کتاب بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

کتاب بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

50,000 تومان

عنوان کتاب: [acf field=”book_title”]

نویسنده: [acf field=”book_author”]

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مقدمه. 9

فصـل اول. 19

کلیات.. 19

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط.. 20

گفتار اول: مفهوم لغوی شرط.. 20

گفتار دوم: ماهیت شرط در فقه. 21

گفتار سوم: ماهیت شرط در حقوق ایران. 23

گفتار چهارم: ماهیت شرط در حقوق بین الملل.. 24

مبحث دوم: مفهوم و ماهیت شرط الحاقی.. 26

گفتار اول: مفهوم لغوی شرط الحاقی.. 26

گفتار دوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق ایران. 26

گفتار سوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق بین الملل.. 27

بند اول: حقوق انگلستان. 28

بند دوم: حقوق فرانسه. 29

بند سوم: ایالات متحده آمریکا 31

بند چهارم: دستورالعمل اتحادیه اروپا 31

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل.. 33

گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق ایران. 33

بند اول: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل در قانون مدنی. 33

بند دوم: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل از ديدگاه قانون تجارت.. 34

گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق بین الملل.. 40

مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی.. 41

گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق ایران. 41

گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق بین الملل.. 43

مبحث اول: تعریف قرارداد حمل هوایی.. 44

مبحث دوم: اسناد حاکم بر حمل و نقل هوایی.. 45

گفتار اول: بارنامه هوایی.. 45

گفتار دوم: بلیط مسافر. 47

گفتار سوم: رسید لوازم شخصی.. 47

فصـل دوم. 51

شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل.. 51

مبحث اول: شرایط صحت و اعتبار شروط الحاقی در فقه و حقوق ایران. 52

گفتار اول: شرایط خاص صحت و اعتبار شروط الحاقی.. 52

بند اول: ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق. 52

بند دوم: صحت عقد سابق. 53

بند سوم: متقلبانه نبودن قصد طرفین. 54

گفتار دوم: شرایط عمومی صحت و اعتبار شروط الحاقی.. 54

بند اول: مقدور بودن شرط.. 54

بند دوم: نافع بودن شرط.. 55

بند سوم: مشروع بودن شرط.. 55

مبحث دوم: دلایل اعتبار شرط الحاقی.. 56

گفتار اول: اصل حاکميت اراده 56

گفتار دوم: موجوديت و بقای اعتباري عقد پس از انعقاد و امكان لحوق شرط بهآن. 58

گفتار سوم: عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد. 61

مبحث سوم: دلایل عدم اعتبار شرط الحاقی.. 63

گفتار اول: اتمام و زوال عقد بعد از ايجاب و قبول و عدم امكان برقراري رابطه شرطيت.. 63

گفتار دوم: مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد. 66

گفتار سوم: بطلان شروط ابتدایی.. 68

گفتار چهارم: محدودیت های آزادی اراده و قصد طرفین.. 69

مبحث چهارم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل.. 70

گفتار اول: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران. 70

بند اول: افزایش یا کاهش ثمن. 70

بند دوم: بازنگری در مسئولیت قراردادی.. 71

بند سوم: توافق بر تعيين وثيقه و يا تغيير تضمين سابق يا افزودن بر آن. 72

بند چهارم: شرط الحاقي حاوي وضع وجه التزام براي معامله سابق. 72

گفتار دوم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق بین الملل.. 73

بند اول: شروط اعطاكنندهي حق تصميمگيري يك جانبه به تأمين كننده 73

بند دوم: شروط موجد تعهدات نامتوازن. 75

بند سوم: شروط سلب كننده يا كاهش دهندهي حقوق مصرفكننده 75

بند چهارم: التزام مصرف كننده به شرطي كه از مفاد آن آگاه نبوده 76

بند پنجم: شروط سلبكننده يا محدوديتكننده مسؤوليت تأمين كننده و شروط كاهش دهنده تعهدات وي   77

مبحث پنجم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران و 78

بینالملل.. 78

گفتار اول: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران. 79

بند اول: قانون حمایت از مصرف کننده 80

بند دوم: قانون تجارت الكترونيكي. 81

بند سوم: قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو 82

گفتار دوم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق بین الملل.. 82

بند اول: کنترل قضایی. 83

بند دوم: کنترل پنهان. 83

بند سوم: کنترل آشکار 85

بند چهارم: کنترل تقنینی. 86

فصـل سوم. 87

شروط الحاقی در قرارداد حمل‌ونقل هوایی.. 87

مبحث اول: انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی.. 88

مبحث دوم: مصادیق شروط الحاقی در قرارداد حمل و نقل هوایی.. 89

گفتار اول: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات مالي.. 89

بند اول: عدم بازپرداخت قيمت بليت در موارد فورس ماژور 89

بند دوم: شرط عدم امكان استرداد اتوماتيك ماليات و هزينههاي ناروا 91

بند سوم: افزايش قيمت بلیت پس از رزرو 92

گفتار دوم: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات غيرمالي.. 92

بند اول: تعهد به تأييد مجدد رزرو 92

بند دوم: توافقات مربوط به «اشتراكگذاري كد» بدون رضايت مسافر. 93

بند سوم: عدم مسئوليت متصدي به سبب عدم رعايت جدول زماني در پرواز 94

بند چهارم: عدم مسئوليت در مورد مرگ يا بيماري.. 95

بند پنجم: ممنوعيت حمل موارد خاص و عدم مسئوليت شركت هواپيمايي در خصوص خسارت وارده به آنها 97

بند ششم: غيرقابل انتقال بودن بليت.. 98

مبحث دوم: حکم شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی.. 99

گفتار اول: بطلان شروط تحميلي.. 99

بند اول: حقوق انگلستان. 100

بند دوم: حقوق فرانسه. 102

بند سوم: حقوق ایران. 104

گفتار دوم: تعديل شروط تحميلي.. 104

نتیجه گیری.. 106

منـابع و مآخـذ. 111

الف: منابع فارسی.. 112

ب: منابع عربی.. 115

ج: مقالات و پایان نامه ها 117

د) سایر منابع. 120

منابع غیر فارسی.. 121

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.