کتاب ارزیابی کارائی شعب بانکها با استفاده از روش پوششی دادههای شبکهای

کتاب ارزیابی کارائی شعب بانکها با استفاده از روش پوششی دادههای شبکهای

60,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول 11
مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۶۶
فصل دوم 11
بررسی ادبیات نظری و پیشینه مطالعه ……………………………………………… ۶3
ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۶9
مفهوم کارایی ………………………………………………………………………… ۶8
انواع کارایی ………………………………………………………………………… 6۱
روشهای پارامتری ………………………………………………………………….. 66
روشهای ناپارامتری …………………………………………………………………. 66
مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها…………………………………………… 6۰
6۰ …………………………………………………………………………. CCR مدل
6۰ ………………………………………………………………….. CCR مدل نسبت
63 …………………………………………………………………………. BCC مدل
63 ………………………………………………………………….. BCC مدل نسبت
رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها …………………………………………………. 63
مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………… 69
ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن …………………………………………………. ۵۱
دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن …………………………………….. ۵۶
کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن ………………………………………………… ۵۵
محدودیت های مدل ارزیابی عملکرد متوزان ……………………………………… ۵۰
پیشینه مطالعه ………………………………………………………………………. ۵9
فصل سوم 94
روش مطالعه …………………………………………………………………………. ۰8
شیوه رتبه بندی شعب ………………………………………………………………. ۳۰
جامعه آماری و روش نمونهگیری ……………………………………………………. ۳۳
اعتبار ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( ………………………………………………… ۳3
فصل چهارم 94
تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………. ۳8
کارایی شعب بر اساس مدل ………………………………………………………….. ۱۱
کارایی شعب از منظر آموزش ………………………………………………………. ۱۱
سنجش کارایی براساس گروه هدف )مرجع( ……………………………………….. ۱۱
کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی ………………………………………….. 3۱
سنجش کارایی براساس گروه هدف )مرجع( ……………………………………….. 3۱
کارایی شعب از منظر مشتریان ……………………………………………………. 38
سنجش کارایی براساس گروه هدف )مرجع( ………………………………………. 9۳
کارایی شعب از منظر مالی ………………………………………………………… 98
سنجش کارایی براساس گروه هدف )مرجع( ………………………………………. 8۳
کارایی شعب )کلی(………………………………………………………………… 88
سنجش کارایی براساس گروه هدف )مرجع( ……………………………………… ۶۱۱
فصل پنجم 111
نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………….. ۶۶۶
منابع و مآخذ 119
منابع فارسی ………………………………………………………………………. ۶۶۳
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………….. ۶۶9
پیوست 121

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر