کتاب مطالعۀ تطبیقی ضررو زیان مازاد بر دیۀ شرعی درفقه و حقوق موضوعه

کتاب مطالعۀ تطبیقی ضررو زیان مازاد بر دیۀ شرعی درفقه و حقوق موضوعه

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

عنوان کتاب:

مطالعۀ تطبیقی ضررو زیان مازاد بر دیۀ شرعی درفقه و حقوق موضوعه

 

مولف:

سمیه رحمانی

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 5
بخش اول ……………………………………………………………………………….. 51
ابعاد فقهی و حقوقی دیه و عدم مشروعیت جبران زیان مازاد بر آن …………………….. ۳7
فصل اول ………………………………………………………………………………. 51
ابعاد فقهی و حقوقی دیه ………………………………………………………………… ۳۱
مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………. ۳۱
گفتار اول: تعریف دیه شرعی ……………………………………………………………. ۳۱
گفتار دوم: تاریخچه دیه ………………………………………………………………… 22
گفتار سوم: انواع دیه ……………………………………………………………………. 24
گفتار اول: شناخت مجازات …………………………………………………………….. 25
الف: تعریف مجازات …………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم: آیا دیه مجازات است؟ ………………………………………………………. 2۱
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۱۱
مبحث سوم: ماهیت دیه به عنوان مسئولیت مدنی …………………………………….. ۱۱
گفتار اول: شناخت مسئولیت مدنی …………………………………………………….. ۱4
الف: تعریف و انواع مسئولیت مدنی …………………………………………………………. ۱4
ب: مبانی نظری مسئولیت مدنی ……………………………………………………………. ۱7
ج: اسباب مسئولیت مدنی …………………………………………………………………… ۱5
د: ارکان مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………. ۱9
گفتار دوم آیا دیه مسئولیت مدنی است؟. ………………………………………………. ۱۱
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 4۳
مبحث چهارم: دیه دارای ماهیت مستقل ……………………………………………….. 42
گفتار اول: دیه به عنوان ترکیبی از مجازات و مسئولیت مدنی …………………………. 4۱
گفتار دوم: بررسی عناصر دیه …………………………………………………………… 44
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 47
گفتار اول: تعیین اصل در اجناس دیه ………………………………………………….. 4۳
گفتار دوم نحوه پرداخت دیه در عصر حاضر ……………………………………………. 49
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 4۱
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 15
بررسی عدم مشروعیت جبران زیان مازاد بردیه …………………………………………. 7۳
مبحث اول: فقهای مخالف جبران زیان مازاد بر بده …………………………………….. 7۳
مبحث دوم: رویه قضایی مخالف جبران زیان مازاد بر دیه ………………………………. 74
گفتار اول: مستندات فقهی ……………………………………………………………… ۳۳
گفتار دوم: مستندات حقوقی ……………………………………………………………. ۳7
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۳9
بخش دوم ……………………………………………………………………………… 15
مشروعیت جبران زیان مازاد بر دیه و انواع آن ………………………………………….. 5۳
فصل اول ……………………………………………………………………………… 17
بررسی مشروعیت جبران زیان مازاد بر بده ……………………………………………… 5۱
مبحث اول: فقهای طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه ……………………………………. 5۱
گفتار: مستقل بودن ضمان دیه از زیان وارده …………………………………………… 5۱
گفتار دوم: وحدت ضمان دیه و سایر زیانهای وارده: ……………………………………. 5۳
مبحث دوم حقوقدانان طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه ………………………………… 59
مبحث سوم: در رویه قضایی طرفدار جبران زیان مازاد بر دیه ………………………….. 5۱
مبحث چهارم: مستندات مشروعیت جبران زیان مازاد بر دیه ………………………….. 93
گفتار اول: مستندات فقهی ……………………………………………………………… 9۳
الف: ماهیت دیه ……………………………………………………………………………… 9۳
ب: بنای عقلا ………………………………………………………………………………… 9۱
ج: قاعده تسبیب …………………………………………………………………………….. 97
د: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………. 9۳
ه: قاعده نفی حاج …………………………………………………………………………… 9۱
گفتار دوم: دلایل و مستندات حقوقی …………………………………………………… ۱۱
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۱4
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 11
انواع زیان مازاد بر دیه و شرایط آن ……………………………………………………… ۱7
مبحث اول: انواع زیان مازاد بر بده ……………………………………………………… ۱7
گفتار اول: زیان مالی ……………………………………………………………………. ۱7
گفتار دوم: خسارت جسمانی ……………………………………………………………. ۱9
گفتار سوم: زیان معنوی ………………………………………………………………. ۳33
نتیجه گیری …………………………………………………………………………… ۳3۳
مبحث دوم شرایط ضرر و زیان مازاد بر دیه ………………………………………….. ۳32
گفتار اول: مسلم بودن ضرر …………………………………………………………… ۳32
گفتار دوم: مستقیم بودن ضرر ………………………………………………………… ۳3۱
گفتار سوم: عدم جبران ضرر ………………………………………………………….. ۳34
گفتار چهارم: نامشروع بودن ضرر ……………………………………………………… ۳37
نتیجه گیری …………………………………………………………………………… ۳35
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 555
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 111

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.