کتاب اصول و قواعد خواندن و نوشتن زبان فارسی

کتاب اصول و قواعد خواندن و نوشتن زبان فارسی

87,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

                 فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………….صفحه
پیدایش دستور برای زبان فارسی ……………………………………………………. ۸۴
تاریخچهای از آثاری که به دستورنویسی پرداختهاند ………………………………… ۸۳
اهمیت دستورنویسی ………………………………………………………………… ۲۸
مقایسهی دستور زبان فارسی سنتی و جدید ……………………………………….. ۲۲
اختلافات دستور سنتی و جدید …………………………………………………….. ۲۳
مشابهتهای دستور سنتی و جدید …………………………………………………. ۲۱
نقد و ارزیابی درسنامههای دستور زبان فارسی …………………………………….. ۲۱
تعریف دستور………………………………………………………………………… ۲۱
ویژگیهای یک دستورنامه ………………………………………………………….. ۴۵
بیتوجهی به دستاوردهای زبانشناسی ……………………………………………… ۴۲
تأثیرپذیری از دستور زبانهای دیگر و تحمیل آن به زبان فارسی ………………….. ۴۳
عدم تمایز بین زبان و نمودهای گفتاری و نوشتاری آن …………………………….. ۴3
نگرش تجویزی به زبان و غفلت از دستور به عنوان توصیف زبان …………………… ۴۱
کاستی در ارائهی تعریفها ………………………………………………………….. ۳۵
تعریف نادرست …………………………………………………………………….. ۳۵
ناقص بودن تعریف …………………………………………………………………. ۳۸
سلبی بودن تعریف …………………………………………………………………. ۳۲
اشاره به نشانه، به جای ارائهی تعریف ……………………………………………… ۳۴
قاعدهی زبانی نادرست ………………………………………………………………. ۳۴
بیتوجهی به اصل بهینگی و کمینگی در تدوین دستور …………………………….. ۳۳
الگوی زبانی ………………………………….. ۳2 » یک « در مواجهه با » دوگانه « برخورد
حشو در قاعدههای زبانی ……………………………………………………………. ۳3
مقولهبندیهایی افراطی در دستور ………………………………………………….. ۳3
بیتوجهی به بنیان مقولهبندی ………………………………………………………. ۳۱
نادیده گرفتن برخی از مفاهیم در دستور ……………………………………………. ۳۱
در همآمیختن گونههای مختلف زبانی ………………………………………………. 1۸
مثالها و شواهد نادرست ……………………………………………………………. 1۲
امکان نقض قواعد زبانی ……………………………………………………………… 1۳
مسائل بیپاسخ در دستورنامهها …………………………………………………….. 11
عدم شفافیت اصطلاحات تخصّصی حوزهی دستور …………………………………… 12
ساماندهی غیر موجه مطالب درسنامهها ……………………………………………. 1۱
تحلیل محتوایی منابع آموزشی زبان فارسی …………………………………………. 2۸
روش فونیکس ………………………………………………………………………. 2۴
روش مریل ………………………………………………………………………….. 21
روش بَرِت …………………………………………………………………………… 23
روش گرایس ………………………………………………………………………. 3۵
تحلیل محتوایی منابع آموزشی بر پایهی انگارهی نیل اندرسون …………………….. 3۳
فعالسازی دانش پیشین …………………………………………………………… 3۳
گسترش گنجینههای واژهها ………………………………………………………… 32
آموزش درک ………………………………………………………………………. 33
افزایش سرعت خواندن …………………………………………………………….. 3۱
تایید راهبردها ……………………………………………………………………… ۱۵
ارزیابی پیشرفت ……………………………………………………………………. ۱۸
بررسی تطبیقی دیدگاهها، رویکردها و روشهای برنامهی درسی زبانآموزی و ارائهی
الگویی برای برنامهریزی درسی آموزش زبان فارسی ………………………………… ۱۴
دیدگاهها، رویکردها و روشهای برنامهی زبانآموزی و مقایسهی آن با یکدیگر …….. ۱۳
عناصر و مؤلفههای تشکیلدهندهی برنامهی درسی زبانآموزی در دورهی ابتدایی در
کشورهای مختلف ……………………………………………………………………. ۱2
تفاوتها و شباهتهای برنامههای درسی زبانآموزی در کشورهای مختلف ……….. ۸۵۸
رویکردها و روشهای حاکم بر برنامهی درسی زبانآموزی کشورهای مختلف ……… ۸۵۳
ویژگیهای الگوی مناسب برنامهریزی آموزش زبان فارسی ………………………… ۸۵۱
کارکرد حروف اضافه در زبان فارسی گفتاری معاصر ……………………………….. ۸۸۸
مقدمه و پیشینه ………………………………………………………………….. ۸۸۸
حروف اضافه ………………………………………………………………………. ۸۸۲
حروف اضافه در فارسی گفتاری )عامیانه( ………………………………………… ۸۸۴
بررسی وجوه تاثیر فضای مجازی بر زبان و ادبیات فارسی معاصر ………………….. ۸۲1
تاثیر فضای مجازی بر قواعد نوشتار ………………………………………………. ۸۲2
تاثیر فضای مجازی بر شعر معاصر فارسی ………………………………………… ۸۲۱
تاثیر فضای مجازی بر نثر فارسی …………………………………………………. ۸۴۸
تاثیر فضای مجازی بر نقد ادبی آثار معاصر ……………………………………….. ۸۴۲
عمق خط فارسی …………………………………………………………………… ۸۴۴
حرف و نگاره ……………………………………………………………………….. ۸۴1
طبقهبندی نگارههای زیروزبری در نظام نوشتاری زبان فارسی …………………….. ۸۴3
ارتباط نگاره و واج ………………………………………………………………….. ۸۳۲
عمق خط …………………………………………………………………………… ۸۳۴
ساخت اضافه در زبان فارسی ……………………………………………………….. ۸1۵
مطالعات زبانشناسی ……………………………………………………………….. ۸1۲
مطالعات رایانهای …………………………………………………………………… ۸1۴
مطالعات قاعده- محور ……………………………………………………………. ۸1۴
پژوهشهای داده- محور ………………………………………………………….. ۸1۳
بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی …………………………… ۸11
واژواجشناسی ……………………………………………………………………… ۸13
ارتباط قواعد واژواجی با خط ……………………………………………………… ۸13
بررسی قواعد واژواجی زبان فارسی ……………………………………………….. ۸1۱
نتیجهگیری ……………………………………………………………………….. ۸۱۸
ماهیتِ الف و نگارشِ آن در عربی و فارسی ………………………………………… ۸۱۲
مقایسه و بحث ……………………………………………………………………. ۸۱۱
نتیجه ……………………………………………………………………………… ۸۱۱
در زبان فارسی و دشواریهای ترجمهی آن به عربی …………………… ۲۵۵ » ی« انواع
و معادل عربی آنها …………………………………………………… ۲۵۸ » ی« انواع
تحلیل اشکالات نوشتاری دانشآموزان ایرانی غیر فارسی زبان …………………….. ۲۸1
مهارت نوشتاری …………………………………………………………………….. ۲۸۱
خطا و اشتباه ……………………………………………………………………….. ۲۸۱
تحلیل خطا …………………………………………………………………………. ۲۲۵
منابع و مآخذ 222
منابع فارسی ………………………………………………………………………… ۲۲۴
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………….. ۲۳۸

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.