کتاب مفاهیم طراحی سلولی و بهینه سازی آن در مخابرات سیار

کتاب مفاهیم طراحی سلولی و بهینه سازی آن در مخابرات سیار

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
پیشگفتار ………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول – مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی و طراحی سلولی …………….. 61
3 3 مقدمه – ………………………………………………………………………………. 37
فصل دوم تعاریف پایه و اولیه در مخابرات سیار – ………………………………… 68
3 6 امواج رادیویی – ………………………………………………………………………. 33
3 3 6 انتشار امواج رادیویی – – ……………………………………………………………. 64
6 6 اتلاف در مسیر آزاد) – Free-space Loss ) …………………………………………. 63
1 6 پلاریزاسیون – ……………………………………………………………………….. 66
4 6 پدیده های انتشار امواج – …………………………………………………………… 61
3 4 6 ت عیف – – ……………………………………………………………………………… 61
6 4 6 ت عیف بر اثر بدن انسان – – ……………………………………………………………. 61
1 4 6 ت عیف بر اثرقرار گرفتن موبایل در ماشین یا داخل ساختمان – – ………………… 64
4 4 6 بازتاب – – ………………………………………………………………………………. 64
7 4 6 پراش – – ……………………………………………………………………………….. 67
3 4 6 پراکندگی – – …………………………………………………………………………… 67
1 4 6 چند مسیرگی – – ……………………………………………………………………….. 63
8 4 6 محو شدگی / تارکنندگی – – ……………………………………………………………. 61
3 4 6 تداخل – – ………………………………………………………………………………. 68
7 6 مدل های انتشار امواج – …………………………………………………………….. 63
3 7 6 مدل انتشار دو اشعه )انعکاس از زمین صاف( – – ………………………………………. 13
6 7 6 مدل اوکومورا هاتا – – – ………………………………………………………………… 16
1 7 6 مدل – – Cost-231 Hata ……………………………………………………………. 14
4 7 6 مدل ساده شدهی – – Cost 231-Walfish-Ikegami برای ماکروسلهای کوچک ….. 14
7 7 6 مدل السبوک و پارسونس – – …………………………………………………………… 17
3 7 6 مدل لی – – ……………………………………………………………………………… 17
1 7 6 مدل بِرگ – – …………………………………………………………………………… 17
3 6 روشهای شبیهسازی انتشار امواج – ………………………………………………….. 11
3 3 6 یک روش انتشار ردیابی پرتو میکروسلی و ارزیابی محاسبات باند باریک و باند پهن – – .. 11
6 3 6 یک الگوریتم ردیابی پرتو برای مدل کردن انتشار میکروسلی و داخلی – – …………….. 18
1 3 6 روش انتشار پارالل ردیابی پرتوی سه بعدی برای محاسبهی انتشار امواج رادیویی – – …. 18
4 3 6 روش شبیهسازی انتشار امهواج شهری – – USPS ………………………………….. 13
3 4 3 6 انتشار امواج در – – – USPS …………………………………………………………… 13
6 4 3 6 ورودیها و خروجیهای نرم افزار – – – USPS ………………………………………… 44
1 4 3 6 مراحل شبیه سازی در نرم افزار – – – USPS …………………………………………. 43
4 4 3 6 نمونهی شبیهسازی شدهی ایدهآل – – – ………………………………………………. 41
7 4 3 6 کاربردهای نرمافزار – – – USPS ………………………………………………………. 47
فصل سوم طراحی سلولی در سیستم های مخابراتی – …………………………. 00
3 1 طراحی سلولی در سیستم های مخابراتی – ………………………………………….. 41
6 1 مفهوم طراحی سلولی – ……………………………………………………………… 74
1 1 اهداف طراحی سلولی – ……………………………………………………………… 73
4 1 ورودی ها و خروجی ها ی طراحی سلولی – ………………………………………… 76
7 1 نکات قابل توجه در طراحی سلولی – ……………………………………………….. 76
3 1 مراحل در فرایند طراحی سلولی – …………………………………………………… 71
1 1 آشنایی با مفاهیم مهم در طراحی سلولی – …………………………………………. 77
