کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

100,000 تومان

ناموجود

کتاب

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

  

تالیف:

دکتر فرحناز سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

 

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
آزمایش 25
قالب گزارش كار آزمايشگاه شیمی‌فیزیک 25
آزمایش 1 27
بررسی ویسکوزیته مایعات 27
آزمایش 2 37
قانون بویل 37
آزمايش 3 47
تعيين فشار بخار و آنتالپي تبخير آب 47
آزمایش 4 54
تعیین ثابت گازها 54
آزمایش 5 60
تابعیت حلالیت از درجه حرارت 60
آزمایش 6 65
تعیین وزن مولکولی به روش تقطیر جسم با بخارآب 65
آزمایش 7 70
اندازه‌گیری گرمای واکنش‌های یونی (ترموشیمی) 70
آزمایش 8 74
تعيين ثابت هيدروليزهيدروكلريد آ نيلين به‌وسیله محلول اندازه‌گیری PH 74
آزمایش 9 77
پیش‌بینی ترمودینامیکی انحلال نفتالین در بنزین 77
آزمایش 10 83
تعیین ثابت تعادل برای تشکیل یون تری یدید (I3) به روش اسپکتروسکپی 83
آزمايش 11 92
تعيين مقادير ، و از طريق اندازه‌گیری در یک‌فاصله حرارتي 92
آزمایش 12 100
بررسی ثابت دیسوسیاسیون ترمودینامیکی به روش اسپکتروسکوپی جذبی 100
آزمایش 13 108
کشش سطحی مایعات 108
آزمایش 14 121
ضریب اتمیسیته 121
آزمايش 15 128
تعيين وزن مولكولي به كمك كاهش نقطه انجماد 128
آزمایش 16 138
اندازه‌گیری قابلیت چسبندگی مایع در دماهای مختلف و تعیین انرژی 138
آزمایشات تکمیلی 142
آزمایش 1 142
اندازه‌گیری ويسكوزيته مايعات و مطالعه اثر دما بر آن 142
آزمایش 3 149
اندازه‌گیری فشار بخار يك مايع خالص و تعيين مولي استاندارد تبخير آن (تعادل‌های غیریکنواخت) 149
آزمایش 5 156
بررسی اثر دما بر ثابت تعادل 156
آزمایش 7 162
گرمای انحلال و خنثی شدن اسیدها و بازها (گرماشیمی) 162
آزمایش 9 166
پيش بيني ترموديناميكي انحلال نفتالين در بنزن 166