کتاب اکسیدهای فلزی و سلول های خورشیدی پروسکایتی

کتاب اکسیدهای فلزی و سلول های خورشیدی پروسکایتی

90,000 تومان

ناموجود

کتاب

اکسیدهای فلزی و سلول های خورشیدی پروسکایتی

 

 

نویسندگان:

دکتر امیر شریفی میاوقی

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
تاریخچه پروسکایت 12
ویژگیهای پروسکایتهای هیبریدی آلی-معدنی 13
مزایای پروسکایت 13
مطالعات 15
فصل 2 17
سلولهای خورشیدی 17
اهمیت انرژی خورشیدی 18
موقعیت کشور ایران از نظر دریافت انرژی خورشیدی 19
اصول و نحوه عملکرد سلولهای خورشیدی 20
نظریه نواری 21
نحوه توزیع و تغییر تراز انرژی الکترون در جسم جامد 22
رسانش الکتریکی در مدل ساختار نواری 22
آلایش نیمرساناها 24
عملکرد سلولهای خورشیدی با اتصال p-n 29
تاریخچه سلولهای خورشیدی 30
انواع مختلف سلولهای خورشیدی 33
فصل 3 37
اصول عملکرد و مشخصهیابی سلولهای خورشیدی پروسکایتی 37
ساختارهای کلی سلولهای خورشیدی پروسکایت 37
بخشهای مختلف سلول خورشیدی پروسکایتی 38
زیرلایه و اکسیدهای رسانای شفاف (TCO) 38
نیمرسانا 39
لایه جاذب پروسکایت 39
انتقال دهنده حفره (HTM) 41
الکترود مقابل 41
انواع سلولهای خورشیدی پروسکایت 42
انواع ساختارهای سلول خورشیدی پروسکایت 43
مشخصهیابی 49
اندازهگیری جریان – ولتاژ 49
ولتاژ مدار باز (VOC) 50
چالشهای سلولهای خورشیدی پروسکایتی 52
فصل 4 55
پودر ZrO2 و دستگاههای آزمایشگاهی مورد نیاز 55
ویژگیهای زیرکونیوم 55
ساختار الکترونی اکسید زیرکونیوم 56
تاریخچه اکسید زیرکونیوم 56
دستگاههای مورد استفاده در آزمایش 56
فصل 5 65
ساخت نمونه های آزمایشگاهی سلول خورشیدی پروسکایتی 65
مراحل ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی 66
تهیه خمیر ZrO2 71
منابع 122