3 1 1 مفهوم توان سیگنال مورد نیاز – – ……………………………………………………… 77
6 1 1 مفهوم طراحی سطح – – ………………………………………………………………… 73
1 1 1 بودجه توان – – ………………………………………………………………………… 73
8 1 انواع کانال های رادیویی در مخابرات سیار – …………………………………………….. 78
3 1 کنترل – توان …………………………………………………………………………….. 73
34 1 پارامترها در موبایل – …………………………………………………………………… 34
33 1 مفهوم پرش فرکانسی و دلایل به کارگیری آن – ………………………………………. 33
36 1 دایورسیتی و انواع آن – ………………………………………………………………… 36
31 1 مشکلات شبکه وبهینه سازی آن – …………………………………………………….. 31
فصل چهارم بررسی الگوریتم های تکاملی و شناخت آنها – …………………….. 06
3 4 الگوریتم های تکاملی – ………………………………………………………………. 13
3 3 4 الگوریتم بهینهسازی گروهی ذرات – – (PSO) ……………………………………… 11
3 3 3 4 پارامترهای – – – PSO ………………………………………………………………… 17
6 3 3 4 فلوچارت الگوریتم – – – PSO ………………………………………………………….. 13
1 3 3 4 توپولوژیها – – – ………………………………………………………………………… 13
4 3 3 4 مزایای الگورتیم – – – PSO……………………………………………………………. 18
7 3 3 4 کاربردهای الگورتیم – – – PSO ……………………………………………………….. 18
3 3 3 4 مطالعه بهینه سازی تخصیم توان به منظور حذف تداخل با کمک الگوریتم – – – PSO 18
6 4 الگوریتم ژنتیک – ……………………………………………………………………. 81
3 6 4 تابع هدف و تابع برازندگی – – ………………………………………………………….. 84
1 4 الگوریتم کلونی مورچهها – (ACO) …………………………………………………. 87
4 4 الگوریتم تکامل تفاضلی – ……………………………………………………………. 83
7 4 الگوریتم استراتژی تکاملی – ………………………………………………………… 81
فصل پنجم بهینه سازی طراحی سلولی با الگوریتم – PSO ……………………. 88
3 7 روش پیشنههادی برای طراحی سلولی و نتهایج – ……………………………………. 83
6 7 مکان یابی ایستگاه های پایه – ………………………………………………………. 34
1 7 الزامات – ضروری برای مکان یابی ایستگاه های پایه …………………………………….. 33
4 7 ناحیه مورد بررسی – …………………………………………………………………….. 36
7 7 نحوه – ی چیدمان ایستگاه های فرستنده گیرنده در اپراتورهای همهراه اول و دوم در منطقهه
آزادشهر ……………………………………………………………………………………… 37
3 7 چیدمان پیشنهادی با استفاده از نرمافزار – USPS ……………………………………… 33
1 7 تخصیم – توان بهینه ی ایستگاه های پایه …………………………………………. 38
8 7 طراحی سلولی در سیستم های – WCDMA ………………………………………… 33
3 7 ظرفیت در سیستمهای – CDMA …………………………………………………….. 344
34 7 نقاط کور – ……………………………………………………………………………. 343
33 7 تداخل در سیستم های – WCDMA …………………………………………………. 343
36 7 استفاده از نرم افزار – USPS در طراحی سلولی ………………………………….. 346
31 7 الگوریتم به کار گرفته شده در مسئله طراحی سلولی – ………………………….. 347
34 7 تابع هدف و برازندگی – ………………………………………………………………. 347
37 7 شرط پایان الگوریتم – PSO …………………………………………………………. 341
33 7 نتایج شبیه سازی – ………………………………………………………………. 348
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 660
منابع ……………………………………………………………………………………. 361
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 361
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 368
لیست اختصارات )List of Abbreviations( ……………………………………… 636
واژه نامه ……………………………………………………………………………… 631
فارسی – انگلیسی ……………………………………………………………………… 317
انگلیسی فارسی – …………………………………………………………………….. 138