فولیکول غالب که تخمک¬گذاری نیز نموده است. سلول¬های لوتئینی را در برمی¬گیرند که این سلول¬ها مسئول تشکیل جسم زرد هستند (58- 41). در این مرحله از سیکل، ترشحات غدد رحم، سرویکس و واژن کاهش پیدا می¬کنند. سرویکس بسته است، فرج متورم نیست و نوتروفیل¬ها نیز رحم را ترک کرده-اند. طول این مرحله در گاو 5-3 روز می¬باشد.

مرحله دی استروس
دی استروس را مرحله یا فاز لوتئال یا جسم زرد می¬گویند. سرویکس منقبض و ترشحات دستگاه تناسلی کم، غلیظ و چسبنده هستند و مخاط واژن رنگ پریده می¬شود. جسم زرد در طول این مرحله کاملاً عملکردی شده و مقادیر زیادی پروژسترون تولید می¬کند (58). دوره سیکل فحلی زمانی که جسم زرد عملکردی وجود دارد به عنوان فاز یا مرحله لوتئال نامیده می¬شود و به عنوان وجه تفریق از فاز فولیکولار استعمال می¬شود. در انتهای این مرحله جسم زرد تحلیل می¬رود. طول مدت این دوره در گاو حدود 13 روز می¬باشد (35). در شکل نمای کلی سیکل دام دیده می¬شود.

تعداد صفحات

100

شابک

978-622-378-213-8

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.