کتاب انعطاف پذیری استراتژیک در صادرات

کتاب انعطاف پذیری استراتژیک در صادرات

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

انعطاف پذیری استراتژیک در صادرات

 

نویسنده:

دکتر بنفشه قاسمی

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 15
روش‌های یادگیری استراتژیک 15
تاریخچه‌ی یادگیری 17
تعریف یادگیری 18
یادگیری و دانش 22
سطوح یادگیری 27
یادگیری فردی 28
روش‌های یادگیری فردی 32
یادگیری گروهی و تیمی 36
نقش مدیر در فرآیند اجرای کار گروهی مشارکتی 37
یادگیری سازمانی 38
مدل‌ها و دیدگاه‌های یادگیری سازمانی 41
سطوح یادگیری سازمانی 46
سازمان یادگیرنده 47
ویژگی‌های سازمان یادگیرنده 50
فصل 3 77
عملکرد صادراتی 77
مفهوم عملکرد صادراتی 95
تعریف عملکرد صادراتی 96
عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی 98
اندازه‌گیری عملکرد صادراتی 101
استراتژی بازار- محصول 102
انتخاب بازار و عملکرد صادراتی 102
محصولات ارائه‌شده و عملکرد صادراتی 103
رقابت بر روی قیمت 104
شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی 104
توزیع 105
اجرای استراتژی 105
ویژگی‌های سازمانی 106
تعهدات صادرات 107
ویژگی‌های محیطی 108
تأثیر اندازه‌ی بنگاه بر عملکرد صادراتی بنگاه 110
تأثیر نوآوری در بنگاه بر عملکرد صادراتی بنگاه 110
تأثیر مالکیت بنگاه بر عملکرد صادراتی بنگاه 111
تأثیر هزینه‌ی نیروی کار بر عملکرد صادراتی بنگاه 112
ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی ایران 112
موانع صادرات 115
مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج 115
کسب منابع مالی از مشتریان خارجی 115
نداشتن نمایندگی فعال در خارج از کشور 116
فصل 4 119
انعطاف‌پذیری استراتژیک 119
انعطاف‌پذیری استراتژیک از دیدگاه مدیریت 122
اهمیت انعطاف‌پذیری استراتژیک 123
انعطاف‌پذیری و شرکت بین‌المللی 124
خروج از رقابت در صادرات 125
انعطاف‌پذیری استراتژیک و شبکه‌ی اجتماعی 126
گونه‌شناسی انعطاف‌پذیری استراتژیک 127
مطالعات 129
منابع 135
منابع فارسی 135
منابع غیرفارسی 141