کتاب ایران و اتهام نقض حقوق بشر

کتاب ایران و اتهام نقض حقوق بشر

63,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول 51
مفاهیم و مبانی نظری……………………………………………………………….. ۰۵
مفهومشناسی ………………………………………………………………………… ۰۵
حقوق بشر …………………………………………………………………………. ۰۵
حقوق بشر از منظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………… ۰۵
حقوق بشر از منظر حقوقدانان و سیاستمداران ……………………………….. ۰9
حقوق بشر از منظر اسناد و قوانین بنیادین کشورها ………………………….. 6۱
نقض ………………………………………………………………………………… 6۳
نقض از منظر مفهومی …………………………………………………………. 6۳
حقوق حاکم بر نقض تعهدات …………………………………………………. 69
نقض حقوق بشر …………………………………………………………………… 6۱
مفهومشناسی نقض حقوق بشر ………………………………………………… 6۱
تعهدات بازیگران بینالمللی در قبال نقض حقوق بشر ………………………… ۶۱
۶۰ ……………………………… )UPR( بررسی دورهای و جهانی وضعیت حقوق بشر
معرفی سازوکار بررسی دورهای و جهانی وضعیت حقوق بشر …………………. ۶۰
رویهی عمل بر مبنای بررسی دورهای جهانی …………………………………. ۶6
کنوانسیونهای بینالمللی …………………………………………………………. ۶۵
کنوانسیون از منظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………… ۶۵
ایران و الحاق کنوانسیونهای حقوق بشری …………………………………… ۶۳
مبانی نظری …………………………………………………………………………. ۶9
نظریهی نسبیتگرایی فرهنگی ……………………………………………………. ۶9
نظریات مرتبط با حقوق شهروندی ………………………………………………… ۷۰
شاخصهای حقوق بشر ……………………………………………………….. ۷۱
فصل دوم 94
مبانی ردّ اتهام نقض حقوق بشر از سوی ایران ………………………………………. ۷۱
مبانی حقوقی اتهام نقض کنوانسیونهای بینالمللی ………………………………… ۷۱
مبانی حقوقی مرتبط با حقوق زنان ……………………………………………….. ۷۱
بررسی تطبیقی حقوق فردی زنان …………………………………………….. ۵6
بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زنان ………………………………………… ۳۱
بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی زنان …………………………………………. ۳۷
بررسی تطبیقی حقوق فرهنگی و معنوی زنان ………………………………… ۳۱
بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی زنان …………………………………………. ۳9
بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان …………………………………………… ۱6
بررسی تطبیقی حقوق زنان در حوزهی حقوقی و قضایی ……………………… ۱۶
مبانی حقوقی مرتبط با موضوع منع شکنجه ……………………………………….. ۱۳
منع شکنجه در نظام حقوقی ایران ……………………………………………. ۱۳
بررسی تطبیقی منع شکنجه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون …………….. 9۰
مبانی حقوقی مرتبط با حقوق اقلیتها ……………………………………………. 99
حقوق اقلیتها در نظام حقوقی ایران …………………………………………. 99
مقایسهی تطبیقی حقوق اقلیتها در نظام حقوقی ایران و بینالملل …………. ۱۶
مبانی سیاسی اتهام نقض حقوق بشر ………………………………………………… ۱۳
رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقولهی حقوق بشر در ایران …………………. ۱۳
امنیتی شدن حقوق بشر در مناسبات بینالمللی …………………………………. ۰۱۰
اسلامستیزی ………………………………………………………………………. ۰۱6
عناد غرب با ایران …………………………………………………………………. ۰۱۶
رفتار دوگانهی غرب در خصوص مقولهی حقوق بشر …………………………….. ۰۱۷
گسترش هنجارهای بشری ……………………………………………………….. ۰۱۵
فصل سوم 504
راهبردهای ردّ اتهام نقض حقوق بشر ………………………………………………. ۰۱۱
راهبردهای حقوقی …………………………………………………………………. ۰۱۱
الحاق هر چه بیشتر ایران به کنوانسیونهای حقوق بشری……………………….. ۰۱۱
موانع حقوقی پذیرش کنوانسیونهای حقوق بشری ………………………………. ۰۰۰
اختلاف در تفسیر مفاهیم حقوقی …………………………………………… ۰۰۰
وجود تعارضات و مغایرتهای حقوقی ……………………………………….. ۰۰۵
وجود برخی ابهامات و ناشناخته بودن ماهیت حقوقی قوانین ……………….. ۰۰۱
به کنوانسیونهای حقوق بشری ……………………………………. ۰6۱ » الحاق « موانع
سیاسی بودن مقولهی حقوق بشر …………………………………………………. ۰6۱
صافیهای نظارتی و نظام بوروکراتیک حاکم بر روند قانونگذاری ………………… ۰۶۱
تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران ……………………… ۰۶۷
استفاده از ظرفیتهای فقهی – حقوقی اسلام ……………………………………. ۰۶۵
استفاده از حق شرط بهمنظور الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری ……………. ۰۶۳
شکایت به دادگاههای بینالمللی و احقاق حق ……………………………………. ۰۶۱
راهبردهای سیاسی پیشنهادی ……………………………………………………… ۰۶9
برخورد هجومی در مواجه با اتهامات علیه ایران ………………………………….. ۰۶9
شرکت در مجامع بینالمللی و صدور بیانیه ………………………………………. ۰۶۱
نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنهی دولت ……………………….. ۰۷۱
فصل چهارم 591
نتیجهگیری …………………………………………………………………………. ۰۷۶
منابع و مآخذ 515
منابع فارسی ………………………………………………………………………… ۰۵۰
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………….. 156

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.