کتاب معماری همسو با اقلیم (شهرستان خرمدره)

کتاب معماری همسو با اقلیم (شهرستان خرمدره)

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 69
پایداری ………………………………………………………………………………….. 19
ساخت و ساز پایدار ………………………………………………………………………………. 19
معماری در آینده )توسعه پایدار( ………………………………………………………………… 16
توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………… 16
توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………… 13
اهداف توسعه پایدار ……………………………………………………………………………… 11
توسعه پایدار و معماری ………………………………………………………………………….. 11
پیشینه معماری پایدار …………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 66
تاریخچه خرم دره ……………………………………………………………………….. 21
وجه تسمیه ………………………………………………………………………………………. 21
پیشینه تاریخی خرم دره ………………………………………………………………………… 22
دین مردم خرم دره ………………………………………………………………………………. 22
بافت قدیمی شهر ………………………………………………………………………………… 27
چگونگی گسترش شهر به طرف شمال ………………………………………………………….. 27
آثار تاریخی شناسایی شده در شهرستان ………………………………………………………… 21
تپه های باستانی شهرستان …………………………………………………………………. 29
تپه خالصه …………………………………………………………………………………… 29
قلعه ها ………………………………………………………………………………………. 26
گرمابه ها ……………………………………………………………………………………. 26
حمام یان یان آخرین آثار مربوط به دوره قاجار …………………………………………….. 26
کاروانسراها ………………………………………………………………………………….. 23
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 69
وضعیت جغرافیای و تصاویر محلی ………………………………………………………. 23
موقیعت جغرافیای ……………………………………………………………………………….. 23
وضعیت جغرافیای منطقه ………………………………………………………………………… 77
آب و هوا …………………………………………………………………………………………. 71
دما ……………………………………………………………………………………………….. 71
بادهای خرمدره ………………………………………………………………………………….. 72
باد جنوبی …………………………………………………………………………………… 72
باد غربی …………………………………………………………………………………………. 72
باد سفید …………………………………………………………………………………….. 72
بررسی علمی باد شمالی )مه( ……………………………………………………………….. 72
آب ها ……………………………………………………………………………………………. 77
چشمه ها ……………………………………………………………………………………. 71
رودها ………………………………………………………………………………………… 71
آب شرب ……………………………………………………………………………………. 76
سدها ………………………………………………………………………………………… 73
آبندها و قنات ها ……………………………………………………………………………. 71
قنات ………………………………………………………………………………………… 73
آب بند ها …………………………………………………………………………………… 73
باران و برف ………………………………………………………………………………………. 73
بارش های آسمانی در فرهنگ عام شهرستان ……………………………………………….. 11
کوه ها، غارها، جلگه ها ………………………………………………………………………….. 12
پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………. 17
گونه های جانوری ……………………………………………………………………………….. 11
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 59
اطلاعات اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………………. 19
اقتصاد ……………………………………………………………………………………………. 19
صنایع و معادن ……………………………………………………………………………… 16
کشاورزی ……………………………………………………………………………………. 13
مزارع خرم دره ………………………………………………………………………………. 13
دامداری ……………………………………………………………………………………… 13
صنایع دستی ………………………………………………………………………………… 13
آسیاب ها ……………………………………………………………………………………. 91
موتورهای چاه عمیق ………………………………………………………………………… 91
اجتماع …………………………………………………………………………………………… 91
بافت جمعیتی ……………………………………………………………………………….. 91
بخش بندی محله ای ……………………………………………………………………….. 92
محله های اجتماعی …………………………………………………………………………. 97
حوزه های شهری خرم دره ………………………………………………………………….. 91
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 99
راههای ارتباطی ………………………………………………………………………….. 99
جاده های ارتباطی خرم دره …………………………………………………………………….. 99
راه آهن ………………………………………………………………………………………….. 96
راه ابریشم و راه ایلخانی یا راه خراسان ………………………………………………………….. 93
فصل ششم …………………………………………………………………………… 99
معماری ………………………………………………………………………………….. 93
معماری خرم دره ………………………………………………………………………………… 93
نوع مصالح واحدهای مسکونی …………………………………………………………………… 62
وسایل گرمایش منطقه …………………………………………………………………………… 62
فصل هفتم …………………………………………………………………………… 66
آمار و اطلاعات آب و هوا ………………………………………………………………… 67
فصل هفتم …………………………………………………………………………… 76
محاسبات و ترسیم نمودارهای اقلیمی …………………………………………………… 37
محاسبات Q تابش ……………………………………………………………………………….. 37
دیاگرام خورشیدی ………………………………………………………………………………. 31
میانگین اطلاعات اقلیمی ………………………………………………………………………… 36
فصل هشتم ………………………………………………………………………….. 79
محیط آسایش انسانی )الگی( ……………………………………………………………. 33
فصل نهم ……………………………………………………………………………… 96
زیست اقلیم ساختمانی )گیونی( …………………………………………………………. 31
فصل دهم …………………………………………………………………………… 609
بررسی معماری بومی ………………………………………………………………….. 179
بررسی ویزگی های معماری سرد و کوهستانی ………………………………………………… 179
نمونه موردی داخلی ……………………………………………………………………………. 173
حمام یان یان ……………………………………………………………………………… 173
تحلیل خانه مسکونی قدیمی در شهرستان خرم دره …………………………………………… 173
نمونه خارجی …………………………………………………………………………………… 117
خانه Finch ……………………………………………………………………………….. 117
فصل یازدهم ………………………………………………………………………… 666
راهکارهای طراحی اقلیمی …………………………………………………………….. 127
راهکارهای و اصول پیشنهادی جهت طراحی ساختمانهای پایدار در شهرستان خرم دره ……. 127
عکس های تکمیلی خرم دره …………………………………………………………………… 123
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 669
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………. 123
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………….. 129