کتاب بچه های کوهستان

کتاب بچه های کوهستان

99,000 تومان

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-57-3

نویسنده: آیناز منوچهری
ویراستار: سامان محمدی

 

یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچکس نبود. در یک
روستای دور افتاد های که در کوهستان قرار داشت دختری به نام نورا
زندگی م یکرد. نورا برادری به نام نویان داشت. برادرش نه سال سن
داشت و نورا یک سال از او کوچکتر بود.

آنها با وجود اینکه از شهر خیلی دور بودند؛ اما از اینکه در این
روستای بسیار زیبا و دیدنی که در دل کوهستان قرار داشت زندگی
میکردند خیلی خوشحال بودند.

.

.

.

نورا و نویان مادربزرگ خیلی مهربانی داشتند که هر شب
برایشان قصه میگفت و به آنها گفته بود که هر کسی شبها به
ستارهها نگاه و آرزو کند؛ حتما آرزویش برآورده میشود.
به همین خاطر بیشتر شبها نورا و نویان به آسمان خیره شده
و ستارههای زیبا و درخشان را نگاه میکردند……

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-57-3