کتاب کاربرد اکسل در حسابداری

کتاب کاربرد اکسل در حسابداری

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
فصل اول ………………………………………………………………………………. 69
کار با توابع و فرمول نویسی در اکسل ……………………………………………………. 00
اجرای Excel ……………………………………………………………………………. 00
نام سلول ………………………………………………………………………………… 0۱
جهت کاربرگ …………………………………………………………………………… 01
نام کاربرگ ……………………………………………………………………………… 51
حرکت در کاربرگ ………………………………………………………………………. 55
امنیت کاربرگ ) رمز گذاری در اکسل ( ………………………………………………… 55
رمز گذاری یک کاربرگ ………………………………………………………………… 5۱
تغییر اندازه سلولهای کاربرگ …………………………………………………………. 58
کپی کردن فرمول ………………………………………………………………………. 35
نحوه استفاده از توابع ……………………………………………………………………. 30
توابع رایج ……………………………………………………………………………….. 38
نامگذاری مجموعه ای از تابع …………………………………………………………… 31
نحوه استفاده از توابع شرطی ……………………………………………………………. 31
خطایابی در فرمول نویسی ……………………………………………………………… 31
استفاده از solver ………………………………………………………………………. 01
نحوه استفاده از ابزار Solver در اکسل …………………………………………………. 05
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 96
مدیریت فایل و work sheet …………………………………………………………… 03
بازیابی فایل های آسیب دیده در اکسل ……………………………………………….. 03
نحوه بازیابی شیت در اکسل ……………………………………………………………. 03
برگرداندن اطلاعات پاک شده در اکسل ………………………………………………… 00
نحوه بازیابی شیت در اکسل ……………………………………………………………. 0۱
بازیابی ماکروهای فایل اکسل خراب شده ………………………………………………. 0۱
بازیابی چارت ها و نمودارهای فایل اکسل خراب شده ………………………………….. 01
ذخیره خودکار یک فایل کپی بکاپ اکسل ……………………………………………… 01
نحوه ایجاد فایل ریکاوری از فایل اکسل ………………………………………………… ۱1
برگرداندن فایل اکسل ذخیره نشده …………………………………………………….. ۱0
دریافت اطلاعات از اینترنت …………………………………………………………….. ۱5
استفاده از ماکرو ………………………………………………………………………… ۱3
آشنایی با VBA و ماکروها ………………………………………………………………. ۱3
مرتب و فیلتر کردن اطلاعات در اکسل ……………………………………………….. 033
کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل ……………………………………………………. 000
شماره تابع …………………………………………………………………………….. 000
کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل …………………………………………………….. 00۱
مشخص کردن زمان محاسبه ی فرمول ………………………………………………. 008
مرتب کردن دادهها …………………………………………………………………….. 0۱0
مرتب سازی ستونی ……………………………………………………………………. 0۱0
Consolidate در اکسل ……………………………………………………………… 0۱1
معرفی ابزار Consolidate در اکسل …………………………………………………. 0۱1
کار با ابزار Consolidate در اکسل …………………………………………………… 080
فصل سوم ………………………………………………………………………….. 689
سناریو در اکسل ……………………………………………………………………….. 080
معرفی Scenario Manager در اکسل ………………………………………………. 080
ابزار Scenario Manager در اکسل ………………………………………………….. 08۱
فصل چهارم …………………………………………………………………………. 656
آشنایی با Pivot Table ……………………………………………………………….. 010
استفاده از Pivot Table ……………………………………………………………… 010
کار با دادههای Pivot Table …………………………………………………………. 015
آشنایی با Slicer ……………………………………………………………………… 500
فصل پنجم ………………………………………………………………………….. 666
آشنایی با نمودارها در اکسل …………………………………………………………… 503
ایجاد نمودارها …………………………………………………………………………. 503
تغییر نوع و عناوین نمودار …………………………………………………………….. 503
فصل ششم …………………………………………………………………………. 667
توابع مالی ……………………………………………………………………………… 55۱
تابع Pmt ……………………………………………………………………………… 55۱
تابع PPMT ………………………………………………………………………… 530
تابع NPV ……………………………………………………………………………… 530
تابع DB ……………………………………………………………………………….. 53۱
تابع DDB …………………………………………………………………………….. 531
تابع SLN ……………………………………………………………………………… 500
تابع SYD ……………………………………………………………………………… 505
تابع PV ………………………………………………………………………………. 503
تابع FV ………………………………………………………………………………… 50۱
فصل هفتم …………………………………………………………………………. 645
توابع آماری …………………………………………………………………………….. 501
مفاهیم آماری …………………………………………………………………………. 501
تعریف علم آمار ……………………………………………………………………….. 501
تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………… 501
تعریف متغیر ………………………………………………………………………….. 501
نحوه محاسبه ضریب همبستگی، کواریانس و رگرسیون خطی ……………………….. 500
فصل هشتم ………………………………………………………………………… 697
آشنایی با حقوق و دستمزد ……………………………………………………………. 50۱
پیاده سازی سیستم حقوق ……………………………………………………………. 50۱
فصل نهم ……………………………………………………………………………. 676
توابع منطقی و متنی …………………………………………………………………… 5۱0
تابع AND …………………………………………………………………………….. 5۱0
تابع OR ……………………………………………………………………………….. 5۱5
تابع IF ………………………………………………………………………………… 5۱3
تابع Lower …………………………………………………………………………… 5۱0
تابع UPPER ………………………………………………………………………….. 5۱0
تابع TRIM …………………………………………………………………………….. 5۱۱
تابع SEARCH …………………………………………………………………………. 5۱۱
تابع EXACT ………………………………………………………………………….. 5۱۱
تابع SUBSTITUTE …………………………………………………………………… 5۱8
تابع REPLACE ……………………………………………………………………….. 5۱8
تابع MID ……………………………………………………………………………… 5۱1
تابع LEFT …………………………………………………………………………….. 581
تابع RIGHT …………………………………………………………………………… 581
تابع DOLLAR ………………………………………………………………………… 580
تابع FIND …………………………………………………………………………….. 580
تابع TEXT …………………………………………………………………………….. 585
تابع CLEAN ………………………………………………………………………….. 583
تابع Rept …………………………………………………………………………….. 583
فصل دهم ………………………………………………………………………….. 689
توابع تاریخ و زمان ……………………………………………………………………… 580
تابع. DATE …………………………………………………………………………… 580
توابع جستجو و ارجاع …………………………………………………………………. 510
فصل یازدهم ……………………………………………………………………….. 606
توابع ریاضی ……………………………………………………………………………. 315
فصل دوازدهم ……………………………………………………………………… 663
داشبورد مدیریتی ……………………………………………………………………….. 35۱
تفاوت داشبورد با گزارش چیست؟ …………………………………………………….. 35۱
چگونه داشبورد مدیریتی در اکسل طراحی کنیم؟ ……………………………………. 358
یک داشبورد مدیریتی خوب باید چگونه باشد؟ ………………………………………. 351
جداول مرجع در داشبورد مدیریتی …………………………………………………… 330
پیوت تیبل (pivot table) در داشبورد مدیریتی ……………………………………… 33۱
داشبورد مدیریتی ……………………………………………………………………… 33۱
اصول طراحی داشبورد مدیریتی ………………………………………………………. 303
واژه های نرم افزار اکسل ………………………………………………………………. 305
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………. 698
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 308
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 358