کتاب آموزش فوتبال

کتاب آموزش فوتبال

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان                                       صفحه
سخنی از نویسنده                             7
مقدمه                                         11
فوتبالیست                                    17
ضربه با روی پا                             22
ضربه با نوک پا                             24
پاس (ارسال توپ)                          25
پیستون راست                               28
افساید چیست؟                               33
نکته ای ظریف در مورد فوتبال          35
رسیدن به محوطه جریمه حریف         36
زدن کرنر                                  37
تفکر در بازی چیست؟                     40
رابطه فوتبال با هوش                      44
ارسال های انواع ارسالیا سانتر کردن   49
ارسال توپ توسط دروازه بان            49
پاس عمقی                                 52
پاس عرضی                               56
ارسال کرنر                               59
گل مستقیم با ضربه کرنر                60
پرتاب اوت دستی                         61