کتاب برنامه ریزی تولید بلند مدت نیروگاه های chp

کتاب برنامه ریزی تولید بلند مدت نیروگاه های chp

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

برنامه­ ریزی تولید بلند­مدت نیروگاه­های chp

 

نویسنده:

مجتبی نصیری لاکه

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
مطالعات 19
فصل 2 25
معرفی سیستم‌های chp 25
برنامه‌ریزی احتمالی 27
فرمولبندی مسئله 28
تابع هدف 30
مدلسازی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری 31
مدلسازی هزینه‌ی تعمیر و نگهداری و سوخت 32
هزینه‌ی خرید و درآمد حاصل از فروش برق 33
قیود واحد CHP 35
قیود بویلر 36
قیود تانک ذخیره‌ی گرما 37
بالانس توان الکتریکی 38
بالانس گرما 39
شاخصهای احتمالی قابلیت اطمینان 39
موضوع مورد مطالعه 40
نتیجه‌گیری 46
فصل 3 47
مدلهای مبتنی بر تغییر و توسعه‌ی شبکه 47
برنامهریزی توسعه‌ی تولید 47
مدیریت سمت تقاضا 48
برنامهریزی توسعه‌ی انتقال 48
تأثیر هاب انرژی پیشنهادی بر دینامیک‌های قیمت بازار عمده‌فروشی 49
تغییرات کوتاه‌مدت قیمت 49
قیمت‌های منفی 50
ساختار بازارهای تعادل در حضور هاب انرژی پیشنهادی 52
تأثیرات افزایش نرخ نفوذ هاب انرژی پیشنهادی بر برنامهریزی دیگر نیروگاه‌ها 53
راهکارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در چنین محیط رقابتی 54
مکانیزم تشویق FIT 56
مدل سهم مشخص و گواهینامه‌ی سبز 56
حراج 57
تشویق مالی و اعتبار مالیاتی 57
برنامههای مدیریت مصرف 58
مزاياي حضور مشتریان در بازار 59
توسعه‌ی مدلهای خطی برنامه‌های پاسخگویی بار 61
الاستیسیته‌ی قیمتی تقاضا 62
مدل یکپارچه‌ی توسعه‌ی تولید و انتقال 74
تابع هدف 74
قیود 75
مدل مشارکت واحدها 77
تابع هدف 77
قیود 78
مدل یکپارچه‌ی توسعه‌ی همزمان تولید و انتقال با درنظرگیری پاسخ تقاضا 80
فصل 4 83
نتایج 83
نتایج شبیهسازی 85
سناریو 1 86
سناریو 2 86
سناریو 3 86
شبيهسازي بهینهی ريزشبكه در حالات مختلف بهرهبرداري 88
حالت اول: حالت عملکرد عادی 88
حالت دوم: حالت حضور DR شبکه 90
جمعبندی 92
فصل 5 93
نتیجهگیری 93
پیشنهادات 95
منابع 97