کتاب بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاک های جنگلی شرق استان گیلان بر علیه اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری Uropathogein Escherichia coli

کتاب بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاک های جنگلی شرق استان گیلان بر علیه اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری Uropathogein Escherichia coli

40,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

کتاب بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومایسزهای جدا شده از خاک های جنگلی شرق استان گیلان بر علیه اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری Uropathogein Escherichia coli

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 7
فصل او ل ……………………………………………………………………………….. 13
کلیا ت ……………………………………………………………………………………… ۱۳
ساختمان و خصو صیات دستگاه ادراری……………………………………………………. ۱۶
عفونت ادراری از دیدگاه میکروب شنا س ی…………………………………………………. ۱7
نشانه های عفون ت های ادراری ……………………………………………………………. ۱۸
عود عفونت ادراری ………………………………………………………………………… ۱9
اپید میولوژی عفونت های ادراری ………………………………………………………….. 2۰
اتیولوژی عفونت های ادراری ……………………………………………………………… 2۱
فاکتورهای خط ر …………………………………………………………………………… 25
نشانه ها و علایم بالین ی ……………………………………………………………………. 2۶
آنتروباکتر ی اسه …………………………………………………………………………. 2۶
اشریشیاکل ی ……………………………………………………………………………….. 27
2۸ …………………………………………………………………….. UPEC سروتایپ های
روش های درمان عفونت های ادراری …………………………………………………….. 29
درمان های آنتی بیوتیکی رایج ……………………………………………………………. ۳۰
درمان عفونت های ادراری ………………………………………………………………… ۳۰
مقاومت در برابر باکتر ی ها ی گرم منف ی ………………………………………………. ۳۰
خصوص یات کلی و مورفولوژیکی اکتینو میست ه ا ………………………………………….. ۳۱
جنس استرپتومایس س …………………………………………………………………….. ۳۴
چرخه زندگی استرپتومایس س …………………………………………………………….. ۳5
نیازمندی های رشد و متابولیسم ………………………………………………………….. ۳5
زیستگاه استرپتومایسس ها و اک تینومیست ه ا ……………………………………………. ۳۶
آنتی بیوتیک های تول ید شده توسط استرپتومایسس ه ا ………………………………….. ۳7
فصل دو م ………………………………………………………………………………. 39
مروری برتحقیقات گذشت ه ………………………………………………………………… ۳9
فصل سوم ……………………………………………………………………………… 43
مواد و روش ها …………………………………………………………………………….. ۴۳
مواد و وسایل مورد ن یا ز ……………………………………………………………………. ۴۴
جداساز ی اشریشیاکلی از ادرار ……………………………………………………………. ۴۸
تست اکسیداز ……………………………………………………………………………… ۴۸
تست کاتالاز ……………………………………………………………………………….. ۴9
۴9 …………………………………………………………………….. TSI کشت در محیط
تست تولید اندو ل ………………………………………………………………………….. ۴9
۴9 …………………………………………………………………….. ) MR) تست متیل رد
۴9 ………………………………………………………………………… ) VP) وژزپروسکائر
تست مصرف سیترات ……………………………………………………………………… 5۰
5۰ ……………………………………………………………………. SIM کشت در محیط
تست اوره آز ……………………………………………………………………………….. 5۰
تست آنتی بیوگرام ………………………………………………………………………… 5۰
جداسازی استرپتومایسس ه ا ……………………………………………………………… 5۱
52 …………………………………………….. (Well diffusion) روش انتشار در چاهک
52 ………………….. SCA روش تهیه دیسک از استرپتومایسس های رشد کرده در محیط
روش کشت غوطه ور ………………………………………………………………………. 52
فصل چهارم……………………………………………………………………………. 57
نتا ی ج ………………………………………………………………………………………. 57
نتا یج مربوط به جدا سازی اشریشیاکلی از ادرار …………………………………………… 5۸
نمونه های خاک با تعداد کل نی های).. ( …………………………… 59 pH ارتباط بین میزان
از نمونه های خاک ها ی جنگل ی …………. 59 )Streptomyces( جداسازی استرپتومایسس
نتا یج حاصل از روش چاهک گذاری).. ( ……………………………………………………. ۶2
نتا یج مربوط به قطر هاله های عدم رشد)… ( ………………………………………………. ۶۴
نتا یج تست ها ……………………………………………………………………………… ۶۶
۶7 …………………………………………………………… GC/MS نتا یج حاصل از روش
فصل پنج م …………………………………………………………………………….. 73
بحث ………………………………………………………………………………………. 7۳
نتیجه گی ر ی ……………………………………………………………………………… 7۸
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………… 79
منابع فارس ی ………………………………………………………………………………. ۸۰
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………….. ۸2

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر