کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال (ارتباط کسب مهارتهای فنی و حرفه ای با ایجاد اشتغال در بازار کار)

کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال (ارتباط کسب مهارتهای فنی و حرفه ای با ایجاد اشتغال در بازار کار)

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………. 06
فصل اول ……………………………………………………………………………… 08
مهارت ……………………………………………………………………………………. 03
سیستم آموزش فنی و حرفه ای ………………………………………………………… 80
تاریخچه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ایران ……………………………………… 86
اهم ویژگی های آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای ………………………………….. 84
نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق تولید ملی و اشتغال ………………………. 84
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سایر کشورها ……………………………………… 83
آلمان ………………………………………………………………………………………… 83
سوئد ………………………………………………………………………………………… 81
نظام آموزش فنی و تکمیلی استرالیا )تیف( …………………………………………………. 81
چالش های فرا راه آموزش های مهارتی در سیستم فنی و حرفه ای …………………… 83
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 10
اشتغال و کار …………………………………………………………………………….. 60
کار واشتغال تولید از نگاه قرآن …………………………………………………………. 60
اشتغال و توسعه اقتصادی در ارتباط با آموزش فنی و حرفه ای ………………………… 68
بیکاری ………………………………………………………………………………….. 66
آموزش های فنی و حرفه ای و نیاز بازار کار ……………………………………………. 62
نظام سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب ………………….. 63
پیامدهای بیکاری ……………………………………………………………………….. 41
رابطه کسب مهارتها با اشتغال ………………………………………………………… 48
رابطه خلاقیت و کارآفرینی با اشتغال …………………………………………………… 46
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 98
روش شناسی …………………………………………………………………………….. 43
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………. 43
روش اجرا ……………………………………………………………………………….. 01
ابزارهای اندازه گیری و روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری ………………………….. 01
متغیرها …………………………………………………………………………………. 00
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………… 08
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 31
تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 06
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………. 06
جنسیت ……………………………………………………………………………………… 06
سن ………………………………………………………………………………………….. 04
میزان تحصیلات …………………………………………………………………………….. 00
توزیع فراوانی انواع مهارتهای آموزش دیده شده در مرکز فنی و حرفه ای ………………… 03
آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………………… 01
آمار استنباطی ………………………………………………………………………….. 03
آزمون میانگین یک جامعه آماری …………………………………………………………… 03
فرض نرمال بودن داده ها ……………………………………………………………………. 38
بررسی فرضیات ……………………………………………………………………………… 36
بررسی فرضیات فرعی ………………………………………………………………………. 34
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 18
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 33
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 73
منابع …………………………………………………………………………………….. 10
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 10
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 79