کتاب اصول طراحی فضاهای شهری

کتاب اصول طراحی فضاهای شهری

77,000 تومان

ناموجود

کتاب:

اصول ‏طراحی ‏فضاهای ‏شهری

 

نویسندگان:

دکتر ‏ابوذر ‏شهپری ‏مهندس ‏سعید ‏پورزادی

 

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 15

تحلیل شهری (طراحی شهری) 16

تعریف طراحی شهری.. 16

هدف طراحی شهری.. 18

آشنایی با برخی تخصص هاو مفاهیم و اصطلاحات رایج شهری.. 20

تعریف شهر. 20

برنامه ريزي شهري.. 20

شهرسازی.. 21

مدیریت شهری.. 21

طرح ريزي شهري.. 21

سيما و منظر شهر. 22

طراحي شهري.. 22

طرح هادي طرح. 23

طرح هادي شهري.. 23

طرح شهرهاي جديد. 23

طرح شهرك‌هاي مسكوني.. 24

طرح هادي روستا 24

طرح هادی شهری.. 24

تعریف طرح هادی شهری.. 24

نحوه تهيه طرحهاي هادي.. 31

فرايند بررسي و تصویب طرح هاي هادي.. 32

محتوا طرح هادی شهر. 35

اهداف طرح هادی شهری.. 36

مراحل تصویب طرح هادی شهری.. 37

طرح جامع شهري.. 37

طرح تفصيلي.. 38

منطقه بندي.. 40

كاربري زمين.. 40

سرانه هاي شهري.. 41

‌راهبرد تغيير پذيري فرم. 45

‌نظريه تغيير پذيري.. 46

‌مشكلات طراحي و توانمندي‌ها 47

طراحی شهری در ایران. 51

طراحی کل مجموعه شهر. 52

قوانین ساخت و ساز شهری.. 55

نحوه ی استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه ی سکونت.. 55

ضوابط زیر بنایی املاک.. 60

قوانین ساخت و ساز شهری ضوابط زیر بنایی املاک.. 62

قوانین ساخت و ساز شهری.. 63

طرح تفصیلی جدید. 64

طرح آماده سازی.. 65

ضوابط و قواعد طراحی شهری؛ چرایی و چگونگی.. 66

اصول طراحی شهری.. 69

تاریخچه طراحی شهری.. 77

شهر در تمدن‌های اولیه. 78

شهر در تمدن یونان. 78

شهر در تمدن روم. 80

شهر در قرون وسطی.. 81

شهر در رنسانس… 82

شهر در دوران انقلاب صنعتی.. 83

شهر پس از جنگ جهانی دوم. 84

شهر در دوران پیش از اسلام در ایران. 85

شهر در دوران اسلامی در ایران. 86

شهر در دوران معاصر ایران. 88

فصـل دوم. 95

انواع طرح های توسعه (شهری و منطقه ای) در نظام برنامه ریزی ایران. 96

طرح جامع سرزمین.. 96

طرح کالبدی ملی و منطقه ای.. 96

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای.. 96

طرح مجموعه شهری.. 97

طرح سازماندهی فضا و سکونتگاه های روستائی.. 97

طرح جامع شهر. 97

طرح تفصیلی شهر. 97

طرح هادی شهر. 98

طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافتها 98

طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها 98

طرح هادی روستا 98

طرح شهرهای جدید. 99

طرح شهرک های مسکونی.. 99

طرح سایر شهرک ها 99

شهرهای جدید. 105

تعاریف.. 107

دلایل ایجاد شهرهای جدید. 108

اهداف عمده شهرهای جدید. 109

مسائل شهرهای جدید. 111

شهرهای جدید تهران. 112

الگوی شهرهای جدید در ایران. 116

ویژگی های شهرهای جدید. 121

شهرها در جست‌و‌جوی مفهومی نو. 122

تعریف شهر جدید. 124

روند شهر های جدید. 125

مفاهیم نوشهرها از آغاز تا امروز 126

قانون ایجاد شهرهای جدید. 126

فصل اول- تعاریف، کلیات، ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهر جدید. 131

بخش اول- تعاریف.. 131

فصل دوم- ضوابط و مقررات مربوط به شرکت مادر و شرکتهای تابعه. 138

فصل سوم- ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیردولتی.. 138

شهر هوشمند چیست.. 141

اسمارت گرید شبکه هوشمند smart grid. 141

تاریخچه شهر هوشمند. 142

تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. 143

اینترنت اشیا صنعتی.. 143

شهر هوشمند smart city. 144

اهداف شهر هوشمند. 145

ابعاد شهر هوشمند. 147

شهر هوشمند چه مفاهیم مرتبطی دارد؟ 148

شهر هوشمند چگونه کار می‌کند؟ 151

اجزای شهر هوشمند چیست؟ 152

امکانات خانه هوشمند. 154

مثال‌هایی از شهرهای هوشمند. 155

کاربرد اینترنت اشیا در کشاورزی.. 158

فصـل سوم. 161

الگوها نظریه ها و مدل های توسعه شهری.. 162

الگوهای شهری.. 162

مدل های جدید در مورد الگوهای شهری.. 167

عوامل موثر بر پراکندگی شهری.. 168

رشد هوشمند شهری.. 169

شهر اکولوژیک.. 170

اکولوژی و اصطلاح شهر اکولوژیک.. 170

مفهوم شهر اکولوژیک.. 171

اساس نگرش اکولوژیک شهرها 172

هدف شهر اکولوژیک.. 172

تعاریف شهر اکولوژیک.. 173

ابعاد دهگانه شهر اکولوژیک.. 173

ویژگی‌های شهر اکولوژیک.. 174

راهبردهای شهر اکولوژیک.. 174

شهرهای اکولوژیک.. 175

تهیه الگوهای توسعه شهری.. 177

فصـل چهارم. 183

مبانی فلسفی زیبایی‌شناسی.. 185

معیارهای زیبایی.. 187

عوامل ادراک زیبایی.. 189

مظاهر زیبایی شهری.. 192

1-نمای عمومی‌ (Panorama) 192

2-فضای محصور یا میدان‌ (Enclosure) 194

3-خیابان. 197

4-اثاثه‌ی شهری‌ (Furniture) 200

ضوابط مکان یابی مبلمان شهری.. 202

مبلمان شهری.. 203

معماری منظر ایران. 205

مکان یابی مناسب برای مبلمان شهری.. 208

خلاقیت، نوآوری و توسعه شهری دانش بنیان. 209

ایده‌های نمونه و خلاق برای پایداری شهر. 213

منـابع و مآخـذ. 217

منابع فارسی.. 218

منابع غیر فارسی.. 219